Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Animační činosti MAS

Animace potřeb území představuje stěžejní náplň činnosti každé MAS. Pro upřesnění a přehled uvádíme, jaké typy aktivit sem spadají a vykonáváme je v čím dál větší šíři. Tomu pak odpovídá i navyšování personálních kapacit spolku.

Přehled animačních činností MAS

1. Animace v rámci alokací Akčního plánu SCLLD (dle pravidel příslušných OP)
Specifikace / tematické zaměření činnosti

Příklady činností

Informování o dotačních možnostech v rámci CLLD (IROP, PRV, OP TAK, OP Z, OP ŽP) Prezentování na setkáních starostů, neziskových organizací, podnikatelů a na tematických setkáních, on-line workshopy a semináře. Zveřejnění informací na webu MAS, Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s., nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO 01359363, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz, ds: psi3vnn 34 na FB, ve zpravodajích obcí. Zasílání aktuálních příležitostí dle oblastí zájmu, individuální konzultace.
Vzdělávací akce pro žadatele v rámci CLLD Semináře zaměřené na tvorbu dotačních žádostí a na práci s informačními systémy pro podání žádostí o dotaci, pro žadatele a příjemce zaměřené na přípravu, realizaci, monitoring a udržitelnost projektů. Tematické workshopy, kulaté stoly (i on line) zaměřené na síťování a spolupráci i mezi partnery.
2. Dotační poradenství (podpora získávání finančních zdrojů do území)
Specifikace / tematické zaměření činnosti

Příklady činností

Informování o dalších dotačních možnostech (evropské, národní, krajské a další dotační programy) Zasílání relevantních informací všem partnerům MAS, informace na webech MAS. Prezentování na setkáních starostů, neziskových organizací, podnikatelů a dalších aktérů v území, individuální konzultace.
Vyhledávání a iniciace projektových záměrů v území, tj. zvyšování absorpční kapacity území Mapování rozvojových záměrů z území do tzv. zásobníku projektů, síťování, mediace, iniciace nejvhodnějších nositelů a jejich podpora při realizaci projektů.
Konzultace k projektovým záměrům (bez ohledu na zdroj financování, vazba na SCLLD) Nasměrování žadatele k nejvhodnějšímu dotačnímu zdroji a sladění s potřebami CLLD, spolupráce, popř. propojení s dalšími experty.
Zvyšování schopností subjektů z území získat dotační zdroje a úspěšně realizovat projekty Prezentace příkladů úspěšných projektů – exkurze, stáže, výměny zkušeností doma i v zahraniční. Síťování mezi realizátory, mediace.
Fundraising pro subjekty z území MAS Lokální programy ve spolupráci s partnery-např. Malý Leader. Propojování jednotlivých aktérů region-společné plánování, realizace a sdílení.
3. Vzdělávání, osvěta, informování, strategické plánování (Průřezové činnosti zaměřené na zvyšování sociálního a personálního kapitálu území, uchování kulturního a přírodního dědictví, a posilování regionální identity)
Specifikace / tematické zaměření činnosti

