Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

archiv clld 2014-2020

Strategie SCLLD

Logo IROP a MMR

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 (2023)

              MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z. s.

Chráníme svůj životní prostor

Číslo projektu: CLLD_15_01_026

Financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 4 - Komunitně vedený místní rozvoj a investiční priority 9d - Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Realizátor projektu: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Termín realizace: 16.3. 2017 - 31. 12. 2023 

Informace o stavu realizace - 30. červen 2022

 1.pololetí  roku 2022 je ve znamení přípravy programových rámců IROP+ a OPZ+, pomoci Ukrajině a strategického plánování a rostoucího zájmu o oblast energií a klimatu.

Trvale přistupují noví členové, především z řad podnikatelů, nyní má organizace 76 členů, proto věříme, že jsou cíle pro území srozumitelné a přínosné. Jedná se hl. o podporu udržitelného rozvoje, zajištění podmínek pro tvorbu pracovních míst, zkvalitňování lidského potenciálu a posilování komunikace a vzájemné soudržnosti v území.

MAS se ve sledovaném období pokračovala především ve svých animačních aktivitách, propagovala dosavadní výsledky realizace strategie CLLD Chráníme svůj životní prostor, rozvíjíme Region zdraví (fyzického, duševního i sociálního). Pokračuje nastavování nových programových, aktuálně se jedná o OPZ+ a IROP+ a  sběr záměrů, dále individuální konzultace, kulaté stoly (za účasti členů komisí a místních expertů i online setkání.  Na intenzitě nabírá síťování v oblasti výměny informací mezi zúčastněnými stranami, pokračuje příprava integrovaných projektů dle výstupů monitoringu, připravují se návazné i zcela nové aktivity.

MAS administruje výzvu č.6 PRV, zaměřenou na občanskou vybavenost obcí – do výzvy bylo přijato 22 žádostí a tím byla vyčerpána celá alokace na tzv. „přechodné období“ pro Program rozvoje venkova. V ostatních programech (IROP, PZ, OPŽP) již MAS prostředky nemá.

Pokračuje aktivní spolupráce v oblasti sociálního začleňování a spolupráce mezi aktéry v sociálních službách a mezi aktivními aktéry, kteří působí ve 4 nově vzniklých komunitních centrech. Úspěšně dokončen byl projekt Mikroregionu Skutečsko-Ležáky Podpora komunitní sociální práce a komunitních center na území MAS SKCH, a MAS připravuje v rámci klíčového projektu v OPZ+ návazné aktivity tak, aby nastartované způsoby sociálního začleňování osob v regionu MAS SKCH cestou rozvoje místních komunit mohly efektivně pokračovat.  To platí i pro

projekt SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH a pozici asistenta prevence sociálního začleňování.  Pokračuje i zapojení MAS do kampaně Regiony sobě (http://www.regionysobe.cz/masskch/), sběr potřeb podnikatelů do přípravy OP TAK,  monitoring úspěšných projektů http://www.masskch.cz/uspesne-projekty-z-uzemi a příklady dobré praxe. Pokračuje   rozšiřování databáze podnikatelů. Skončila spolupráce s TPZ PK (Výzva 09 OPZ - Zaměstnanost v území II), na podporu zaměstnanosti a i tyto aktivity budou součástí návazného projektu MAS v OPZ+, neboť spolek chce být dobrým příkladem a motivovat území ke společensky prospěšnému zaměstnávání vlastním příkladem.  MAS se podařilo nastartovat zapojení poloviny obcí do Paktu starostů a primátorů a díky tomu má schválenou žádost ve Výzvě 13/2021 SFŽP na tvorbu SECAP-Akčního plánu pro klima a energie. Ve spolupráci s ostatními obcemi bude MAS pokračovat v podání žádosti i další rok. Pokračuje aktivní činnost energetické komise MAS a  nastavování podmínek pro rozvoj komunitní energetiky, popř. vznik energetického společenství. Všechny zmíněné aktivity představují naplňování SC 3.2 Budování regionu zdraví.

Pardubický kraj spolku schválil žádost Podpora lokální produkce v MAS SKCH, z.s. a i přes snížení přidělených prostředků bude spolek aktivity realizovat.

