Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon 1

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II – pro hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II – mimo hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR
Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II – pro hlavní město Praha

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II – mimo hlavní město Praha

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR

Jako Řídicí orgán OP VVV si jsme vědomi možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Většinu návrhů řešení lze realizovat za stávajících podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bez nutných žádostí na Řídicí orgán. Doporučujeme příjemcům zaměřit se především na časový harmonogram jejich projektu. Dobu realizace projektu je totiž možné měnit pouze žádostí o podstatnou změnu. V případě nejasností je k dispozici konzultační linka (234 814 777) nebo email (dotazyzp@msmt.cz).

30. března 2020

 

Doba realizace projektu

Možnost prodloužení realizace projektu o počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření, které omezují přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, a dále o dobu letních prázdnin:

 

Doba prodloužení se počítá od 1. září 2020 plus počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření. Např. končí-li realizace projektu 30. června 2020 a budou-li školy zavřeny do 15. května 2020 (včetně) a mimořádné opatření se na školu vztahuje od 11. března 2020 (včetně):

 

Březen 21 kalendářních dnů + duben 30 kalendářních dnů + květen 15 kalendářních dnů = projekt je možné prodloužit o 66 kalendářních dnů, tedy do 5. listopadu 2020.

 

O tuto změnu je nutné zažádat!

Časová omezení realizace šablon

Možnost rozdělení realizace šablon v měsících (např. původních 5 po sobě jdoucích měsíců) - všechny lhůty se prodlužují o dobu trvání mimořádných opatření, které omezují přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, vč. nutného přerušení (např. X po sobě jdoucích kalendářních měsíců před zavedením mimořádných opatření + (5-X) po sobě jdoucích kalendářních měsíců po zrušení mimořádných opatření.

 

Počty hodin dílčího cyklu je nutné dodržet. V případě opakování cyklů v jednotce (např. návštěvy) je možné krátit dílčí cyklus.

Personální podpora

U všech šablon Personální podpory je možné uzavřít dodatky o výkonu práce na dálku v souladu s danou pracovní náplní.[1]

Přechodné období

Pokud příjemce realizoval aktivity projektu do 31. března 2020 a nemůže doložit danou auditní stopu (např. print screen obrazovky historie aplikace), je možné dané nahradit čestným prohlášením statutárního zástupce.

 

Od 6. dubna 2020 bude již při kontrole projektů vyžadována níže specifikovaná auditní stopa.

Možnosti dosažení výstupů jednotlivých šablon

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

2.VI/1 Školní asistent – personální podpora SVČ

2.VII/1 Školní asistent – personální podpora ZUŠ

2.III/1 Školní asistent – personální podpora SŠ

2.VIII/1 Školní asistent – personální podpora DM

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

2.V/2 Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK

2.VII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZUŠ

2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ

2.VIII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora DM

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

2.VIII/3 Školní psycholog – personální podpora DM

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ

2.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

2.V/3 Sociální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK

2.VI/2 Sociální pedagog – personální podpora SVČ

2.III/4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ

2.VIII/4 Sociální pedagog – personální podpora DM

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

2.VI/3 Kariérový poradce – personální podpora SVČ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.IV/2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

2.VIII/5 Školní kariérový poradce – personální podpora DM

 

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Splnění povinnosti individuálních setkání/workshopu je možné z důvodu mimořádných opatření provést i distanční formou. Informace o formě těchto aktivitách budou uvedeny ve zprávě o činnosti.

 

V případě, že není možné individuální setkání/workshop realizovat v době trvání mimořádných opatření, je možné je nahradit v následujících měsících sledovaného období, za které budou výdaje za tuto šablonu vloženy do ZoR.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního setkání/workshopu distanční formou nutné tuto aktivitu doložit např. print screen obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

 

2.VII/3 Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Nad rámec činností uvedených v příloze č. 3 výzvy může daný pracovník vykonávat další související činnosti vedoucí k úspěšnému překonání mimořádných opatření. Tyto činnosti může vykonávat v průběhu trvání mimořádných opatření i po jejich skončení.

 

Splnění povinnosti realizace podpůrných akcí je možné z důvodu mimořádných opatření provést i distanční formou. Informace o formě realizace podpůrné akce bude uvedena ve zprávě o činnosti.

