Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Veřejná prostranství

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

(konkrétní pravidla a podmínky budou dána výzvou)

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
 • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Příklady: 

 • revitalizace náměstí řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely s prvky SMART (např. řešení pro sledování kvality ovzduší), výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb
 • revitalizace řešící úpravu ploch industrialních zón, brownfieldů opuštěných kasáren v širším centru města, vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb
 • u stávajících veřejný prostranství revitalizace a modernizace: zeleně, veřejného osvětlení, chodníků, místních komunikací a parkovišť, dětských hřišť vč. hracích prvků, venkovního mobiliáře - vč. informačních tabulí.

Upřesnění a odpovědi na časté dotazy naleznete níže v záložce "ČASTÉ DOTAZY"

Předpokládané podmínky pro projekty:

 • výdaje, které přímo nesouvisí s budováním zelené infrastruktury (chodníky, hriště, čekárny aj.) - max do výše 10 % způsobilých výdajů projektu
 • realizace v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách veřejného prostranství
 • vznik projektu na základě participace s občany
 • projekt řeší problematiku hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím zasakování nebo retencí a regulací odtoku v dešťové kanalizaci. Srážková voda z řešeného území realizace projektu není svedena do jednotné stokové sítě

 • dopravní infrastruktura, s výjimkou vyhrazených komunikací pro pěší, na kterou jsou vyčleněny způsobilé výdaje projektu, zaujímá maximálně 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu
 • doporučená velikost projektů 1 - 2 mil Kč
 • soulad s CLLD

Typy příjemců:

 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • církve a církevní organizace
 • OSS a PO OSS
 • státní organizace a veřejné výzkumné instituce  

Další informace

pozn.: uvedené odpovědi vycházejí z aktuálního stavu vyjednávání

 1. Co je to zelená a modrá infrastruktura? Je to spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí. Jedná se např. o: 
  • Zelené stěny a střechy,
  • Prosakovací dlažba,
  • Zatravňovací tvárnice, travnaté pásy,
  • Výsadba stromů a další vegetace, 
  • Vodní prvky pro zachycení dešťové vody či její čištění.
 2. Co je veřejné prostranství?  Např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště
 3. Co jsou SMART prvky? Jedná se např. o:
  • Chytrý mobiliář (lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů, WIFI),
  • Chytré odpadové nádoby,
  • Zelená infrastruktura (indikátory kvality ovzduší),
  • Chytré veřejné osvětlení (reaguje na pohyb).
 4. Co jsou to stavby krajinářské architektury? Jsou to zejména stavby veřejných prostranství náměstí, návsi, ulice, nábřeží, parky, zahrady, dvory, vnitrobloky, sportovní a dětské areály, prostory sídlišť a bytových komplexů, areály občanské vybavenosti, hřbitovy, památky zahradního umění, lesy zvláštního určení, popřípadě výrobní a průmyslové areály veřejně přístupné. V současné době je nedílnou součástí těchto staveb tzv. zelená infrastruktura, což jsou biotechnická opatření pro vegetaci, vegetace a opatření v nakládání s vodou v daném území, včetně hospodaření s dešťovými vodami, zvyšující adaptabilitu na vývoj klimatu v interiéru města.
 5. Bude z IROP hrazena závlaha a údržba zeleně v době udržitelnosti? Ne.
 6. Je možné z IROP podpořit pouze výsadbu zeleně a prořezávání stromů? Ne
 7. Je možné z IROP podpořit projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy? Ne.
 8. Je možné z IROP podpořit vnitroblok či uzavřený areál? Ano, za předpokladu, že se bude jednat o veřejné prostranství volně a bezplatně přístupné všem občanům, obyvatelům a návštěvníkům obce, města.
 9. Je možné z IROP podpořit zahradu u domu zařízení sociálních služeb či u školy? Muselo by se jednat o veřejné prostranství a musela by být splněna všechna kritéria přijatelnosti.
 10. Je možné z IROP podpořit dětské hřiště? Jako samostatný projekt ne. Jako součást uceleného projektu na veřejné prostranství (například parku) předpokládáme že ano.
 11. Jaká bude muset být přístupnost veřejných prostranství? Výstupy projektu budou v době udržitelnosti pro veřejnost přístupné zdarma po celý den, a to všechny dny roce. Možností je uzavření veřejného prostranství pouze v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 (pokud vyhláška obce nestanovuje dobu nočního klidu jinak).
 12. Budou dokumenty, které jsou podmínkou pro projekt např. územní studie, způsobílými výdaji? Ano
 13. Pokud má obec Vizi rozvoje projednanou s veřejností, tak to bude stačit? (Vize obsahuje konkrétní opatření na veřejném prostředí.) Pokud je projekt případného žadatele zaměřen na veřejné prostranství, které Vámi zmiňovaná Vize rozvoje řeší, poté je to pro splnění kritéria „Projekt vznikl na základě participace s občany.“ dostačující. Projednání s veřejností, tj. občany, však musí být doloženo, a to např. pozvánkou, prezenční listinou, zápisem apod., jak je uvedeno v návrhu kritérií. Touto vizí však nebude splněno kritérium „Pro řešené území je zpracován alespoň jeden z následujících dokumentů: územní studie veřejného prostranství…“
 14. Je hřbitov veřejným prostranstvím? Podle zákona o pohřebnictví není hřbitov veřejným prostranstvím, nýbrž ...“účelovým zařízením k uložení lidských ostatků…“
 • OP Životní prostředí („OPŽP“)
  • IROP bude podporovat ucelené projekty revitalizace veřejných prostranství, staveb krajinářské architektury a zelené infrastruktury, v zastavěném území a zastavitelných plochách obcí a OPŽP bude podporovat projekty zaměřené na opatření v krajině a opatření na území obcí (např. zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, realizace protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody a výměny nepropustných povrchů za propustné).
  • V oblasti regenerace lokalit bude OPŽP financovat sanace kontaminovaného území a dílčí projekty zaměřené na adaptační opatření.
 • Z OP TAK bude podporována regenerace podnikových brownfieldů. 
 • NPO - doplňkově

Výzvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
4
1
4
2
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:264
TÝDEN:1426
CELKEM:750379

nahoru

Mohlo by Vás zajímat