Ve spolupráci se svými členy (5 obcí) a na základě společně připravených a úspěšně schválených žádostí do výzvy Pardubického kraje MAS zahajuje tvorbu jejich strategických dokumentů

Na podporu růstu kvality vzdělávání MAS sedmým rokem rozvíjí krajské spolupráce ve vzdělávání (IPo MAP a spolupráce se zástupci systémových projektů ve vzdělávání v Pardubickém kraji) . MAS pokračuje v animaci škol-spolupracuje se všemi typy škol (MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SŠ, ZUŠ) a vzdělávacími zařízeními ve svém území, provazuje potřeby škol a zřizovatelů (MAP, IROP, PRV) a   trvale zajištuje vlastní vzdělávací webové stránky www.map2030.cz, určené mj. i pro realizátory MAP v kraji

Spolek se zapojil i do pomoci a podpoře Ukrajiny,

Dobře se rozvíjí spolupráce v rámci TO Chrudimsko-Hlinecko, vznikla metodika pro tvorbu Stellplatz  a řada dalších aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu, který je pro nové období významnou prioritou MAS.

Vítáme vaše názory a náměty, kontaktujte nás na info@masskch.cz a rozvíjejte s námi i Vy území, ve kterém bydlíte.

 

Informace o stavu realizace - 31. prosinec 2021 

Ve 2. pololetí 2021 MAS SKCH pokračovala v naplňování cílů strategie Chráníme svůj životní prostor – především síťováním, animací území, monitoringem a přípravou nového období.

Byla úspěšně dokončena a následně schválena Koncepční část strategie CLLD Chráníme svůj životní prostor II.

MAS prezentovala výsledky své práce jako příklad dobré praxe na Leaderfestu 2021 v Kutné Hoře, zájem byl o koncepci MAS v oblasti sociálního začleňování a také o zkušenosti ze spolupráce mezi aktéry v sociálních službách a z činnosti komunitních center (Spolupráce v komunitní sociální práci s Mikroregionem Skutečsko-Ležáky). Poptávané jsou přínosy projektu SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH a pozice asistenta prevence sociálního začleňování MAS, který ve spolupráci se starosty a sociálními službami umožňuje efektivní (rychlé) řešení krizových situací a významnou hospodárnost.

Ve spolupráci s městem Luže zorganizovala MAS Mapování SVL v Luži - kulaté stoly, přehled aktuálních nástrojů řešení a vznikl dokument k dispozici všem aktérům a žadatelům z území. Mas má díky této koncepci velmi konkrétní představu o pokračování své činnosti v OPZ+ a již připravuje nový programový rámec.

Stále probíhají bezplatné konzultace se žadateli a monitoring realizace projektů. Činnost komisí je zahrnuta v rámci přípravy a realizace nových projektů pro školy i soc. a zdravotní služby v novém období.

 Pokračuje síťování podnikatelů a zapojení MAS do kampaně Regiony sobě ,  do krajských projektů v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání, rekvalifikací a přípravy na změny na trhu práce. Trvá spolupráce v oblasti zaměstnanosti-projekty umožňujícími návazné rekvalifikace a dotovaná pracovní místa. V rámci lokální produkce ve svém území podala MAS v prosinci 2021 žádost na Pardubický kraj Podpora lokální produkce v MAS SKCH, z.s. Pokračuje také sdílení informací pro podnikatele, aktualizace databáze podnikatelů a příprava na zapojení do OP TAK (OP Technologie
a aplikace pro konkurenceschopnost) včetně využití nabídky NS MAS – probíhá sběr záměrů a informovanost.  Noví lokální aktéři jsou zváni na on-line jednání pracovních skupin a partnerských platforem, běží propagace úspěšných projektů http://www.masskch.cz/uspesne-projekty-z-uzemi, sdílení dobré praxe a informace do zpravodajů a na weby obcí.

Další synergické efekty jsou připravovány v souvislosti se zvyšováním informovanosti obyvatel v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vznikla energetická komise MAS a území se připravuje na rozvoj komunitní energetiky, popř. vznik energetického společenství. Všechny zmíněné aktivity představují naplňování SC 3.2 Budování regionu zdraví.

MAS také dlouhodobě sleduje slaďování strategických dokumentů obcí v území, pomáhá i s jejich tvorbou a monitoruje finanční příležitosti na zvyšování jejich kvality a pomáhá koordinovat soulad s novou strategií MAS Strategie rozvoje obcí – MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (masskch.eu), aby byl posilován í komunitní přístup v území.

