Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Informace o projektu

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS SKCH

 

informace o projektu

Výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS), který vznikne na základě důkladné analýzy území za využití komunitního přístupu. SPRSS, bude v souladu s krajským SPRSS a významným způsobem přispěje k rozvoji trvalé vzájemné spolupráce a partnerství mezi obcemi i mezi všemi poskytovateli sociálních služeb. Tím bude zajištěno zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb pro všechny obyvatele území MAS SKCH. 

V rámci realizace projektu bude vytvořena Partnerská platforma (PAPLA) a odborný tým z řad specialistů na sociální problematiku pro danou oblast (terénní služby, služby pro rodinu, následná péče, problematika seniorů, osob se zdravotním postižením, pomoc dětem a mládeži, etnické menšiny atd.).

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Členské obce MAS SKCH (včetně sociálních pracovníků měst), Pardubický kraj, město Chrudim (ORP), Úřad práce (ORP Chrudim), SeniorCentrum Skuteč, Domov na hradě Rychmburk, Domov sociálních služeb Slatiňany, Centrum sociálních služeb a pomoci, Dům klidného stáří Glossus s. r. o., Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé aj.

  • Nestátní neziskové organizace (spolky, o.p.s., ústavy a církve, které působí v oblasti sociální, rodinné nebo zdravotní problematiky v území MAS)

Romodrom o. p. s., Amalthea z. s., Šance pro Tebe, z. s., Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Péče o duševní zdraví, z. s., Oblastní charita Pardubice, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Farní charita Chrudim, Momo Chrudim, o. p. s., Rodinné centrum DaR Luže, Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže, Hewer, z. s., Sbor ČCE Lozice, Spolek Hurá na Výlet a další.

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

 

Plánovaný efekt: 
  1. Komunikující a provázaná síť poskytovatelů sociálních služeb a subjektů na úrovni samospráv a institucí typu Úřad práce, Agentura pro sociální začleňování atd.
  2. Komunikující a provázaná síť poskytovatelů sociálních služeb a subjektů v oblasti služeb pro rodiny s dětmi reagující na nové pojetí agregace služeb v rámci novely zákona.
  3. Nastavení nového systému založeného na provázanosti a udržitelnosti nových partnerství, nového efektivnějšího způsobu komunikace a informovanosti, čímž dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb na území MAS SKCH.

 

 

Klíčové aktivity

Zajištění a koordinace procesu plánování

Popis klíčové aktivity:

V KA1 dojde k nastavení všech pravidel pro práci na projektu tak, aby metodika a způsoby práce (analytická šetření, rešerše, projednávání v týmu a prac. skupinách) a nastavení časové i věcné posloupnosti aktivit vedly k naplnění cíle projektu – vytvoření kvalitního SPRSS pro území MAS. Jedná se o práci s cílovými skupinami (zástupci CS 1 a 2 budou součástí odborného pracovního týmu, tedy i domluva pravidel jednání a komunikace v rámci týmu se bude týkat práce s CS) nebo o zajišťování výstupu projektu.

Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS

Popis klíčové aktivity:

Aktivita KA 2 bude hlavní náplní realizační fáze projektu. Realizační fáze bude rozdělena na 2 etapy : bude se věnovat získání věrohodných dat pro tvorbu SPRSS a jejich analytickému zpracování, výstupem této etapy bude závěrečná SWOT analýza a Analýza problémů a potřeb

1. příprava výjezdů (podklady)

2. výjezdy (zjišťování potřeb v obl. poskytování SS komunitním způsobem)

KA komunitním způsobem zajistí vytváření návrhové části SPRSS, nastavování priorit, atd..výstupem této etapy bude návrh opatření a monitorovacích indikátorů SPRSS. Aktivita bude probíhat stejným způsobem jako v předchozí realizační etapě – proběhne cca 8 schůzek pracovních skupin, budou probíhat připomínkovací procesy a komunitní diskuse.

Vytvoření SPRSS

Popis klíčové aktivity:

V průběhu této KA proběhne interpretace získaných dat. Vytvoření mapy potřebnosti - výstup pro CS 1 V návaznosti na vzniklý plán budou vytvořeny různé zkrácené verze pro veřejnost – výstup pro CS 3 dle jejich skupinových specifik.

