Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

ADAPTACE

Díky podpoře Pardubického kraje připravujeme Adaptační strategii pro území MAS SKCH.Publicita

Předmětem projektu je ve spolupráci se členy spolku a experty vytvořit pro území MAS SKCH adaptační strategii přizpůsobení se změnám klimatu jako prakticky využitelný podklad pro zajištění nezbytné péče o krajinu, která je stále zranitelnější vůči měnícím se klimatickým jevům.

Dokumenty:

Mapa Kritických bodů:

Legenda: Kritické body, Novohradka, Krounka, Anenský potok, Žejbro, Ležák

 

 

Udržitelně

 • Energie

Udržitelná energie je způsob výroby, distribuce a spotřeby energie, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a zároveň zajišťuje dostatečný zdroj energie pro budoucí generace. Udržitelná energie se snaží nahradit fosilní paliva, jako je ropa, uhlí a plyn, a namísto nich využívá obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, vítr, voda, geotermální energie nebo biomasa.

Jednou z hlavních výhod udržitelné energie je její schopnost snižovat emise skleníkových plynů, které jsou zodpovědné za oteplování planety. Udržitelná energie také přispívá k ochraně přírody a krajiny a zlepšuje kvalitu vzduchu a vody.

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit udržitelnou energii, například instalací solárních panelů na střechách budov nebo využíváním veřejné dopravy nebo jízdy na kole místo používání osobního auta. Můžeme také podporovat udržitelnou energii nákupem produktů z obnovitelných zdrojů nebo podporou společností, které se zabývají udržitelnou energií.

Je důležité, abychom se všichni zapojili do podpory udržitelné energie, a to jak na individuální, tak na společenské úrovni. Jen tak můžeme zajistit, že budoucnost naší planety bude zdravá a že budeme moci využívat dostatečný zdroj energie pro všechny generace.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

 • Půda, Voda

Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na naší planetě. Slouží jako základ pro pěstování plodin, ale také jako filtr pro vodu a úkryt pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Je důležité, abychom o půdu pečovali a chránili ji, aby mohla plnit své funkce a zajišťovat dostatečný zdroj potravy a vody pro budoucí generace.

Půda je však náchylná k poškození a znečištění, a proto je důležité, abychom se o ni starali a chránili ji před různými vlivy, jako je například chemické znečištění, eroze nebo nadměrné využívání. Můžeme půdu chránit tím, že budeme pěstovat plodiny v souladu s přírodou, využijeme zemědělské techniky, které minimalizují poškození půdy, a vyhýbáme se používání pesticidů a herbicidů.

Voda je dalším důležitým přírodním zdrojem, který je nezbytný pro život na Zemi. Je důležitá pro pěstování plodin, ale také pro pití, koupání a další lidské potřeby. Je třeba chránit vodní zdroje před znečištěním a zajistit, aby byla dostupná pro všechny.

Existuje mnoho způsobů, jak ochránit půdu a vodu, například využíváním efektivních zemědělských technik, které minimalizují erozi. Jiné způsoby, jak ochránit půdu a vodu, zahrnují například:

 • Využívání obnovitelných zdrojů vody, jako je dešťová voda nebo voda ze studen, pro účely zavlažování.

 • Využívání zelených zahradních ploch, jako jsou trávníky, záhony a zahradní jezírka, které pomáhají půdě udržovat vláhu a chránit půdu před erozí.

 • Používání ekologických postřiků a hnojiv pro pěstování rostlin, které neobsahují chemikálie a nezatěžují půdu ani vodní zdroje.

 • Využívání kompostu pro výrobu přírodního hnojiva z odpadu z domácnosti a zahrady, což pomáhá snižovat množství odpadu a zároveň přispívá k ochraně půdy.

 • Využívání technologií, jako je například filtrace vody nebo rekuperace tepla, které umožňují opakované využití vody a snižují spotřebu přírodních zdrojů.

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy

https://opzp.cz/nabidka-dotaci/

 • Vzduch, Odpady

Vzduch a odpady jsou dva důležité aspekty udržitelnosti a ekologie, které jsou navzájem spojené a vzájemně ovlivňují naše životní prostředí. Je důležité, abychom se o tyto zdroje starali a chránili je, abychom mohli zajistit zdravé a udržitelné prostředí pro budoucí generace.

Vzduch je nezbytný pro život na Zemi a jeho kvalita má velký vliv na naše zdraví a pohodlí. Znečištěný vzduch může způsobovat nemoci, jako je astma nebo rakovina, a může také poškozovat rostliny a živočichy. Je důležité, abychom se starali o kvalitu vzduchu a minimalizovali emise škodlivých látek, jako jsou skleníkové plyny nebo prach. Můžeme přispět k ochraně vzduchu tím, že budeme používat ekologické způsoby dopravy, například jízdu na kole nebo veřejnou dopravu, a že budeme využívat obnovitelné zdroje energie, jako je slunce nebo vítr, místo fosilních paliv.