Pro posílení kvality vzdělávání MAS nejen pravidelně pořádá semináře pro školy (tzv. animace území) a pomáhá s projekty tzv. Šablon I, II, III, ale založila a už šestým rokem rozvíjí krajské spolupráce ve vzdělávání, tedy připravuje a sdílí informace pro realizátory místních akčních plánů v Pardubickém kraji (IPo MAP) a organizuje tzv. krajské klima-tj. setkávání zástupců systémových projektů ve vzdělávání v Pardubickém kraji (IPs).  Zároveň dlouhodobě zajišťuje webové stránky www.map2030.cz. Aktuální informace zde najdou především pedagogové a rodiče dětí a žáků k řadě připravovaných novinek-střední článek ve vzdělávání, informace k Šablonám III-IV, MAP III a další spolupráci škol a neformálního vzdělávání apod. Ve svém území pak aktivně řeší rovné příležitosti a sociální vyloučení v oblasti vzdělávání implementací  MPI Košumbersko a díky spolupráci MAS a ŠIKK (Školská inkluzivní koncepce v Pardubickém kraji) našim školám intenzivně pomáhá Mobilní tým expertů.

MAS podala žádost o změnu-přidání Článku 20 - občanská vybavenost, která byla schválena, a připravuje výzvu č. 6 Programu rozvoje venkova, jejíž prioritou je podpora činností spolků. Bohužel není možné realizovat oblíbenou výzvu Malý Leader, ale MAS hledá nové zdroje na podporu Oblasti 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO (neziskových organizací).

Naši zaměstnanci se aktivně podílí na činnosti pracovních skupin v rámci NS MAS CR, v PS Vzdělávání zajištujeme sdílení informací pro celý kraj, aktivní jsme v PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a podílíme se na aktivitách krajského sdružení MAS. Zároveň se všichni průběžně vzdělávají.

Dobře pokračuje spolupráce v rámci Turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko, která je zaměřená posílení rozvoje cestovního ruchu.

Vítáme vaše názory a náměty, kontaktujte nás na info@masskch.cz a rozvíjejte s námi i Vy území, ve kterém bydlíte.

 

Informace o stavu realizace - 30. červen 2021

MAS SKCH ve sledovaném období vyhlásila jednu výzvu č. 12 IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ V. Zároveň jde o dočerpání alokace v IROP. Stejná situace (dočerpaná alokace) a dále ukončení možností výzev je i OPZ, OPŽP. Pokračovala administrace vyhlášené výzvy 5-PRV.

Pokračoval také proces hodnocení a výběru projektů podaných do 5. výzvy PRV zaměřené na rozvoj zemědělských podniků, zpracování regionálních zemědělských produktů a rozvoj regionálního podnikání. Přijato bylo 14 žádostí, vzhledem k alokaci podpořeno 11 žádostí.

MAS uspořádala semináře pro žadatele a příjemce v PRV a IROP. Vzhledem k situaci využívá i on-line formy. Stále probíhají bezplatné konzultace se žadateli a monitoring realizace projektů ve všech 4 operačních programech. Pokrok můžete sledovat v Mapě úspěšně realizovaných projektů v území MAS SKCH  a v rámci informací do zpravodajů a na weby obcí. Navazovaly kulaté stoly a setkání k přípravě nového období a workshopy a sdílení akcí pořádaných ve spolupráci s partnery.

Mimo CLLD byl dokončen proces realizace výzvy MAS Malý Leader pro rok 2020 a podáno její vyúčtování na Pardubický kraj. Úspěšně podaná a administrovaná výzva na rok 2021 bohužel nebude v důsledku dopadů Covid-19 realizována, neboť kraj uvažované prostředky přesunul jinam. Kancelář dále  zajistila úspěšné podání a administrování žádosti do výzvy MSMT-Letní kempy 2021 a díky tomu se jich během prázdnin bude 9 realizovat.

Pokračuje spolupráce v oblasti sociálního začleňování mezi aktéry v sociálních službách, ale intenzivně i mezi zástupci obcí díky projektu MAS projekt SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH a pozice asistenta prevence sociálního začleňování se trvale ukazuje jako velmi efektivní (rychlé řešení krizových situací) a hospodárná, MAS hledá cesty, jak zajistit její trvalé působení.

Úspěšně ukončeny byl projekty na odborné sociální poradenství, automobil pro sociální služby a 4. komunitní centrum (Vrbatův Kostelec).  Pokračuje synergie v komunitní sociální práci v těchto centrech realizací projektu Mikroregionu Skutečsko-Ležáky Podpora komunitní sociální práce a komunitních center na území MAS SKCH, jehož smyslem je posílit a profesionalizovat činnost v centrech, podporovat a koordinovat možnosti sociálního začleňování osob v regionu MAS SKCH cestou rozvoje místních komunit. Spolupráci s centry i školami navázal dle plánu mobilní tým odborníků pro školy – ve spolupráci s ŠIKK (Školská inkluzivní koncepce) v Pardubickém kraji, pomáhá jak rodičům, tak zájmovým organizacím (hl. ve sportu – ztráta motivace, kondice, disciplíny).