Příklady činností

Příprava vlastních projektových záměrů MAS zaměřených na vzdělávání, sociální začleňování, rozvoj komunit, prevenci a zdraví Mapování potřeb území. Iniciace a vytvoření projektového a odborného týmu z místních aktérů, příprava žádosti, realizace projektu, monitoring, propagace, návazné aktivity.
Organizace vzdělávacích akcí Vzdělávací akce pro starosty (sjednocení znalostí, inspirace), pro podnikatele, zaměstnavatele, spolupráce s dalšími MAS, krajem, pobočkou Hospodářské komory a dalšími aktéry z území (regionální produkty, Podnikni to! Smart akcelerátore, P-Pink, Teritoriálním paktem zaměstnanosti atd.). Vzdělávací akce pro neziskové organizace specifické skupiny obyvatel (např. zapojování osob na trhu práce, vzdělávání seniorů…).
Vydávání textových a audiovizuálních materiálů o regionu v oblasti cestovního ruchu. Spolupráce s místními mateřskými, základními a středními školami TO Chrudimsko-Hlinecko, zpracovávání tipů na výlet do zajímavých míst regionu (FB, zpravodaje, turistická periodika, videa).
Spolupráce s místními mateřskými, základními a středními školami Semináře, konzultace a workshopy s odborníky, pomoc při organizaci projektových dní, badatelské výuky, exkurzí a terénní výuky (místně zakotvené učení) a propojení s relevantními projekty a partnery (aktivity s podnikateli, praxe, zájmové a neformální aktivity, sociální vyloučení…)
Rozvoj krajské spolupráce v oblasti vzdělávání. Prezentování činnosti MAS a přínosů CLLD Založení neformální platformy pro setkávání krajských zástupců systémových projektů ve vzdělávání a sdíleného kalendáře akcí (zajištění ve spolupráci se SRP); Aktuální prezentace informací na webu MAS a FB; Infolist MAS; Využití banneru na akcích realizovaných či podpořených MAS; Pravidelné přispívání do obecních periodik; Propagace MAS na webech partnerů MAS a dalších aktérů.
4. Podpora inovací
Specifikace / tematické zaměření činnosti

Příklady činností

Vyhledávání a prezentace vhodných inovačních řešení včetně přenosu a sdílení inovačních projektů z jiných území Setkávání s dalšími MAS (např. projekty spolupráce) a sdílení inspirací, vyhledávání inovačních řešení v území a jejich podpora, odborné exkurze, setkání s experty, konference a on-line setkání, spolupráce s univerzitami (seminární a diplomové práce, praxe) a výzkumnými centry.
Realizace zastřešujících projektů (srovnatelná řešení pro větší skupinu obdobných subjektů) Podpora sociálního začleňování v oblasti vzdělávání (Místní plán inkluze, Společné řešení pro eliminaci soc. vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH, Zpracování SECAP pro MAS SKCH, M-EKIS - mobilní energetické konzultační a informační středisko, EnkoMAS-energetické poradenství)
Podpora vzniku nových produktů, služeb a řešení Podpora rozvoje a propagace lokální produkce a podnikání na venkově, lokálních energetických řešení; řešení zaměstnanosti a společensky prospěšných míst.
5. Síťování a koordinace (podpora zapojení komunity do rozvoje území)
Specifikace / tematické zaměření činnosti

Příklady činností

Setkávání se s aktéry území – pro řešení místních potřeb a koordinaci činností Organizace a řízení setkávání (tematických) pracovních skupin (např. starostů, zástupců mikroregionů, neziskových organizací a spolků, podnikatelů, zemědělců, vzdělávacích a zájmových organizací).
6. Přenos znalostí a zkušeností MAS mimo území MAS
Specifikace / tematické zaměření činnosti

Příklady činností

Zapojení MAS do rozvojových sítí Činnost MAS v rámci krajských sdružení NS MAS; Činnost MAS v rámci NS MAS ČR – aktivní člen PS Vzdělávání a PS Sociální, průběžná součinnost s PS Chytrý venkov, Enviro a Podnikání; Propagace činnosti MAS vůči nejširší veřejnosti.
Sdílení znalostí a zkušeností MAS Prezentace vlastních zkušeností na různých vzdělávacích a propagačních akcích (např. LeaderFEST, Krajské klima, organizace krajských setkání IPo MAP, Šablony, Klub podnikatelů atd, různé semináře apod.).

 

 

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
5
4
5
5
7
6
7
7
5
8
5
9
5
10
6
11
5
12
6
13
8
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
10
21
7
22
5
23
5
24
6
25
5
26
8
27
6
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
7
4
5

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:292
TÝDEN:2153
CELKEM:772396

nahoru

Mohlo by Vás zajímat