Odpady jsou druhým důležitým aspektem udržitelnosti a ekologie, který je třeba brát v úvahu. Většina odpadu, který vzniká v našich domácnostech, se dnes skládá ze směsného komunálního odpadu, který se následně skládá na skládky nebo spaluje v komunálních spalovnách. Tato metoda zpracování odpadu má však řadu negativních dopadů na životní prostředí, jako je například znečištění vzduchu a vody, eroze půdy a vysoké náklady na její provoz.

Je důležité, abychom se snažili minimalizovat množství odpadu, které vzniká, a abychom využívali ekologičtější způsoby jeho zpracování. To můžeme udělat tříděním odpadu a využíváním recyklačních technologií, které umožňují opakované využití materiálů z odpadu. Můžeme také podporovat komunitní projekty, které se zabývají zpracováním odpadu na místní úrovni, nebo využívat služby společností, které se zabývají ekologickým zpracováním odpadu.

Dalším způsobem, jak minimalizovat množství odpadu, je využívání opakovaně použitelných produktů a služeb. Například místo toho, abychom kupovali nové plasty, můžeme využívat láhve nebo tašky z opakovaně použitelných materiálů. Můžeme také podporovat společnosti, které se zabývají výrobou opakovaně použitelných produktů nebo služeb.

Dalším krokem k minimalizaci odpadu je využívání alternativních způsobů zpracování odpadu, jako je například kompostování nebo biologické zpracování. Tyto metody využívají přirozených procesů k rozkladu organického odpadu a výsledkem je přírodní hnojivo, které může být použito pro pěstování rostlin. Toto řešení není pouze ekologické, ale také přispívá k úsporám nákladů a minimalizuje množství odpadu, které musí být skládkováno nebo spáleno.

Snahou minimalizovat množství odpadu, které vzniká, a využívat ekologické způsoby jeho zpracování, můžeme přispět k ochraně našeho životního prostředí.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/

https://opzp.cz/nabidka-dotaci/

 • Ekosystém, Urbanismus

K tomu, aby orgány veřejné správy (stát, kraje nebo obce) využily co nejefektivněji svoje území, musí ho rozčlenit a určit, k čemu bude každá část území sloužit. Orgány veřejné správy dbají na to, aby zajistily potřeby občanů a zároveň ochránily přírodu a kulturní hodnoty území. Proces, ve kterém orgány určují, jak bude území vypadat a k čemu bude sloužit, se nazývá územní plánování.

Tento manuál slouží jako obecný přehled o tom, co je to územní plánování. Dozvíte se v něm, kdo územní plánování provádí a proč je potřebné. Manuál obsahuje stručný přehled jednotlivých nástrojů, které úřady v procesu územního plánování využívají.

Do územního plánování se může zapojit kdokoliv z veřejnosti. Obecné informace k čemu a jak se můžete vyjadřovat si můžete přečíst v manuálu Jak se zapojit do územního plánování. Účasti na územním plánování obce se pak věnuje manuál Jak se podílet na plánování obce.

Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je zkoumat a plánovat vytvořené prostředí za účelem rozvoje sídelních útvarů (měst, vesnic) ve společensky funkční a udržitelné celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazujících částí krajiny a navazuje tak na architekturu, popřípadě krajinnou architekturu. Ve střední, jižní a východní Evropě se pod termín urbanismus zpravidla zahrnuje i plánování sídel, které je složkou územního plánování. Více informací ZDE.

 

Územní plánování určuje podobu území

Územní plánování je proces, ve kterém orgány veřejné správy závazně určují, k čemu bude území složit a jak ho budou využívat. Při územním plánování orgány koordinují, ve kterých částech území se bude v budoucnu stavět a které naopak před výstavbou ochrání. Obce například určí, na kterých pozemcích bude v budoucnu stát škola nebo park, kde vystaví průmyslovou zónu nebo kudy povede silnice či obchvat.

Územní plánování slouží k tomu, aby stát spolu s obcemi a kraji zajistil, že území našeho státu se bude efektivně a udržitelně využívat a rozvíjet. Vedle hospodářských a sociálních potřeb člověka se zohledňuje i ochrana přírody, krajiny a další zájmy. Stát, obce a kraje dbají na to, aby podpořily udržitelný rozvoj svého území a vyhověly potřebám současné i budoucí generace.