Informování a zapojování účastníků plánování

Popis klíčové aktivity:

informace o projektu a možnosti zapojení, elektr. formulář s možností volby formy zapojení do projektu

v době, kdy bude probíhat sběr dat pro analýzu, budou zapojovány osoby z CS do analýzy potřeb (komunitní setkávání za účasti uživatelů soc. služeb různého zaměření)

oslovení veřejnosti bude probíhat s pomocí elektronických i tištěných médií (volba způsobu se bude odvíjet od charakteru jednotlivých skupin – na rodiny, mládež a ekonomicky aktivní obyvatele bude cílena spíše digitální forma pozvánek, pro starší obyvatelstvo bude určena spíše forma letáčků a do schránek, plakátků v obci a info ve zpravodaji, zvažuje se i forma inzerce do novin, akce pro veřejnost apod.

Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem

Popis klíčové aktivity:

Tato KA 5 je v projektu zastoupena existencí a činností společné Partnerské platformy (PAPLA).Proběhnou 4 setkání Partnerské platformy v průběhu E2 – E4, na kterých bude prostor k diskusi nad dosaženými výsledky a kde budou schvalovány výstupy projektu:

1. setkání: po ukončení 1. etapy

Seznámení členů, seznámení účastníků s celým konceptem projektového záměru, s cíli a očekávanými přínosy projektu, způsobem provádění zjišťovacích a plánovacích aktivit a seznámení s realizačním týmem a jeho strukturou a kompetencemi. Proběhne volba předsedy PAPLA, bude projednán a schválen jednací řád a statut PAPLA.

2. setkání: na konci 2. etapy

PAPLA se sejde po ukončení prací nad analytickou částí SPRSS. Členům PAPLA budou předem rozeslány výsledky šetření k možnosti uplatnit své připomínky. Ty budou zapracovány do výstupního podkladu –SWOT analýzy, která bude na 2. setkání PAPLA projednána a schválena.

3. setkání: na konci 3. etapy

PAPLA bude svolána po ukončení prací nad návrhem priorit a opatření budoucího SPRSS. Členům PAPLA budou předem rozeslány výsledky návrhu strategie k připomínkování. Po zapracování připomínek do bude výstupního podklad připraven k diskusi na setkání PAPLA, kde se očekává jeho následné schválení.

4. setkání: v polovině 4. etapy

Úkolem posledního setkání bude schválení konečné podoby SPRSS po redakčních a grafických úpravách před jeho vytištěním a distribucí. Zároveň budou projednána evaluační kritéria plánu a proběhne diskuse nad využitím plánu v praxi – mohou být nastíněny 1. kroky k naplňování cílů plánu.

Souběžně s poslední etapou projektu bude komunikační plán upraven pro širší použití v souladu s výstupem v SPRSS a to za účelem nastavení koordinace a posílení spolupráce navzájem mezi obcemi a mezi obcemi a NNO, potažmo i Pardubickým krajem, v oblasti plánování, financování a zajišťování soc. služeb. Tyto aktivity budou promítnuty do tzv. smlouvy o partnerství.

Důležitým bodem posledního jednání bude schválení smlouvy o partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty. Smlouva o partnerství je reprezentativním dekretem budoucí spolupráce. Bude zavazovat její signatáře k následným každoročním setkáním a povinnosti aktualizovat data vyplývající z plánu. Z toho se jeví pozitivním aspektem, že nositelem projektu je právě MAS, která i do budoucna počítá s kapacitou na dohled nad dodržováním smlouvy a zároveň sleduje celý následný proces v rámci své působení v oblasti plánování a realizace SCLLD v rámci monitorování realizace strategie rozvoje území.

Projekty MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7
3
4
4
4
5
4
6
5
7
11
8
6
9
4
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
4
19
4
20
5
21
6
22
6
23
7
24
5
25
6
26
6
27
5
28
5
29
5
30
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:323
TÝDEN:647
CELKEM:763606

nahoru

Mohlo by Vás zajímat