Navigace

Obsah

logo

Název projektu:    

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800

Program:              Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:          06_15_003

Název výzvy:        IROP výzva č 6  Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

 

Termín realizace: 1. 5. 2016 - 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu: 10 747 142,11 Kč

Celková dotace projektu: 10 209 785 Kč

 

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SKCH, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD) MAS SKCH, z.s.  Chráníme svůj životní prostor v období 2016 - 2023.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, tedy aktivit, které směřují k naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti v rámci zpracování strategie CLLD a aktivity spojené s realizací strategie CLLD pro programové období 2014-2020 (administrace, vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a kontrola projektů, monitoring a evaluace strategie, pořádání seminářů, publicita, animační aktivity SCLLD a animace škol a školských zařízení apod.). Bez realizace tohoto projektu by nebylo možné v území MAS podporovat projektové záměry žadatelů, kteří projevili zájem o finanční podporu z programových rámců Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV), administraci vyhlášených výzev, ke sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS při realizaci Strategie CLLD v programovém období 2014-2023, kde je prioritou rozvíjet a zkvalitňovat život venkovského regionu,  zvýšit aktivizaci místního potenciálu a navazovat a udržovat dlouhodobou spolupráci s partnery MAS. Dosažení těchto cílů bude zajištěno především vyhlášením a kompletní administrací výzev CLLD, poskytováním konzultací, pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce dotací, provozními a animačními činnostmi MAS, informováním veřejnosti o realizaci SCLLD a také metodickou pomocí školám a školským zařízením s výběrem vhodných „šablon“ na území MAS SKCH, z.s.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude zajištění všech provozních činností MAS SKCH, z.s., které jsou nezbytné pro správné a efektivní naplňování cílů strategie CLLD. Mezi dalšími výsledky projektu, kterých chce MAS dosáhnout, bude vzdělávání a proškolení personálu MAS, zvýšení povědomí veřejnosti o strategii MAS, zpracování interních směrnic a metodik, podpora kvalitně zpracovaných projektů včetně optimálního čerpání finanční prostředků, efektivní nastavení hodnotícího, kontrolního a monitorovacího systému.

O výsledcích projektu bude MAS pravidelně informovat veřejnost formou komunikačních prostředků (informace ve zpravodajích, výroční zpráva, web, místní média).

 

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.