Náš tip - přečtěte si: Co je to územní plánování? (frankbold.org)

https://opzp.cz/nabidka-dotaci/

 • Cestobní ruch a doprava

Cestovní ruch a doprava jsou aspekty, které mohou mít velký vliv na místní komunity. Můžou přinášet ekonomické přínosy, ale také mohou zatěžovat místní zdroje a zhoršovat kvalitu života obyvatel. Je důležité, abychom se snažili vyvážit přínosy a negativa a přistupovali k cestovnímu ruchu a dopravě s ohledem na potřeby místních komunit. Cestovní ruch může přinášet místním komunitám ekonomické přínosy, jako je například zaměstnanost a příjmy z pronájmu ubytovacích zařízení nebo prodeje suvenýrů. Může také přinášet kulturní a společenské přínosy, jako je například příležitost pro místní umělce nebo možnost pro místní obyvatele seznámit se s cizími kulturami.

Na druhou stranu, cestovní ruch může také zatěžovat místní zdroje, jako je například voda nebo energie, a může zhoršovat kvalitu života obyvatel, pokud se neřídí potřebami místní komunity. Může také vést k nárůstu cen nemovitostí a bytů, což může být pro místní obyvatele nákladné. Je tedy nutné minimalizovat negativní dopady cestovního ruchu a zajistit, aby přínosy byly rozděleny spravedlivě mezi všechny členy místní komunity. To můžeme udělat třeba tím, že budeme podporovat místní ubytovací zařízení a podniky, které jsou vlastněné místními obyvateli, nebo že budeme podporovat místní umělce a řemeslníky. Můžeme také zapojit místní komunity do rozhodování o tom, jak cestovní ruch ve své oblasti funguje, a zajistit, aby byly brány v úvahu potřeby a přání místních obyvatel.

Doprava je dalším důležitým aspektem, který může mít vliv na místní komunity. Může přinášet příležitosti pro práci a cestování, ale může také způsobovat znečištění vzduchu a hluk, což může být pro místní obyvatele obtěžující. Může také vést k nárůstu dopravních nehod a k přetížení místních silnic a komunikací. Je vhodné podporovat veřejnou dopravu nebo alternativní způsoby dopravy, jako je například jízda na kole nebo pěší turistika. Můžeme také zapojit místní komunity do rozhodování o tom, jaký druh dopravy se ve své oblasti využívat. Rovněž lze podporovat projekty, které zlepšují bezpečnost silnic a komunikací pro všechny účastníky dopravy, včetně chodců, cyklistů a řidičů. Je důležité, aby místní komunity měly možnost se podílet na rozhodování o tom, jaký druh dopravy je pro ně nejvhodnější a jaký druh infrastruktury je potřeba k jejímu zajištění.

Doprava může také přinášet příležitosti pro místní podnikatele, jako je například provozování taxislužby nebo pronájem aut. Je důležité, aby tito podnikatelé měli možnost se rozvíjet a prosperovat, ale zároveň je třeba brát v úvahu i potřeby místních obyvatel a zajistit, aby nebyli obtěžováni hlukem nebo znečištěním. V neposlední řadě je důležité zajistit, aby místní komunity měly přístup k informacím o cestovním ruchu a dopravě ve své oblasti a aby měly možnost se na rozhodování o nich podílet. Je třeba zajistit, aby byly poskytovány dostatečné informace o možnostech ubytování, dopravě a turistických atrakcích, a aby byly zohledněny připomínky a názory místních obyvatel. Tím můžeme zajistit, že cestovní ruch a doprava budou sloužit potřebám místních komunit. Je také důležité, aby byly zavedeny opatření, která pomáhají ochraňovat místní zdroje a zajistit udržitelný rozvoj cestovního ruchu a dopravy v dané oblasti.

Udržitelná doprava je taková doprava, která usiluje o udržitelnost, tedy taková, která se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a využívat spíše obnovitelné zdroje energie. Za typické příklady takové dopravy je považována chůze, jízda na kole, veřejná doprava nebo sdílení automobilů

https://dotace-elektromobilita.cz/verejne-subjekty

 • Zdraví, Hygiena

Zdraví a hygiena jsou důležité pro každého z nás a je důležité se o ně starat, a to jak o fyzické, tak i duševní zdraví. V našem regionu chceme podporovat aktivity, které přispívají ke zdraví a wellness obyvatel. Též chceme podporovat sportovní aktivity a zdravý životní styl, například pořádáním a podporou různých sportovních akcí, které jsou určeny pro jednotlivce i pro celou rodinu, chceme klást důraz na aktivity místní sportovní kluby. Také chceme podporovat vzdělávání o zdraví a životním stylu, například prostřednictvím přednášek a workshopů o správné výživě a cvičení.

Dále chceme podporovat aktivity, které pomáhají udržet mentální zdraví obyvatel. To může zahrnovat pořádání různých vzdělávacích a rozvojových kurzů pro naše občany. V neposlední řadě chceme podporovat aktivity, které pomáhají udržet fyzické zdraví seniorů a zasadit se o to, aby měli dostatečnou péči a podporu.

https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/narodni-dotacni-programy-pro-rok-2024/

 

 

Projekty MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:124
TÝDEN:1003
CELKEM:752811

nahoru

Mohlo by Vás zajímat