 

V případě, že není možné vybranou podpůrnou akci realizovat z důvodu mimořádných opatření, je možné ji nahradit v následujících měsících sledovaného období, za které budou výdaje za tuto šablonu vloženy do ZoR.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

 • Pokud bude podpůrná akce realizována distanční formou, je možné sken prezenční listiny účastníků kulatého stolu/workshopu s uvedením vybrané podpůrné akce podepsaný statutárním orgánem školy nahradit print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • Pokud byla podpůrná akce realizována distanční formou je možné originál prezenční listiny účastníků kulatého stolu/workshopu nahradit print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin

Po dobu trvání mimořádných opatření je poskytovatelům DVPP umožněno nabízet DVPP i distanční formou v souladu s pokyny MŠMT uvedenými na webových stránkách: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-moznosti-zmeny-formy-uskutecnovani-vzdelavaciho.

 

Z důvodu předcházení vzniku nezpůsobilých výdajů doporučujeme řediteli školy, aby se u poskytovatele DVPP ujistil, že postupuje v souladu s pokyny MŠMT.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.VI/5 Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.VIII/7 Vzdělávání pedagogického sboru DM zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Po dobu trvání mimořádných opatření je poskytovatelům DVPP umožněno nabízet DVPP i distanční formou v souladu s pokyny MŠMT uvedenými na webových stránkách: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-moznosti-zmeny-formy-uskutecnovani-vzdelavaciho.

 

Z důvodu předcházení vzniku nezpůsobilých výdajů doporučujeme řediteli školy, aby se u poskytovatele DVPP ujistil, že postupuje v souladu s pokyny MŠMT.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

2.VI/11 Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

2.VII/11 Profesní rozvoj pedagogů ZUŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.IV/8 Profesní rozvoj pedagogů VOŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.VIII/11 Profesní rozvoj pedagogů DM prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

Po dobu platnosti mimořádných opatření je umožněno realizovat šablonu i distanční formou. Realizace je v kompetenci ředitele školy a závisí též na kapacitách supervizora/mentora/ kouče.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

 • V případě distanční realizace aktivity je možné kopii prezenční listiny nahradit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • V případě distanční realizace aktivity je možné originál prezenční listiny nahradit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK

2.VI/6 Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ

2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.IV/4 Vzájemná spolupráce pedagogů VOŠ

2.VIII/8 Vzájemná spolupráce pedagogů DM

Vzájemnou spolupráci pedagogů je možné částečně realizovat prezenční formou, pokud to umožňují mimořádná opatření. Po dobu platnosti mimořádných opatření je umožněno realizovat šablonu i distanční formou, a to všechny činnosti mimo hospitací (příprava, reflexe již odučených hodin může probíhat online), dosud nerealizované hospitace a jejich reflexe proběhnou po ukončení mimořádných opatření.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí

2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

2.IV/7 CLIL ve výuce ve VOŠ

2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ

2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK

2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ

2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ

2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

2.VIII/10 Nové metody ve vzdělávání v DM

Aktivity je možné po dobu platnosti mimořádných opatření částečně realizovat (výukové lekce mohou probíhat online, je možné připravovat mini lekce, případě provést online reflexi již odučených mini lekcí), ověření a reflexe proběhne po návratu dětí/žáků/ studentů do škol.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.IV/11 Zapojení ICT technika do výuky ve VOŠ

Realizace aktivity a souvisejících činností je v době platnosti mimořádných opatření možná, např. ICT technik pomáhá s organizací výuky „na dálku“ prostřednictvím různých komunikačních platforem (např. Skype). Pomáhá s řešením technických problémů na straně jak školy, tak i dětí/žáků/studentů.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • Originály třídních knih s vyznačením 25 hodin, ve kterých proběhla společná výuka; Pro identifikaci hodin odučených v době platnosti mimořádných opatření je možné vést provizorní výkaz, kde budou uvedeny obdobné informace, jaké jsou uvedeny v třídní knize; nad rámec je vyžadováno, aby tento výkaz po ukončení mimořádného patření podepsal i ředitel školy.

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK

2.VI/12 Využití ICT ve vzdělávání v SVČ

2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

2.VIII/13 Využití ICT ve vzdělávání v DM

Realizace aktivity je možná pouze v případě, že škola zapůjčí dětem/žákům koupená zařízení a probíhá na nich s dětmi/žáky výuka na dálku. Není možné nahradit aktivitu tak, že děti/žáci budou používat výhradně svá zařízení. Je možná kombinace, tzn. zapůjčení dětem/žákům, které techniku nemají (musí však být využito všech 10 notebooků/tabletů) a zbytek dětí využije techniku vlastní. Je možné realizovat prostřednictvím více tříd (např. v jedné třídě je používáno 7 tabletů a v druhé třídě 3 tablety).