Podpora podnikatelů pokračuje společnými aktivitami s partnery na podporu lokální produkce a pokračoval návazný projekt na zlepšení informací pro podnikatele aktualizací databáze podnikatelů, propojení s P-PINk a Smart akcelerátor Pk. Zároveň je posilována propagace lokální produkce ve spolupráci s TO Chrudimsko-Hlinecko, jejímž je MAS členem.

Jako velmi potřebná a přínosná se ukazuje spolupráce s TPZ PK (Výzva 09 OPZ - Zaměstnanost v území II), který průběžně zajišťuje návazné rekvalifikace a nyní i práce na zkoušku. MAS chce toto zaměření i nadále rozvíjet ve svých dalších aktivitách a ve vazbě na tvorbu společensky prospěšných míst. Všechny zmíněné aktivity představují naplňování SC 3.2 Budování regionu zdraví. Dokončené strategické dokumenty obcí se staly jedním z cenných podkladů tvorby nové strategie CLLD Strategie rozvoje obcí – MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (masskch.eu) Na podporu vzdělávání a rozvoj krajské spolupráce ve vzdělávání (IPo MAP a IPs) MAS připravuje webové stránky www.map2030.cz, organizovala krajské projednávání Středního článku ve vzdělávání, setkání realizátorů MAP, pravidelné informace pro krajské zástupce k realizaci Šablon, které do území přinesly ve své II. vlně přes 17 mil. Kč a běží pokračování tzv. Šablon III.

Propagace MAS a plnění strategie probíhá i dalším navazováním kontaktů MAS díky aktualizaci databází podnikatelů a neziskových organizací z území apod., přizváním na on line jednání pracovních skupin, propagací úspěšných projektů. http://www.masskch.cz/uspesne-projekty-z-uzemi. Pokračuje i úspěšná propagace území díky činnosti TO Chrudimsko – Hlinecko, která je zaměřená hlavně na oblast cestovního ruchu a také tím, jak se MAS aktivně podílí na činnosti pracovních skupin v rámci NS MAS CR – PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a na aktivitách krajského sdružení MAS.

Vítáme vaše názory a náměty, kontaktujte nás na info@masskch.cz a rozvíjejte s námi území, ve kterém bydlíte.

 

Informace o stavu realizace - 31. prosinec 2020 (Shrnutí pro veřejnost)

V 2. pololetí 2020 MAS SKCH pokračovala v naplňování cílů strategie Chráníme svůj životní prostor ? především formou aktualizace potřeb území, monitoringem a aktivní přípravou nového období. Nebyla vyhlášena žádná výzva, neboť v OPZ a OPŽP jsou výzvy řídících orgánů ukončeny a možná alokace dočerpána. V IROP zbývají prostředky na poslední malou výzvu pro školy, jakmile budou k dispozici zbytkové alokace (např. úspory při výběrových řízeních). V PRV byla dle poptávky území úspěšně podána žádost o změnu a je na základě konzultací se žadateli připravována 5. výzva zaměřená na rozvoj zemědělských podniků, zpracování regionálních zemědělských produktů a rozvoj regionálního podnikání.

MAS uspořádala semináře pro žadatele a příjemce v PRV a k přípravě nového období. Vzhledem k situaci využívá i on-line formy. Stále probíhají bezplatné konzultace se žadateli a monitoring realizace projektů. Ve všech 4 operačních programech. Pokrok můžete sledovat v Mapě úspěšně realizovaných projektů v území MAS SKCH a v rámci informací do zpravodajů a na weby obcí.

Činnost komisí je zahrnuta v rámci přípravy a realizace projektů pro školy i soc. a zdravotní služby a přípravy nového období. U Klubu podnikatelů pokračuje dotační a informační servis, jak na webu REGIONYSOBE.CZ ve spolupráci s NS MAS ČR, tak např. adventními trhy on line či aktualizací databáze podnikatelů a návazným síťováním. Pokračuje spolupráce s Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje, který zajišťuje návazné rekvalifikace, a protože je velký zájem jak o dotovaná pracovní místa, tak o rekvalifikace, podařilo se další 4 pracovní místa domluvit prostřednictvím MAS v rámci rozšíření projektu z Olomouckého kraje. Ukazuje se, že detailní znalost komunity (zaměstnávaných uchazečů) přispívá ke kvalitnější realizaci projektů a otevírá zajímavé příležitosti jak pro obyvatele, tak pro veřejný sektor. Rozvoj Regionu zdraví tak pokračuje ve všech oblastech života.

