Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Dotační info

DOTAČNÍ INFO

Přehledy dotačních příležitostí

EF-malé a střední podniky

Neziskovky

 

Dotace obce

Abeceda dotací

 

tělocvičnyNové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny

Po „průšvihu“ s investičními dotacemi na MŠMT přichází jejich restart v podobě nového programu podporujícího rekonstrukci či výstavbu hřišť nebo hal, který zároveň slibuje transparentnější rozdělování finančních prostředků. Zároveň byl vyhlášen zcela nový program zaměřený na školní hřiště a tělocvičny, které předtím stály spíše na okraji zájmu dotačního světa.

Program na rekonstrukci hřišť a hal pro potřeby profesionálního sportu

Žadateli v rámci dotačního titulu 133D 531 můžou být obce či spolky. Dotace bude poskytnuta na výstavbu či rekonstrukci hřišť nebo hal, které budou sloužit především profesionálním sportovcům a veřejnosti. Program neumožňuje financování školních hřišť či tělocvičen, na tuto oblast se specializuje druhý z představovaných programů (viz níže). Maximální výše dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů. Dobrou zprávou je skutečnost, že mezi způsobilé výdaje patří i náklady na tvorbu projektové dokumentace a spojenou inženýrskou činnost.

Pokud se zaměříme na hodnotící kritéria, tak ve výhodě jsou hřiště či haly s celoročním provozem. Zvýhodněny jsou dále zařízení, která bude využívat co nejvyšší počet sportovců. Více bodů získají i ti žadatelé, kteří zajistí ve větším rozměru i využití hřiště či haly pro sportování dětí a mládeže. Pokud to tedy velmi zjednodušíme, tak hlavní kritéria spočívají v počtu sportovců a dětí, které budou sportoviště využívat, dále v jeho vytíženosti a přiměřenosti nákladů daného opatření k výše uvedeným faktorům. Výzva v tuto chvíli (ke dni 26. 6. 2017) otevřena není. Dle stanoviska MŠMT by mělo dojít k jejímu vyhlášení ještě do konce června 2017, tj. v řádu dní.

Program na rekonstrukci školních hřišť a tělocvičen

Tento program je vyhlášen letos úplně poprvé a vychází vstříc potřebě financování hřišť, která neslouží pro profesionální sport, a jsou součástí areálů škol. Žadateli v programu můžou být pouze obce do 3 000 obyvatel, nikoliv samotné školy. Je možné žádat na výstavbu a rekonstrukci školních hřišť nebo na rekonstrukci tělocvičen. V případě tělocvičen ale není samotná výstavba podporována. Maximální míra dotace je 70 %. Maximální výše dotace je 5 mil. Kč, minimální výše poté je 500 000 Kč. Příjem žádostí probíhá do 18. srpna 2017.

Je potřeba si dát pozor na to, aby jak pozemek, tak i samotná stavba byla ve výlučném majetku obce. Rovněž musí být již k datu finalizace projektu podána žádost o stavební povolení (je-li potřeba). Výzva dále stanoví, že obec musí mít schválen zastupitelstvem strategický rozvojový dokument.

MMRPodpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 

DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Rozhodnutím ministryně č. 21/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 18. 8. 2017 (do 12 hodin)

Více zde: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017

Zasady-podprogramu_DT6

 

Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Zaměření

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů.

Termín podání žádostí

Žádosti můžete podávat průběžně.

Termín realizace

V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.

Vyhlášení výsledků

Žádost bude projednána na nejbližším zasedání správní rady a to nejpozději do 60 dnů od podání žádosti. Všichni žadatelé budou o výsledku informováni do 14 dnů po zasedání správní rady, která žádost projedná, e-mailem na adresu statutárního zástupce a kontaktní osoby.

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

 


NNOMinistryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci.

