Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

PODPORA NADÁNÍ A ROZVOJ SÍTĚ NADÁNÍ ZE ŠABLON (ESF)

Podpora nadání a rozvoj sítě nadání

Podpora nadání a rozvoj sítě nadání

 

Často se setkáváme s tvrzením, že v projektech šablon není možná podpora nadání. Není tomu tak. V rámci projektů šablon II je možné ve škole/školském zařízení podpořit rozvoj systému podpory nadání. Je tak ale potřeba učinit v rámci pravidel, tematického nastavení a hlavních cílů OP VVV. Těmi jsou především rozvoj kompetencí pedagogů ve vzdělávání a vedení heterogenní skupiny dětí/žáků/účastníků, podpora rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu a nadání každého žáka, snížení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, prevence rizikového chování, týmová spolupráce žáků. Dále upozorňujeme, že s ohledem na zaměření operačního programu není možné, aby docházelo k vyčleňování jakékoliv skupiny žáků/účastníků ve vzdělávacím

procesu. Podporovat nadání v heterogenní skupině je možné, pokud bude kvalitně individualizována výuka (pro jakoukoli speciální potřebu ve vzdělávání). Je proto žádoucí realizovat aktivity s využitím vzdělávacích metod a forem vzdělávání na rozpoznání a rozvoj nadání, které umožní v heterogenní skupině individualizovat.

Z tematických zpráv ČŠI vyplývá, že existuje pouze malé procento pedagogů, kteří jsou schopni u žáků v běžné výuce identifikovat nadání a pracovat s ním. V níže uvedeném výčtu proto uvádíme přehled šablon doplněný o informaci o využití šablon při zavedení či rozvoji systému podpory potenciálu (nadání) každého žáka/účastníka. Cílem školního systému podpory nadání je nastavit všechny oblasti rozvoje nadání od jeho vyhledávání, přes pedagogickou práci v hodinách po spolupráci s externími subjekty a komunikaci problematiky vůči veřejnosti. V uvedeném výčtu je zahrnuta celá škála možností: nastavování systému (školní kariérový poradce, školní asistent), vzájemná podpora pedagogů (vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností, nové metody, mentoring/koučing/supervize), individualizace výuky/vzdělávání (tandemové vzdělávání, odborník z praxe, projektové dny, ICT ve výuce/vzdělávání, doučování), osvětové aktivity pro místní komunitu (Komunitně osvětová setkávání), další vzdělávání pedagogů (DVPP). Široké spektrum nabízených šablon umožňuje postavit projekt cíleně dle konkrétních potřeb daného subjektu. Vždy záleží na konkrétní situaci školy/školského zařízení, ve které fázi rozvoje systému podpory potenciálu (nadání) každého žáka se nachází. Je ovšem nezbytné si nastavit reálné cíle, které budou dosažitelné prostřednictvím projektu šablon a dle toho volit jednotlivé šablony a jejich násobky.

 

Šablona: Školní asistent – personální podpora

 • Školní asistent pomáhá s organizační podporou pedagogů, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětem, vykonává organizační činnosti a podobně. Pedagogický pracovník se tak může více soustředit na rozvoj potenciálu každého žáka, vícestupňovou výuku a jiné formy.
 • Doporučujeme zvážit zařazení této šablony jako možného prvku zavádění systému podpory nadání na MŠ/ZŠ.

 

Šablona: Profesní rozvoj pedagogů (MŠ/ZŠ) prostřednictvím supervize/mentoringu/ koučingu – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (MŠ/ZŠ)

 • Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce. Při zvolení vhodného supervizora/mentora/kouče je možné jako cíle rozvoje stanovit dílčí prvky systému rozvoje potenciálu každého žáka (vyhledávání nadání, budování vhodné pedagogické nabídky, spolupráce s externími partnery…), nebo nastavování systému jako takého.

 

 

Šablona: Školní kariérový poradce – personální podpora

 • Uvedená aktivita umožňuje nastavit systém podpory rozvoje nadání a je vhodná pro koordinaci činností pedagogů (např. při identifikaci) a pro výměnu zkušeností. Dále aktivita umožňuje zapojení rodičů. Školním kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy.

„Při úvazku 0,1 připraví a zrealizuje měsíčně dvě individuální setkání se žáky. Jedno individuální setkání se žáky lze v měsíci nahradit workshopem pro pedagogy/rodiče za účelem získání kompetencí pedagogů/rodičů při identifikaci nadání/potenciálu každého žáka, nebo za účelem přípravy školního systému identifikace a podpory nadání.“

 

Šablona: Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 8 – 80 hodin

 • Uvedená aktivita slouží k získání nebo zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v dané oblasti. V rámci varianty d) osobnostně sociální rozvoj je možné absolvovat kurzy na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti identifikace, či rozvoje potenciálu (nadání) každého žáka. OP VVV ale neumožňuje vytváření a podporu pouze elitních skupin žáků a vyčleňování jiných. Rozvoj nadání předpokládá, že nadaným může být každý žák. Ve variantě e) inkluze je také možné absolvovat kurzy, které se věnují práci s nadanými žáky v rámci heterogenní skupiny.

 

Šablona: Vzájemná spolupráce pedagogů

 • Uvedená aktivita umožňuje vzájemnou diskusi a prohlubování spolupráce pedagogů a zároveň může sloužit k přibližování postupů jednotlivých pedagogů v oblasti rozvoje podpory potenciálu každého žáka/účastníka.

 

Šablona: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 • Zejména je vhodné využít zkušeností pedagogů z jiné školy/školského zařízení, kteří se danou problematikou zabývají a mohou se podělit o své postřehy, nápady apod., a pomohou tak méně zkušeným kolegům v dané oblasti.