Spolupráce v oblasti sociálního začleňování a také navázaná spolupráce mezi aktéry v sociálních službách pokračuje zlepšováním zázemí činnosti sociálních služeb (2 auta pro sociální služby). Úspěšně ukončen byl pilotní projekt Asistent prevence zdraví, podařilo se vybudovat 3 komunitní centrum/Štěpánov) a 4.(Vrbatův Kostelec) je před dokončením.  Pokračuje synergie v komunitní sociální práci v těchto centrech realizací projektu Mikroregionu Skutečsko-Ležáky Podpora komunitní sociální práce a komunitních center na území MAS SKCH, jehož smyslem je posílit a profesionalizovat jejich činnost, koordinovat sociální začleňování osob v regionu MAS SKCH cestou rozvoje místních komunit. Zde se projevil dopad nouzového stavu, a proto byla realizace prodloužena tak, aby odpovídala potřebám komunity a mohla co nejlépe reagovat na dopady opakovaného nouzového stavu.

Velmi úspěšný je projekt SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH a pozice asistenta prevence sociálního začleňování se ukazuje jako velmi efektivní (rychlé řešení krizových situací) a hospodárná. Přínos starostové obcí MAS velmi oceňují, neboť stačí kontaktovat asistentku a ta případ převezme a dořeší.

Avízovaný mobilní tým odborníků pro školy - ve spolupráci s ŠIKK (Školská inkluzivní koncepce) v Pardubickém kraji zahájí činnost od nového roku, již je zajištěno personální obsazení.

Další synergické efekty jsou očekávány především s plným rozjezdem činnosti komunitních center. Všechny zmíněné aktivity představují naplňování SC 3.2 Budování regionu zdraví. Úspěšně dokončovány jsou strategické dokumenty obcí. Jedná se zároveň o velmi cenný zdroj informací pro tvorbu nové strategie MAS. Informace přehledně najdete např. zde:  Strategie rozvoje obcí - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (masskch.eu).

 

Informace o stavu realizace – 30. červen 2020 (Shrnutí pro veřejnost)

Ve 1. pololetí 2020 MAS SKCH pokračovala v naplňování cílů strategie Chráníme svůj životní prostor – vyhlášením 1 výzvy:

VÝZVA Č. 4 PRV - ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, CESTOU KVALITY, ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, SPOLUPRACÍ K ZISKU

Rozvoj zemědělských podniků
Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů
Rozvoj regionálního podnikání
Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy.

Termín příjmu žádostí o dotaci: 4.2.2020 do 20.3.2020

Finanční alokace výzvy č. 4: 8 014 700,- Kč, z toho:

Fiche 1 - 96 630,- Kč, Fiche 2 - 1 062 711,- Kč, Fiche 3 - 4 855 359,- Kč, Fiche 4 - 2 000 000,- Kč

Výzva je zaměřena na Rozvoj zemědělských podniků, zpracování regionálních zemědělských produktů, rozvoj regionálního podnikání a tvorbu konkurenceschopných místních trhů.

MAS uspořádala 3 semináře pro žadatele a příjemce v PRV. Probíhaly bezplatné konzultace se žadateli. Pokračovala administrace výzev a projektů - hodnocením OPŽP a žádostí do 4. výzvy PRV. MAS má také v OP Zaměstnanost  vyhodnocený Příklad dobré praxe Farma-u-tri-slunci-podporuje-zamestnanost-v-regionu ,který bude prezentovat na přeloženém LEADERFESTU. Další hmatatelné výsledky najdete v nově vytvořené 
Mapě úspěšně realizovaných projektů v území MAS SKCh  a dále v Infolistu. Činnost komisí běží v rámci přípravy a realizace projektů pro školy i soc. a zdravotní služby. U Klubu podnikatelů pokračuje dotační a informační servis, a především kampaň na podporu podnikatelů REGIONYSOBE.CZ ve spolupráci s NS MAS ČR.

Rozvoj Regionu zdraví pokračuje ve všech oblastech života.