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

 • Seznam minimálně 10 dětí/žáků,[2] kteří se účastnili hodin výuky; nebo v případě, že škola bude danou aktivitu realizovat prostřednictvím více tříd, tedy nebudou využívána všechna zařízení souběžně v průběhu jedné hodiny výuky, je nutné pro každou takovou hodinu doložit záznam o dětech/žácích, kteří používají danou techniku. Je nezbytné, aby každá takováto třída splňovala podmínku zapojení 3 dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • originál třídní knihy s vyznačením hodin výuky s využitím ICT; pro identifikaci hodin odučených v době trvání mimořádných opatření je možné vést provizorní výkaz, kde budou uvedeny obdobné informace, jaké jsou uvedeny v třídní knize, nad rámec je vyžadováno, aby tento výkaz po ukončení mimořádného patření podepsal i ředitel školy.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.VIII/15 Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem

Po dobu trvání mimořádných opatření je umožněno realizovat šablonu i distanční formou. Je možné kombinovat prezenční a distanční formu.

 

Informace o formě provedení a počet žáků z každého doučování budou uvedeny v třídní knize doučování.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního setkání distanční formou nutné toto setkání doložit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv – MŠ

2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv – ZŠ

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv -SŠ

2.IV/5 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv – VOŠ

2.VIII/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Aktivity je po dobu platnosti mimořádných opatření možné částečně realizovat (může probíhat příprava návštěv, společná reflexe již realizovaných návštěv a z nich vycházející doporučení pro další práci). Samotná návštěva může proběhnout až po ukončení mimořádných opatření.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.IV/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ

2.VIII/12 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v DM

Aktivity je po dobu platnosti mimořádných opatření možné částečně realizovat (může probíhat příprava na výuku případně reflexe využitých metod a vlivu na výsledky dětí/žáků/studentů pro každou realizovanou hodinu před vyhlášením mimořádných opatření). Samotná výuka nových hodin může proběhnout až po ukončení mimořádných opatření.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/12 Projektový den ve škole

2.II/19 Projektový den ve škole

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

2.VI/14 Projektový den v SVČ

2.VII/14 Projektový den ve škole ZUŠ

2.III/21 Projektový den ve škole SŠ

2.IV/12 Projektový den ve škole VOŠ

2.VIII/16 Projektový den v DM

Projektový den v době platnosti mimořádného opatření, kterým se omezuje přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, není možné realizovat.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

2.VI/8 Tandemové vzdělávání v SVČ

2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.IV/6 Tandemová výuka ve VOŠ

Tandemovou výuku je po dobu platnosti mimořádných opatření možné částečně realizovat (může probíhat příprava na výuku případně reflexe využitých metod a vlivu na výsledky dětí/žáků/studentů pro každou realizovanou hodinu před vyhlášením mimořádných opatření). Samotná výuka nových hodin může proběhnout až po ukončení mimořádných opatření.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/13 Projektový den mimo školu – MŠ

2.II/20 Projektový den mimo školu – ZŠ

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK

2.VI/15 Projektový den mimo SVČ.

2.VII/15 Projektový den mimo školu ZUŠ

2.III/22 Projektový den mimo školu SŠ

2.VIII/17 Projektový den mimo DM

Projektový den v době platnosti mimořádného opatření, kterým se omezuje přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, není možné realizovat.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

2.VI/16 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ

Po dobu platnosti mimořádných opatření je umožněno realizovat šablonu i distanční formou.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • Pokud bylo setkání realizováno distanční formou, je možné originál prezenční listiny účastníků nahradit print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání

2.II/22 Komunitně osvětová setkávání

2.VI/17 Komunitně osvětová setkávání

2.VII/16 Komunitně osvětová setkání

2.III/23 Komunitně osvětová setkání SŠ

2.VIII/18 Komunitně osvětová setkání DM

Aktivitu není možné realizovat distanční formou.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.VIII/14 Klub pro žáky DM

Aktivity po dobu platnosti mimořádných opatření je umožněno realizovat distanční formou.

 

Informace o formě provedení a počtu žáků z každého setkání budu uvedeny v třídní knize klubu.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

 • Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního setkání distanční formou nutné toto setkání doložit např. print screen obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení.

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

2.IV/10 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

Aktivity nelze realizovat distanční formou.

 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu

Bez úprav

 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Bez úprav

 

 


[1] Zejména dle § 317 zákoníku práce.

[2] Je možné doložit jmenný seznam, popř. kódy dětí/žáků.

 

Dokument ke stažení ZDE

Datum vložení: 31. 3. 2020 10:40
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2020 10:41

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
4
11
4
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
2
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
3
30
8
1
4
2
4
3
3
4
4
5
4

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:104
TÝDEN:104
CELKEM:731719

nahoru

Mohlo by Vás zajímat