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci, v rámci druhé výzvy pro rok 2017:

 • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
 • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Více zde:http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Neziskove-organizace-mohou-v-letosnim-roce-podruhe-zadat-MMR-o-podporu

 


Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod – TZB-info

Využití srážkových vod se v ČR prosadilo především po loňských problémech se suchem, a to i přes to, že nemáme obdobně účinné ekonomické mechanismy jako Němci, kteří z odvádění srážkových vod platí a za využití srážkových vod mají platby snížené. Ekonomický tlak tak u nás nebyl prvotním důvodem pro zvýšení zájmu.ASIO, spol. s r.o.Kšírova 552/45619 00 Brnotel.:548 428 111e-mail:asio@asio.czweb:www.asio.czdalší informace o firměvyžádat další informace
Rozvoj této oblasti je učebnicovým příkladem reakce na loňskou a letošní mediální kampaň o suchu. Paradoxní proto je, že slibný vývoj ze začátku roku narušili politici (s podporou novinářů), kteří vyhlásili, že tato řešení budou podporována dotacemi; logicky tak potencionální investoři začali vyčkávat, co bude. Přesto část zájemců nečeká (čekat na nějakou formu dotace se bude nejméně do roku 2018) a začíná skladování a využití srážkových vod řešit. Proto firma ASIO, spol. s r.o. připravila konkurenčně schopnou nabídku také pro využití dešťových vod.Teorie ohledně návrhu optimální velikosti nádrže na vodu je již všeobecně dostupná ve formě různých výpočtových prográmků (např. http://www.asio.cz/cz/navrh-systemu-pro-vyuziti-srazkove-vody).Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/14621-nadrze-a-filtry-pro-akumulaci-a-vyuziti-srazkovych-vod

Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod

Čtěte více zde:

http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/14621-nadrze-a-filtry-pro-akumulaci-a-vyuziti-srazkovych-vod

 


MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 8

shutterstock_157815041.jpg-150x15014.7.2016    Aktuální výzvy Města, obce, kraje

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Cílem výzvy je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

 

 

 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 6. 2017 nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací).

 

Typy podporovaných projektů:

 • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody;
 • Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů);
 • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

 

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy činí 300 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 100 tis. Kč a maximálně lze získat podporu ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální míra podpory je:
 • 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
 • 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
 • 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na průzkum a vyhledání záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci.

 

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území celé České republiky a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2020.
 • Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchového zdroje vody

Aktuální informace z resortu zemědělství

          -informace o novinkách, které pro Vás resort Ministerstva zemědělství připravil.

-novinky jsou  přehledně rozděleny do 4 oblastí, kde najdete podmínky a možnosti čerpání finančních prostředků:

 • KOMODITY – AKTUÁLNÍ NÁRODNÍ PROGRAMY – zde Vám představujeme nové podpory, kterými Vám chce resort Ministerstva zemědělství pomoci v nelehké situaci, zejm����na v oblasti mléka a vepřového masa. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – pokud chcete žádat o některou z podpor uvedených v příloze, je potřeba PODAT PŘEDBĚŽNOU ŽÁDOST NEJPOZDĚJI do 29. 4. 2016!!!
 • AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO ROK 2016 – zde předkládáme ucelené informace z oblasti Společné zemědělské politiky (Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 a Operačního programu rybářství 2014 – 2020)
 • PGRLF – PROGRAMY PRO ROK 2016 – zde nabízíme souhrnné informace o nových, výhodných programech: Investiční úvěry; Provozní úvěry. Tyto programy nabízejí možnost „odpuštění“ , tedy jednorázového snížení jistiny úvěru až o 15 000 EUR  (cca 405 000 Kč z tohoto úvěru, a to prostřednictvím podpory de minimis – viz. příloha).
 • KOMPENZACE ZA SUCHO – v termínu 13. – 28. 6. 2016 budou na jednotlivých OPŽL přijímány žádosti o kompenzace škod pěstitelům polních plodin a pěstitelům sadebního materiálu lesních dřevin postiženým suchem v roce 2015. Nárok na odškodnění mají pěstitelé následujících plodin: brambor, cukrové řepy, chmele, ovoce, zeleniny, ovocných a okrasných školek a sadbového materiálu lesních dřevin. Rovněž se toto odškodnění týká kukuřice pro krmné účely a trvalých travních porostů. Vydávání rozhodnutí a výplaty dotace budou zahájeny v druhé polovině října 2016.
 • Ke stažení zde:                  cerstve_zpravy