Jedna z oblastí, ve které mohou být rozvíjeny znalosti a dovednosti: nadaní žáci ve výuce/vzdělávání.

 

Šablona: Tandemová výuka/tandemové vzdělávání

 • Uvedená aktivita umožňuje působení 2 pedagogů v rámci výuky/vzdělávání. Díky uvedené aktivitě mohou pedagogové posílit individualizaci výuky/vzdělávání a v jejím průběhu se mohou více věnovat jednotlivým žákům/účastníkům při rozvoji jejich potenciálu v daném předmětu.

 

Šablona: Nové metody ve výuce/vzdělávání

 • V uvedené aktivitě může dojít k vyzkoušení metod vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka, přičemž zkušený pedagog bude předávat své zkušenosti méně zkušeným kolegům. Aktivita přispívá k rozvoji a používání vhodných metod pedagogem a k rozvoji potenciálu každého žáka/účastníka.

 

 

Šablona: Zapojení odborníka z praxe

 • Uvedená aktivita umožňuje působení pedagoga a odborníka z praxe v rámci výuky/vzdělávání. Díky uvedené aktivitě mohou pedagogové posílit individualizaci výuky/vzdělávání a v jejím průběhu se mohou více věnovat jednotlivým žákům/účastníkům při rozvoji jejich potenciálu v daném předmětu.

Šablona: Využití ICT ve vzdělávání

 • Aktivita mimo jiné cílí na větší individualizaci výuky/vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků/účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky/vzdělávání.
 • Využití ICT ve výuce/vzdělávání umožňuje rozvíjet potenciál každého žáka/účastníka s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Pedagog může využívat různé obtížnosti úloh/úkolů a přizpůsobovat je konkrétním potřebám žáka/účastníka.

 

Šablona: Klub pro žáky/účastníky (např. badatelský klub, klub zábavné logiky a deskových her)

 • Klub se zřizuje pro minimálně 6 žáků/účastníků, z nichž minimálně 2 jsou ohroženi školním neúspěchem.
 • I nadaný či mimořádně nadaný žák/účastník může být identifikován jako žák ohrožený školním neúspěchem. Připomínáme, že výběr žáků ohrožených školním neúspěchem je plně v kompetenci ředitele školy. V návaznosti na principy OP VVV ovšem nesmí dojít k samostatnému vyčlenění nadaných/mimořádně nadaných žáků do specializovaného „elitního“ klubu. Nízký počet žáků v klubu umožňuje vedoucímu klubu individuální přístup všem žákům, tj. žákům běžným, i žákům se speciální vzdělávací potřebou včetně nadaných. Hlavním principem klubů je umožnit vedoucímu klubu (pedagogovi) v neformálním prostředí mimo výuku při nízkém počtu žáků získat či prohloubit své kompetence ve vedení a vzdělávání heterogenní skupiny žáků, které pak bude moci uplatnit i v běžné výuce.

 

Šablona: Projektový den

 • Činnosti je vhodné přizpůsobit individuálním potřebám žáků/účastníků tak, aby mohl

každý zažít úspěch. Pedagog může využívat různé obtížnosti úloh/úkolů a přizpůsobovat je konkrétním potřebám žáka/účastníka. Každý žák/účastník přispěje k výsledku, což může pozitivně působit na sociální klima v dané skupině/třídě. V uvedené aktivitě společně působí pedagog a odborník z praxe.

 

Šablona: Projektový den mimo školu/školské zařízení

 • Činnosti je vhodné přizpůsobit individuálním potřebám žáků/účastníků tak, aby mohl

každý zažít úspěch. Pedagog může využívat různé obtížnosti úloh/úkolů a přizpůsobovat je konkrétním potřebám žáka/účastníka. Každý žák/účastník přispěje k výsledku, což může pozitivně působit na sociální klima v dané skupině/třídě. V uvedené aktivitě společně působí pedagog a odborník z praxe.

 • Pro minimálně 10 žáků/účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.
 • I nadaný či mimořádně nadaný žák/účastník může být ohrožený školním neúspěchem.

 

Šablona: Komunitně osvětová setkávání

 • V rámci aktivity je zorganizováno volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu.
 • Uvedená aktivita může sloužit k propagaci či k upozornění na nezbytnost tématu podpory rozvoje potenciálu (nadání) každého žáka/účastníka. Aktivita může být využita pro rozšíření povědomí o dané oblasti a pro širší diskusi o ní.

Užitečné odkazy a kontakty:

Systém podpory nadání je v kompetenci Talentcentra NIDV, které je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. NIDV nabízí školám, pedagogům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům řadu aktivit podporujících rozvoj jejich nadání. V každém kraji ČR působí koordinátor podpory nadání a vzdělávání pedagogů NIDV, který školám poskytuje informační a metodickou podporu včetně nabídky vzdělávání a rovněž spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni: pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými úřady, ČŠI atd. Koordinátor nadání může pomoci i s výběrem programů DVPP k problematice podpory nadání, které je možno využít v projektech šablon II. Kontakty na koordinátory podpory nadání jsou k dispozici pod záložkou jednotlivých krajských pracovišť NIDV zde: http://www.nidv.cz/kontakty.

Veškeré informace pro žáky, pedagogy a rodiče k Systému podpory nadání naleznete na portálu o podpoře nadání: http://talentovani.cz/. Strategické dokumenty, informace o dotačních titulech pro oblast podpory nadání jsou k dispozicina webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mladez/talentovana-mladez.

Datum vložení: 26. 9. 2019 21:54
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2019 21:55

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
4
11
4
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
2
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
3
30
8
1
4
2
4
3
3
4
4
5
4

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:95
TÝDEN:95
CELKEM:731710

nahoru

Mohlo by Vás zajímat