Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

2021-2027

Strategie CHRÁNÍME SVŮJ ŽIVOTNÍ PROSTOR II

SCHVÁLENÁ KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. 2021 - 2027 (1.99 MB)

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP+ - schválen 12. 1. 2023, vydán AD

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ+ - schválen 18. 11. 2022, vydán AD

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP TAK - schválen 18.5.2023, vydán AD

PROGRAMOVÝ RÁMEC SP SZP - schválen 23.10.2023

 

Zpráva o realizaci - 1.7.2023-31.12.2023 - Shrnutí pro veřejnost

Nové dotační období 2021-2027 se vyznačuje rychlým tempem realizace naplánovaných aktivit. Spolek má schválený 4 programový rámec – SZP a připravuje výzvu zaměřenou na občanskou vybavenost obcí.

V rámci IROP MAS vyhlásila 2 další výzvy pro MŠ a ZŠ a pro hasiče -především na dopravní automobily a na stavbu mateřské školy, ale máme projekt i na venkovní učebnu a rozvoj malotřídky díky prostředkům plánovaným na školní družinu, kterou se nakonec podaří realizovat jinou cestou.

 1.výzva z OP Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK), určená malým a středním podnikům s minimálně dvouletou historií má své první 3 záměry, a protože nevyčerpala všechny dostupné prostředky, připravujeme co nejdříve výzvu další.  Podpora činí 50% v režimu de minimis a výše podpory je od 125 tis. Kč do 1,5 mil. Kč.

 • Realizaci klíčového projektu MAS v OP Zaměstnanost plus Podpora začleňování v území MAS SKCH, obohatilo 6 venkovských komunitních táborů (tj. podpora rodin a posilování rodinných vazeb,  ale také se podařilo najít řešení pro dalších 17 osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova a mají tak ztížený přístup k podpůrné intervenci v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Tento projekt navazuje na naše dřívější projekty v oblasti sociálního  začleňování a umožňuje: 
 • podporu komunitní práce (komunitních pracovníků ve 4 komunitních centrech – Vrbatův Kostelec, Hroubovice, Rosice, Štěpánov) a zajišťuje činnost asistenta
  prevence sociálního vyloučení, který se věnuje terénní formě poradenství a zprostředkování odborných služeb.
 • Naším velkým zájmem je občanům, firmám i obcím pomáhat s energetickými úsporami. Proto realizujeme rozmanité formy poradenství - NOVÁ ZELENÁ 

  ÚSPORÁM LIGHT, mobilní energetické středisko a už 4 nově proškolení energetičtí koordinátoři všem zájemcům bez rozdílu a  z území MAS SKCH poradí vhodnou dotaci, zpracují odborný posudek, pomohou s vyplněním žádosti o dotaci, pomohou získat elektronickou identitu občana a nově poradí se zakládáním energetických společenství a souvisejícími činnostmi.Více informací k poradenským službám MAS najdete na našem webu v sekci PROJEKTY MAS NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT a ENERGETIKA a ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ - M-EKIS A EnkoMAS. Jak jsme slíbili, zajišťjeme i službu Návrh energetických opatření NEO. Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve  formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“), který zpracuje pouze schválený poradce EKIS (M-EKIS). NEO je určen vlastníkům rodinných a 

  bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem.

  V rámci péče o životní prostředí jsme pro vás opět připravili Místní dny pro klima a energie, tentokrát ve Skutči. Dozvědět jste se mohli opravdu ojedinělé výstupy z měření na našem území díky spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zajímavé zkušenosti z realizace SECAP-Akčního plánu pro klima a energie u našich sousedů a také informace, jaké související služby chystáme pro naše území. Zazněly informace k energetickým službám MAS, informace o  energetickém managementu z pohledu Pardubického kraje, komentované výsledky BEI Analýzy ,návrh optimalizace krajinné struktury a funkčních prvků pro zlepšení vodního režimu a zmírnění dopadů klimatických změn v povodí a další. Podrobnější informace najdete na našem webu -ADAPTACE - Oficiální stránky MAS Skutečsko (masskch.cz)

  Pokračuje sběr zemědělských a podnikatelských záměrů do dalších výzev MAS a stále hledáme zajímavé lokální producenty, abychom je mohli zapojit do našich společných aktivit.                                                                                                                                       