                                                      PGRLF_brozura_priklady

                                                      PFRLF_Dotacni_tituly_2016

                                                      KOMODITY_aktualne

                                                      SZP_PRV_aktualni_informace

                                                      Manual _DT_19a20


Kritéria přijatelnosti IROP 2016 SC 4.1 – tj. pro projekty ve výzvách MAS

IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1

Harmonogram výzev IROP 2016 – aktualizace

IROP_Harmonogram-vyzev-2016-k-1-4-2016


Otázky a odpovědi k operačním programům IROP, OPZ, PRV

PRV  http://nsmascr.cz/prv-dotazy/

IROP  http://nsmascr.cz/irop/

OPZ  http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/


Výzvy – březen 2016

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele, Excelentní výzkum, Varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány, Gramotnost, Zavádění preventivních opatření v lesích

dotace-výzvy březen 2016

INFORMACE PRO ŽADATELE DOTAČNÍHO PROGRAMU 16 – UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA

INFORMACE PRO ŽADATELE DOTAČNÍHO PROGRAMU 16 – UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA

Nejčastější dotazy-IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi/Specificky-cil-4-1#

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2016, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.


Příjem žádostí:
 • Do 15. ledna 2016.

Příjemci podpory:
 • Dotační titul č. 1: Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže.
 • Dotační titul č. 2 – 4: Obec do 3 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:
 • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku: Obnovu a údržbu venkovské zástavby, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení.
 • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci: Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úprava veřejných prostranství, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
 • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: Prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.
 • Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci: Obnovu staveb jako kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
 • Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací: Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení.

Forma a výše podpory:
 • Pro dotační titul č. 1: Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Pro dotační titul č. 2: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 3: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 4: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 5: Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:
 • Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.
 • Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU.
 • Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost do každého dotačního titulu

 

Přehled dotačních výzev

Newsletter dotačních příležitostí pro ÚSC

Newsletter dotačních příležitostí pro podnikatele

Newsletter dotačních příležitostí pro zemědělce

 

Dotační výzvy září 2015

Tradiční lidová kultura. Mimoumělecké aktivity. Benefiční akce. Aktivity národnostních menšin. VÚ aktivity spolků zdravotně postižených. VÚ aktivity NNO. Podpora regionálních kulturních tradic. Zahraniční aktivity neprofesionálních uměleckých aktivit. Služby péče o děti 1.st.ZŠ mimo vyučování.

Dotazy a odpovědi k PRV, OPZ, IROP

Souhrn odpovědí PRV k 14. 8. 2015

Souhrn odpovědí OP Z k 19. 8. 2015


Zveřejněné dotazy a odpovědi:

Souhrn odpovědí IROP k 17. 4. 2015

Souhrn odpovědí IROP k 20. 5. 2015

Souhrn odpovědí IROP k 8. 7. 2015

Souhrn odpovědí IROP k míře spolufinancování 8.7.2015

Souhrn odpovědí IROP k 4. 8. 2015

Souhrn odpovědí IROP k 19. 8. 2015

Souhrn odpovědí IROP k 20. 8. 2015

 

Výzvy červenec a srpen

Výzvy červen

biodiverzita.  tvorba aplikací. sakrální stavby. povodně. památky . tvář PK. zdravotnický výzkum.  NNO pro práci s dětmi.

 

Klíčový Integrovaný regionální operační program dostal zelenou | 08.06.2015

Evropská komise dne 4. 6. 2015 schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly či dokonce klesaly.