Osvědčují se osobní kontakty se žadateli, příprava společných integrovaných projektů, např. v oblasti zvyšování kvality vzdělávání-informace ke střednímu článku ve školství, k šablonám II a III, MAP II a další spolupráci škol a neformálního vzdělávání.

Rozvíjí se spolupráce s obcemi, NNO a podnikateli při strategickém plánování a při komunitním projednávání.

V sociálních a komunitních službách pokračuje stavba komunitních center (Vrbatův Kostelec, Štěpánov u Skutče II), dokončena jsou centra v Hroubovicích a v Rosicích. Funguje činnost sociálního podniku pekárna v Luži, působí zde komunitní pracovníci, asistent prevence zdraví a nově i asistent prevence sociálního vyloučení z projektu MAS SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH.

 Pokračuje spolupráce v oblasti sociálního začleňování a také navázaná spolupráce mezi aktéry v sociálních službách. Realizována je též kvalita péče o zázemí sociálních služeb (2 auta pro sociální služby. Podařilo se podpořit 2 auta pro sociální služby. Byly zahájeny práce na venkovní učebně přírodních věd pro zájmové a neformální vzdělávání.

Společný přístup zajistí vyšší efektivitu investic, sníží administrativní náročnost a podpoří rychlejší a rovnoměrnější rozvoj regionu.

MAS se aktivně podílí na činnosti nově vzniklých pracovních skupin v rámci NSMASCR - PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a rozvíjí spolupráci na tvorbě strategií rozvoje obcí a svazků, aby co nejlépe vyhodnotila potřeby svého regionu.

Oblast 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje velmi oblíbenými výzvami Malý Leader i na r 2020.Pokračuje propagace území díky činnosti TO Chrudimsko-Hlinecko.

V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE . Pokračuje i zajištění webových stránek na podporu strategického plánování v obcích Strategie rozvoje obcí. dále zajištění webu www.map2030.cz a www.masskch.cz.

Informace o stavu realizace – prosinec 2019 (Shrnutí pro veřejnost)

Ve 2. pololetí 2019 MAS SKCH úspěšně pokračovala v naplňování cílů strategie Chráníme svůj životní prostor – vyhlášením 6 výzev:

Výzva č. 9 IROP - Sociální bydlení III.

Příjem žádostí: 16.9.2019  - 31.12.2019

Alokace: 758 043,54 Kč

Výzva je zaměřena na pořízení bytů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

Výzva č.10 IROP - Komunitní centra, Infrastruktura sociálních služeb

Příjem žádostí: 16.9.2019  - 31.12. 2019

Alokace: 4 290 840,02 Kč

Výzva je zaměřena na:  

                             Rozvoj sociálních služeb - nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

                  Rozvoj komunitních center - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Výzva č. 11 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání IV.

Příjem žádostí: 14.10.2019 - 31.12.2019

Alokace: 1 676 053,560 Kč.

Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury infrastrukturu pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání.

Výzva č. 11 OPZ - Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.

Příjem žádostí: 9.10.2019 - 15.11.2019

Alokace: 3 002 695,00 CZK

Výzva je zaměřena na podporu programů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených bude zprostředkována prostřednictvím programů a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.

Výzva č. 12 OPZ - Zaměstnanost v území III.

Příjem žádostí: 9.10.2019  - 15.11.2019

Alokace: 1 037 075,00 CZK

Výzva je zaměřena na přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.

Výzva č. 2 OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.

Příjem žádostí o dotaci: 16. 10. 2019 - 6. 1. 2020

Alokace: 5 780 395,00 Kč. Výzva je zaměřena na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně.

 

Rozvoj „Regionu zdraví“ pokračuje ve všech oblastech života.

Osvědčují se osobní kontakty se žadateli, příprava společných integrovaných projektů, např. v oblasti:

 • odpadového hospodářství (https://www.mojeodpadky.cz/ a spolupráce obcí) a ochrany životního prostředí
 • ve vzdělávání (příprava společného projektu v oblasti inkluze, MAPII, spolupráce škol, obcí, NNO a podnikatelů), animace škol
 • v sociálních a komunitních službách - Plánování rozvoje soc. služeb na území MAS (PSS)  , stavba komunitních center (Vrbatův Kostelec, Štěpánov u SkutčeII), Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel MASSKCH
 • v oblasti inovací  a SMART řešení apod.

  Společný přístup zajistí vyšší efektivitu investic, sníží administrativní náročnost a podpoří rychlejší  a rovnoměrnější rozvoj regionu.