  Propagace úspěšných projektů je k dispozici na  http://www.masskch.cz/uspesne-projekty-z-uzemi, v informacích do zpravodajů, na webech MAS i členských obcí a na Facebooku. V rámci posilování kvality vzdělávání jsme zprostředkovali těsně před koncem roku pro ředitele a zřizovatele škol v území MAS setkání se zástupci Středního článku ve vzdělávání (MŠMT). Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol.  Kancelář také nadále zajišťuje projekty tzv. Šablon trvá ( sedmým rokem ), rozvíjí  krajskou spolupráci ve vzdělávání a servis informací pro realizátory místních akčních plánů v Pardubickém kraji (IPo MAP),  provoz webových stránek ke vzdělávání www.map2030.cz.

  Naši zaměstnanci se aktivně podílí na činnosti pracovních skupin v rámci NS MAS CR, v PS Vzdělávání zajištujeme sdílení informací pro celý kraj, aktivní jsme v PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a podílíme se na aktivitách krajského sdružení MAS. Zároveň se všichni průběžně vzdělávají.

  Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme a pomůžeme. Veškeré informace jsou dostupné na našem webu .

   
  Stále pro vás rozšiřujeme i sekci UDRŽITELNĚ a MAP2030.cz.
 

Zpráva o realizaci - 1.1.2023-30.6.2023 - Shrnutí pro veřejnost

Činnost MAS plynule přechází do nového dotačního období 2021-2027, proto vám předkládáme přehled nejdůležitějších výsledků při plnění integrované strategie.

Spolek má schváleny již 3 programové rámce – IROP, OP TAK a OPZ+.

V rámci IROP vyhlásila svoji 1 výzvu pro základní školy a v souladu s místními potřebami přijala žádost na odbornou učebnu a školní družinu.

Připravena je i očekávaná novinka 1.výzva z OP Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK), určená malým a středním podnikům s minimálně dvouletou historií. Podpora činí 50% v režimu de minimis a výše podpory je od 125 tis. Kč do 1,5 mil. Kč.

Od počátku roku realizujeme klíčový projekt MAS v OP Zaměstnanost plus Podpora začleňování v území MAS SKCH, jenž byl zahájen 1. 1. 2023 a potrvá 36 měsíců.

Cílem projektu je posílit řešení problémů osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova a mají tak ztížený přístup k podpůrné intervenci v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Projekt navazuje na již realizované projekty v oblasti sociálního začleňování a umožňuje:

 • podporu komunitní práce (komunitních pracovníků ve 4 komunitních centrech – Vrbatův Kostelec, Hroubovice, Rosice, Štěpánov) a zajišťuje činnost asistenta prevence sociálního vyloučení, který se věnuje terénní formě poradenství a zprostředkování odborných služeb,
 • realizaci zaměstnanostního programu – jedná se o komplexní program na podporu začlenění osob z cílových skupin na trh práce v oblasti komunitně prospěšného zaměstnávání. MAS vytvoří 3 nová pracovní místa ve výši 1,0 HPP po dobu max. 24 měsíců, přičemž zapojí takové pracovníky, kteří znají region v oblasti lokální produkce, strategického plánování, životní prostředí atd.
 • podporu rodin a posilování rodinných vazeb

Půjde o finanční a odbornou podporu 18 komunitních letních táborů, převážně příměstského typu. Zapojeny jsou volnočasové organizace, které celoročně pracují s dětmi ve věku 6–15 let.A smyslem je posílení sociálních vztahů dětí, formální i neformální vzdělávání a zájem dětí o toto vzdělávání, duševní zdraví dětí a obnovení zdravého životního stylu, podporu pohybových aktivit k navrácení fyzického zdraví a opětovnému získání sebevědomí dětí a pocitu úspěchu.

Dlouhodobě vám pomáhám s energetickými úsporami.  Počátkem května 2023 došlo k rozšíření podpory nízkopříjmových rodin z dotačního titulu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT. Kromě 150 000 Kč na zateplení rodinného domu nebo výměnu oken a dveří mohou získat žadatelé i 90 000 Kč na pořízení solárního ohřevu vody. Naši kolegové zdarma všem žadatelům z území MAS SKCH poradí a zpracují odborný posudek, pomohou s vyplněním žádosti o dotaci, pomohou získat elektronickou identitu občana. Více informací k poradenským službám MAS najdete na našem webu v sekci PROJEKTY MAS NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT  a  ENERGETIKA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - M-EKIS A EnkoMAS.  Nově pro vás připravujeme i službu Návrh energetických opatření NEO. Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“), který zpracuje pouze schválený poradce EKIS (M-EKIS). NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem.

