Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Vzdělávání - MŠ

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

(konkrétní pravidla a podmínky budou dána výzvou)

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti

Předpokládané podmínky pro projekty:

 • Projekty na navyšování kapacit MŠ/dětských skupin:
  • Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity dětské skupiny minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové dětské skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.
  • Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity mateřské školy minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové mateřské školy s kapacitou minimálně 13 míst.
  • U projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy je 15 - 30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
  • U projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny je min. 15 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
  • Referenčním dokumentem pro ověření výchozí kapacity v době podání žádosti o podporu je Rejstřík škol a školských zařízení, (provedené navýšení žadatel deklaruje v žádosti o podporu a navýšení kapacity bude kontrolován v ZZoR popř. v 1.ZoU a bude kontrolováno po celou dobu udržitelnosti projektu).
  • Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“).  Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických požadavků.
  • Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. Projekt uvedený v SR MAP nebyl doposud využit pro jiný projekt podpořený v IROP a jeho CZV nepřesahují uvedené celkové výdaje projektu.
  • Výstupy projektu musí být bezbariérově dostupné - Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP
  • Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
  • Doporučená velikost projektů 1–2 mil Kč.
  • Soulad projektu s CLLD.

Projednané záměry v území:

Záměry byly vybrány na základě potřebnosti, prioritizace v rámci území MAS a stavu připravenosti.

Na základě těchto připravených záměrů v území byly nastaveny indikátory do Programového rámce IROP +, který byl schválen dne 12.1.2023.

Projednané záměry v území MAS_Vzdělávání 

Další informace

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, vč. vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, vč. zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek 
 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování Studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).
 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • církve, církevní organizace a NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty
 • OSS a PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) - je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu

pozn.: uvedené odpovědi vycházejí z aktuálního stavu vyjednávání

 1. Je možné z IROP podpořit školní kuchyň a školní jídelnu? ano (pro navýšení kapacity či zajištění hygienických požadavků). 
 2. Je možné z IROP podpořit projekt na úpravu zahrady MŠ (dětského hřiště)? Ne, samostatný projekt na zahradu MŠ nelze podpořit.
 3. Bude podmínkou bezbariérovost školy? Ano, základním požadavkem bude bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP . Bude upřesněno ve výzvě.
 4. Jak je definována dětská skupina? Více informací na www.mpsv.cz/detske-skupiny.
 5. Pokud by byla záměrem rekonstrukce sociálního zařízení MŠ, je podmínkou mít vydanou výjimku KHS? Nebo lze rekonstruovat i dosud "vyhovující" zařízení? Pokud MŠ nebude navyšovat kapacitu o daný počet dětí, musí mít vydanou výjimku KHS.
 6. Mohou být podpořeny i projekty cílené POUZE na bezbariérovost? V novém období 2021-2027 není možné bezbariérovost realizovat jako samostatný projekt.
 7. U projektů na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15 - 30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku. Znamená to, že z hlediska materiálního a technického vybavení MŠ zde tato místa musí být připravena v souladu se specifickými podmínkami vztahujícími se k tomuto věku dětí. Pokud MŠ nezaplní kapacity dětmi 3-6 let, bude mít infrastrukturu uzpůsobenou i pro děti do 3 let a bude do volných kapacit přijímat děti do 3 let.
 8. Lze podpořit venkovní učebnu pro MŠ? Venkovní učebny či jiné venkovní úpravy v areálu MŠ by mělo být možné podpořit pouze v rámci nepřímých nákladů (v tzv. paušálních výdajích ve výši 7% z přímých výdajů).

Výzvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
4
1
4
2
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:235
TÝDEN:1397
CELKEM:750350

nahoru

Mohlo by Vás zajímat