  MAS se aktivně podílí na činnosti nově vzniklých pracovních skupin v rámci NSMASCR - PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a rozvíjí spolupráci na tvorbě strategií rozvoje obcí a svazků, aby co nejlépe vyhodnotila potřeby svého regionu.

  Oblast 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje velmi oblíbenými výzvami Malý Leader i na r 2020.

  Pokračuje propagace území díky činnosti TO Chrudimsko-Hlinecko, -  TO Chrudimsko-Hlinecko.

  V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE 

  Novinkou jsou webové stránky na podporu strategického plánování v obcích Strategie rozvoje obcí a propojení kalendářů obcí MAS.

   

Informace pro veřejnost - http://www.masskch.cz/strategie-clld/

 

 červen 2019 (Shrnutí pro veřejnost)

Ve 1. pololetí 2019 MAS SKCH úspěšně pokračovala v naplňování cílů strategie Chráníme svůj životní prostor - MAS vyhlásila 5 výzev:

Výzva č. 1 OPŽP Realizace sídelní zeleně

na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně.

Výzva č. 3 – Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality-zpracování regionálních zemědělských produktů, rozvoj regionálního podnikání

na investice do zemědělských podniků, na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a na investice do vybraných nezemědělských činností a vzhledem k požadované výši dotace bude vyhlášena další výzva koncem roku, tentokrát i s novou Fichí zaměřenou na vznik konkurenceschopných místních trhů.

Výzva č. 8 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání II

na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání, dětské skupiny a mateřské školy, základních a středních škol, infrastrukturu pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání.

Výzva č. 9 OPZ – Zaměstnanost v území II.

na zlepšení zaměstnanosti především pro znevýhodněné osoby s různými hendikepy na trhu práce, kteří by bez pomoci těžko hledali zaměstnání v území MAS.

Výzva č. 10 OPZ – Podpora komunitní sociální práce a komunitních center II.  

na aktivity, které pomohou obyvatelům i komunitám zkvalitnit schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí, zaktivizují komunitní vztahy a podpoří komunitní přístup při řešení života v obcích.

Rozvoj „Regionu zdraví“ pokračuje ve všech oblastech života. Osvědčují se osobní kontakty se žadateli, příprava společných integrovaných projektů, např. v oblasti:

Společný přístup zajistí vyšší efektivitu investic, sníží administrativní náročnost a podpoří rychlejší rozvoj regionu.

MAS je aktivně zapojena do činnosti nově vzniklých pracovních skupin v rámci NSMASCR - PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a zahájila mapování nových potřeb svého území jednak díky kvalitnímu vyhodnocení stávajícího stavu, což potvrdila úspěšně schválená evaluace a jednak díky spolupráci na tvorbě strategií rozvoje obcí a svazků, které jsou také nezbytnou podmínkou pro podávání větších žádostí o dotaci.

Oblast 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje velmi oblíbenými výzvami Malý Leader i na r. 2019 a 2020 – nyní jsou uzavírány smlouvy s žadateli, realizace končí v říjnu 2019.

Roste propagace území díky činnosti TO Chrudimsko-Hlinecko, která splnila podmínky certifikace v rámci destinačních managementů a připravila řadu zajímavých propagačních materiálů -  TO Chrudimsko-Hlinecko.

V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE 

Informace pro veřejnost - http://www.masskch.cz/strategie-clld/

 

 

 

Informace o stavu realizace - červen 2018 (Shrnutí pro veřejnost)

Ve 2. pololetí 2018 MAS SKCH v rámci realizace své strategie MAS úspěšně pokračovala v naplňování stanovených cílů v rámci koncepce Chráníme svůj životní prostor - budujeme Region zdraví fyzického, duševního i sociálního jako stěžejního nástroje sociálního začleňování a trvalého zlepšování kvality života.  

MAS se podařilo získat dalších 10 milionů Kč v OP Životní prostředí na sídelní zeleň  a dalších 10 milionů na podporu zaměstnanosti z OP Zaměstnanost, takže z původních 50 mil. Kč je nyní 70 milionu Kč.

 Rozvoj „Regionu zdraví“ pokračuje ve všech oblastech života – vzdělávání, zdraví, práce,  životní prostředí, podnikání a služby, systematickou animací území-tj. osobními kontakty se žadateli, přípravou společných projektů, které zajistí vyšší efektivitu a jednodušší administrativní náročnost pro realizaci (tzv. síťování), vyhledáváním nových partnerů a zapojováním do aktivit, které regionu přinášejí společný prospěch-zahraniční spolupráce-Polsko, Rakousko, nové zdroje aktuálních informací-MAS se aktivně zapojila do činnosti nově vzniklých pracovních skupin v rámci NSMASCR- PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro, mapování nových potřeb území díky připravovaným projektům na strategie rozvoje území, které jsou také nezbytnou podmínkou pro podávání větších žádostí o dotaci.