Integrovaný regionální operační program je rozdělený do čtyř hlavních oblastí. Zahrnuje široké spektrum aktivit: dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení, územní dokumentaci obcí a další. Je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oficiální odkaz na webové stránky IROP 2014 – 2020: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Mezi priority, které budou podpořeny z IROPu, patří:

 • 729 km rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic,
 • 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
 • 1 341 podpořených vzdělávacích zařízení,
 • 5000 sociálních bytů
 • 383 podpořených sociálních podniků
 • 43 revitalizovaných památkových objektů
 • 83 modernizovaných pracovišť zdravotní péče

Výzvy květen – pro seniory,potravinové zabezpečení,místo, kde žijeme, sakrální drobné stavby,

                             požární technika, opomíjené památky

Výzvy OPPIK,  oficiálně vyhlášené v pátek 29. 5. 2015 .

Pro MAS je zásadní Program Technologie, který je náhradou podpory mikropodniků z PRV.

Program podporuje začínající a rozvíjející se mikropodniky do 3 let existence k datu podání ŽoD (rozhodující je datum registrace živnosti).

Dotace 45% ve výši 100-225 tis. Kč, udržitelnost 3 roky, limitované CZ-NACE, zvýhodněné slabé a znevýhodněné regiony a zvýhodněna tvorba pracovních míst.

Bude podána pouze žádost tzv. plná (OPPIK běží jinak celý dvoukolově- nejdříve se podává registrační žádost stručná s posouzením, po jejím schválení až žádost plná ), žádost bude obsahovat podnikatelský záměr a musí mít dobrý popis co a proč chci koupit, co to přinese, rizika, perspektivu, připravenost žadatele atd.

Podávání žádostí bude průběžné od června do září.

Pro malé a střední podniky se chystá 2. kolo programu Technologie na podzim, KDY NEBUDOU FIRMY LIMITOVÁNY DO 3 LET EXISTENCE.

Program restaurování movitých kulturních památek–Program ministerstva kultury je určen na restaurování movitých kulturních památek, zejména pokud jde o obnovu uměleckých děl, které se nachází v budovách veřejně přístupných veřejnosti a slouží k výchovně-vzdělávacím, náboženským a kulturním účelům. Žádosti je možné předkládat až do konce června 2015.

Komunitní domy pro seniory - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na výstavbu komunitních domů pro seniory. Výzva je určena právnickým ale i fyzickým osobám podnikajícím a je otevřena do 30. 6. 2015. Podmínkou je vybudování minimálně 10 a maximálně 25 bytů. Maximální výše podpory na jeden byt je 650000Kč

Výstavba a budování firemních školek

Operační program Zaměstnanost bude v letech 2014-2020 podporovat budování a provoz firemních školek a zařízení pro péči o děti předškolního věku. Výzva by měla být dle předběžných informací vyhlášena v říjnu a mezi uznatelné náklady by měly spadat stavební úpravy, vybavení prostor, mzdy zaměstnanců a další náklady spjaté s provozem. Firmy by mohly získat podporu až ve výši 95 %.

 

Avíza výzev z OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo avíza výzev pro podávání žádostí o dotaci. V rámci prvních výzev bude mezi žadatele rozdělena částka ve výši necelých 8 mld. Kč. Subjekty soukromého sektoru budou moci podávat až do 14. 10. 2015 žádosti na Posílení přirození funkce krajiny a na Zlepšování kvality prostředí v sídlech. Až do 13. 11. 2015 bude otevřena výzva z prioritní osy Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, kterou mohou fyzické osoby podnikající, podnikatelské subjekty či obchodní společnosti využít na sanaci vážně kontaminovaných lokalit, realizaci průzkumných prací nebo analýz rizik. Na náhradu a rekonstrukci spalovacích či ostatních stacionárních zdrojů, pořízení dodatečných technologií či změnu technologických postupů vedoucích ke snížení emisí bude určena výzva z prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Podpora z OP životní prostředí bude poskytována až do výše 85 %.

Zveřejnění podmínek pro čerpání v OP PIK

Během několika následujících dní by měly být zveřejněny detailnější podmínky pro čerpání dotací z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně u programu Úspory energií, Nemovitosti, Technologie, Inovace, Potenciál, Aplikace, Školicí střediska, ICT a sdílené služby, Partnerství, Marketing a Spolupráce. Žadatelé by tak již měli mít k dispozici informace o závazných termínech pro podání předběžné a plné žádosti, parametrech bodového hodnocení apod.