V rámci péče o životní prostředí jsme pro vás připravili další Místní dny pro klima a energie. Bohatý program byl rozdělen na část odbornou a část pro veřejnost a vedle sdílení zkušenosti z měst a obcí při realizaci aktivit na ochranu klimatu (SECAP), řešení energetických úspor z pohledu Pardubického kraje, informace o netradičním řešení pro spalování biomasy a o v území dostupných službách energetického poradenství – Nová zelená úsporám light, mobilní poradenské středisko atd., zde zazněly novinky ke zdravému životnímu stylu,  a mnoho dalšího. Součástí programu byla možnost návštěvy venkovní učebny Meráno a Muzea zdraví v Hamzově léčebně pro děti a dospělé. Těšit se již můžete na podzim, kdy proběhne pokračování ve Skutči.

Stále trvá sběr zemědělských, podnikatelských záměrů a záměrů   obcí do přípravy programového rámce v SZP, což je společná zemědělská politika.                                          Vzhledem k rozsáhlým aktivitám MAS doporučujeme pravidelně sledovat i naši rubriku Pracovní příležitosti v území MAS, kde najdete nové poptávky po zaměstnancích.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme a pomůžeme. Veškeré informace jsou dostupné na našem webu  .

Stále pro vás rozšiřujeme i sekci UDRŽITELNĚ  a  MAP2030.cz.

Příprava nové strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor“ na období 2021–2027

Od června 2020 probíhá příprava nové strategie Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s. „Chráníme svůj životní prostor“ na programové období 2021–2027.

Na stránce „Nové období“ vás průběžně informujeme o možnostech zapojení formou účasti na kulatých stolech, účasti v pracovních skupinách a na setkáních v rámci ostatních projektů a aktivit na území MAS, účasti na tematických seminářích, setkáních se žadateli, účasti na jednání zastupitelstev a individuálních schůzek např. v souvislosti s připravovanými záměry v území.

Zajímá nás námět každého, kdo se chce podílet na dalším rozvoji Skutečska, Košumberska a Chrastecka. Připravovaný dokument vytváří podmínky pro změny v následujících 7-mi letech např. zaměření výzev MAS, realizace projektů a aktivit neziskových organizací, podnikatelů, obcí apod. Preferovány budou integrované aktivity (se širokým dopadem na obyvatele MAS) jako například nové služby, společná řešení v životním prostředí, komunitní přístup apod.

Strategický dokument má opět tři základní části, analytickou část, strategickou část a část implementační.

Harmonogram přípravy Strategie „Chráníme svůj životní prostor“: 

Sběr dat a analýza území – od června 2020 do prosince 2020

Rozhovory s místními aktéry – do dubna 2021

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - prosinec 2020 až květen 2021

Analytická část strategie – duben 2021

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) – květen 2021

Koncepční část strategie – červenec 2021

Pracovní skupiny – akční plány, připomínkování – říjen 2021 – prosinec 2021

Programové dokumenty pro období 2021-2027

Poslechněte si, co se chystá v novém období v jednotlivých Operačních programech

1. díl: Představujeme evropské fondy v období 2021-2027 s náměstkyní Danielou Grabmüllerovou z MMR

2. díl: OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s náměstkem Marianem Piechou z MPO

3. díl: Finanční nástroje s Andreou Ferjenčíkovou z EIB a Sandrou Illínovou z MMR

4. díl: Integrovaný regionální operační program s náměstkem Zdeňkem Semorádem z MMR

5. díl: Operační program Životní prostředí s náměstkem Janem Křížem z MŽP

6. díl: Operační program Doprava s Markem Pastuchou z MD

7. díl: Operační program Zaměstnanost+ s Tomášem Novotným z MPSV

8. díl: Operační program Spravedlivá transformace s  náměstkem Janem Křížem z MŽP

9. díl: Operační program Rybářství s náměstkem Pavlem Sekáčem z MZe

10. díl: Operační program Jan Amos Komenský s náměstkem Václavem Velčovským z MŠMT

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
3
18
5
19
5
20
6
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
12
1
6
2
6
3
5
4
7
5
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:471
TÝDEN:2427
CELKEM:734042

nahoru

Mohlo by Vás zajímat