Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Vzdělávání - ZŠ

Projednané záměry v území:

Záměry byly vybrány na základě potřebnosti, prioritizace v rámci území MAS a stavu připravenosti.

Na základě těchto připravených záměrů v území byly nastaveny indikátory do Programového rámce IROP +, který byl schválen dne 12.1.2023.

PROJEDNANÉ ZÁMĚRY na web_aktualizace říjen 2023.pdf

Tabulka pro ověření neúplných škol v IROP_2021-2027

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

(konkrétní pravidla a podmínky budou dána výzvou)

 • podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace:
  • doprovodné infrastruktury zázemí školy;
  • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Příklady:

 • rekonstrukce podkoroví, nástavba odborných učeben pro přírodní vědy (laboratoř fyziky, odborná učebna fyziky, odborná učebna zeměpisu) a učeben pro cizí jazyk (multimediální jazykové laboratoře); zajištění bezbariérovosti školy
 • přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor školní družiny, rozvod a zabezpečení internetu v budově školy, sportovní hřiště
 • přístavba pavilonu školy s dílnami pro polytechnické vzdělávání a místnostmi školní družiny, zajištění bezbariérovosti a konektivity školy

Předpokládané podmínky pro projekty:

 • výstupy projektu musí být bezbariérově dostupné - Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP
 • v době udržitelnosti budou využívány odborné učebny pro relevantní oblasti vzdělávání
 • v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (projekt uvedený v SR MAP nebyl doposud využit pro jiný projekt podpořený v IROP a jeho CZV nepřesahují uvedené celkové výdaje projektu),
 • Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
 • doporučená velikost projektů 1–2 mil Kč,
 • soulad projektu s CLLD;

Aktivita základní školy bude rovněž řešena Koordinovaným přístupem k sociálnímu vyloučení 2021+ („KPSV 2021+“). KPSV 2021+ je nástroj koordinované pomoci územně samosprávným celkům a jejich svazkům určený k podpoře začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení. KPSV 2021+ je využit v rámci OP Zaměstnanost plus („OPZ+“), IROP a OP JAK.

Další informace

Pořízení vybavení budov a zázemí

 • pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence IROP včetně nezbytného zázemí těchto učeben,nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence IROP (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení),
 • pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť v budově školy,
 • pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a spojovacích prostor,
 • vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP,
 • pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro
 • zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pouze ve správním obvodu ORP se SVL navíc: pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten, toalet
 • a kabinetů ve vazbě na zvýšenou kapacitu.

Stavba

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící základnímu vzdělávání:
  • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence IROP, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory),
  • odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence IROP,
  • školní poradenské pracoviště v budově školy,
  • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor,
 • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu),
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo
 • pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),
 • pouze ve správním obvodu ORP se SVL navíc:
  •  nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, šatny a toalety pro potřeby nově vybudovaných kapacit,
  • nové kabinety ve vazbě na rozšiřování kapacit školy

Vnitřní konektivita a připojení k internetu

 • Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)
  • síťové zařízení WAN-LAN (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel),
  • bezpečnostní zařízení (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel),
  • nezbytné vybavení a vedení poslední míle k přípojnému bodu poskytovatele internetu popř. propojení budov školy (rádiový přijímač, anténní zařízení, metalické nebo optické vedení na pozemku a v budovách školy)
  • nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo bezpečnostního zařízení (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel),
  • nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel),

 

 • Vnitřní konektivita školy (LAN)
  • aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém centrálního řízení wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory; SW nezbytný pro provoz infrastruktury (licence OS, přístupové licence), standardní záruka

 

 • Další bezpečnostní prvky
  • SW, HW, licence, náklady na implementaci a integraci přímo související s pořizovaným SW a HW.

 

 • demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy),
 • úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení ZŠ (zeleň, přístupové cesty v areálu školy/školského zařízení, oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • projektová dokumentace stavby, EIA,
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování Studie proveditelnosti),
 • nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení,
 • povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),
 • DPH - DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje, - pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na odpočet na vstupu, - pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.
 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • církve, církevní organizace a NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty
 • OSS a PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) - je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu

pozn.: uvedené odpovědi vycházejí z aktuálního stavu vyjednávání

 1. Je možné podpořit z IROP vznik nové školy? V případě ZŠ ne.
 2. Je možné z IROP podpořit i soukromou školu? Ano, za předpokladu, že žadatelem bude oprávněný příjemce (školská právnická osoba či právnická osoba, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti.
 3. Je možné z IROP podpořit projekt na novou fasádu školy, výměnu oken a rekuperaci vzduchu v celé škole? Ne.
 4. Je možné z IROP podpořit školní kuchyň a školní jídelnu? V případě ZŠ ne.
 5. Budou v IROP podporovány kmenové učebny ZŠ a navyšování kapacit ZŠ? Ne. 
 6. Může být realizován samostatný projekt na zázemí školy pro komunitní aktivity? Ne,vždy jako součást projektu zaměřeného na odborné učebny s vazbou na podporovanou oblast/konektivitu/budování zázemí družin a školních klubů/rekonstrukci učeben neúplných škol. Zda toto omezení bude nastaveno limitem jako doplňková aktivita nebo kritériem hodnocení, bude předmětem řešení na jednání pracovních týmů v IROP.
 7. Dotaz k definici neúplné školy: Počítá se sem i ZŠ, která vzdělává žáky do 9. ročníků základního vzdělání, ale v některých třídách má z kapacitních důvodů sloučené ročníky (např. žáci třetího a čtvrtého ročníků se učí společně v jedné kmenové učebně)? Ne, Vámi uváděná škola má všechny ročníky, proto se nejedná o neúplnou školu. 
 8. Mohou být podpořeny i projekty cílené POUZE na bezbariérovost? V novém období 2021-2027 není možné bezbariérovost realizovat jako samostatný projekt.
 • OP Jan Amos Komenský („OP JAK“) -  měkké aktivity financované z Evropského sociálního fondu Plus („ESF+“) v regionálním školství (včetně nákupu vybavení) pro potřeby škol a školských zařízení. 
 • NPO

Výzvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7
3
4
4
4
5
4
6
5
7
11
8
6
9
4
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
4
19
4
20
5
21
6
22
6
23
7
24
5
25
6
26
6
27
5
28
5
29
5
30
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sociální byt ve Skutči č.p. 377

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:300
TÝDEN:624
CELKEM:763583

nahoru

Mohlo by Vás zajímat