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

 

OP PIK – informace pro české podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán programu dává českým podnikatelům k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK. MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK

Více informací naleznete v příloze.

Přiložené soubory OPPIK

Veškeré dotazy můžete směřovat na Ing. Veroniku Zumrovou, regionální projektový manžer pro Par.kraj, tel. 466 616 706466 616 706, e-mail: veronika.zumrova@czechinvest.org , web: www.czechinvest.org

Výzvy květen

Aktuální výzvy duben 2015

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Dotace jsou určeny na zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti

potravinářských podniků, respektive krmivářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost,

nezávadnost a dohledatelnost výrobků.

Příjem žádostí:

Příjem žádostí probíhá do 30.4.2015.

Příjemci podpory:

Výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Typy podporovaných projektů:

Modernizace výrobních zařízení.

Zavádění nových technologií.

Investice související s diverzifikací produkce provozovny o další nové výrobky.

Investice související se zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny.

Zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů.

Investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, respektive krmiv.

Zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.

Zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků, respektive krmiv.

Forma a výše podpory:

Od 25 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.

Specifika a omezení:

Minimální hodnota nákladů projektu je 1 milion Kč.

Jeden subjekt může podat v kalendářním roce pouze jeden projekt.

Aktuální dotace pro veřejný sektor

Novinky z PO 2014-2020 Přestože již rok máme využívat finance z evropských fondů 2014-2020, nebyla dosud vyhlášena žádná výzva. Na veřejnost už však pronikají informace o zásadních změnách, které budou aktuální období provázet. Nové výzvy z OP ŽP by měly být vyhlášeny každým dnem. Mezi zásadní změny patří, že již nebude možné po podání žádosti doplnit na vyzvání Fondu formální náležitosti žádosti (například chybějící přílohy apod.) a o dotaci nebudou moci žádat fyzické osoby nepodnikající.

 

Mobilita pro všechny

Města a obce bez ohledu na počet obyvatel mohou získat dotaci na vytvoření ucelené bezbariérové trasy. Podporovány budou komplexní návrhy na odstranění bariér ve městě. Součástí mohou být i dílčí projekty na stavební úpravy budov ležících na navržené trase nebo na odstranění bariér v dopravě (úprava dopravních prostředků MHD a komunikací). Záměry je možné předkládat do 7. 5. 2015.

 

Dotace na reprodukci požární techniky

Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil dotační titul na reprodukci požární techniky. V rámci tohoto programu mohou vybrané obce získat příspěvek v rozmezí 1-2,5 mil. Kč na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

 

Regionální fond rozvoje „souSedíme si“

Finanční podporu až ve výši 100 000 Kč z programu Česloslovenské obchodní banky „souSedíme si“ mohou získat obce na projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života, na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. Žádosti je možné podávat do 15. 4. 2015.

Dotace na reprodukci požární techniky

Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil dotační titul na reprodukci požární techniky. V rámci tohoto programu mohou vybrané obce získat příspěvek v rozmezí 1-2,5 mil. Kč na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

Central Europe 2020

V rámci programu Central Europe byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí. Finanční podporu je možné získat až do 13. 4. 2015 na projekty ze 4 prioritních os. Spolupráce mezi subjekty může být realizována v oblasti nízkouhlíkových strategií, dopravy či přírodních a kulturních zdrojích.

 

semináři „Dotační příležitosti k aktuálním výzvám IROP“, který se uskuteční dne 27. dubna 2017 od 9:00 hodin v prostorách Domu techniky Pardubice. Seminář  je organizován Eurocentrem Pardubice a Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a účast na něm je bezplatná.

Činnost

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
3
18
5
19
5
20
6
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
12
1
6
2
6
3
5
4
7
5
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:466
TÝDEN:2422
CELKEM:734037

nahoru

Mohlo by Vás zajímat