První výsledky také přináší projekt MAS Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH, ve kterém byla dokončena analýza potřeb území a již na tyto potřeby reagují výzvy MAS v IROP. Vyhlašování výzev pokračuje dle plánu- jedná se o následující:

Výzva č. 6 IROP - Sociální bydlení II. Příjem žádostí 1. 9. 2018 (od 4.00 hodin) - 5. 11. 2018 (do 12.00 hodin), alokace 5 084 210,00 Kč. Výzva je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Výzva č. 7 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání II. Příjem žádostí 1. 9. 2018 (od 4.00 hodin) - 5. 11. 2018 (do 12.00 hodin), alokace 7 437 124,58 Kč. Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání, dětské skupiny a mateřské školy, základních a středních škol, infrastrukturu pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání.

Výzva č. 8 OPZ - Spolupráce v území - faktor růstu zaměstnanosti. Příjem V závěru roku byla připravena k vyhlášení i žádostí 17. 9. 2018 (od 4.00 hodin) - 12. 11. 2018, alokace 2 609 375 Kč. Výzva je zaměřena na tvorbu nových udržitelných pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti a pracovního uplatnění cílové skupiny.

V závěru roku byla k vyhlášení připravena i Výzva č. 3 PRV – Rozvoj zemědělských podniků, Cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů, Rozvoj regionálního podnikání byla připravena a schválena do konce roku, termín vyhlášení je 21. 1. 2019 s alokací 6 168 180 Kč. Je zaměřena na investice do zemědělských podniků, na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a na investice do vybraných nezemědělských činností (dle C-Z NACE).

Aktivně pokračuje tzv. animace školských zařízení v OP VVV, školy postupně za pomoci MAS přecházejí na šablony II. Semináře pro školy pomáhají školám orientovat se i systémových projektech, připravovaných výzvách z IROP, v informacích k realizaci Šablon 1,2 atd., o  MAP2 a aktivitách místně zakotveného učení ve spolupráci s Hamzovou léčebnou,  o spolupráci v rámci Zdravé školy apod.

Dále MAS zahájila činnost klubu podnikatelů-kontaktovala všechny podnikatele v území a uspořádala seminář k zahájení činnosti, sběr potřeb pro aktualizaci cílů CLLD.

MAS také aktualizovala databázi neziskových organizací-jak se zaměřením na vzdělávání-pro potřeby

projektů v obl. vzdělávání-MAP, MAP2, šablony pro NNO, dále v souvislosti s dokumenty na strategie rozvoje sportu v území a v souvislosti s hledáním nových partnerů v oblasti sociální.

 

Oblast 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje velmi oblíbenými výzvami Malý Leader i na r. 2019 a 2020 - koncem roku probíhalo proplácení za r. 2018, schváleny jsou žádosti na r 2019 a připravuje se další ročník, vše za podpory Pardubického kraje.

Zajímavé výsledku jsou i v rámci propagace území díky činnosti TO Chrudimsko-Hlinecko, která úspěšně plní podmínky certifikace v rámci destinačních managementů. Vznikla tematická videa pro návštěvníky regionu, která jsou dostupná jak na webu MAS, tak na sociálních sítích. V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE 

 

 

Informace o stavu realizace - červen 2018 (Shrnutí pro veřejnost)

V 1. pololetí 2018 MAS SKCH v rámci realizace své strategie MAS pokračovala v naplňování stanovených cílů animačními aktivitami v území, posilováním propagace SCLLD v duchu koncepce Chráníme svůj životní prostor - budujeme Region zdraví fyzického, duševního i sociálního jako stěžejního nástroje sociálního začleňování a trvalého zlepšování kvality života.  Rozvoj „Regionu zdraví“  se v tomto období soustřeďuje především na tyto aktivity: posilování terénní sociální práce, zahájení komunitní sociální práce – projekty na personální podporu, posilováním zaměstnanosti v území výzvami na sociální začleňování tvorbou pracovních míst v místě, podporou rozvoje služeb a podnikání včetně sociálního podnikání a zvyšováním kvalifikace podporou rozvoje škol a  přípravou pilotního projektu Asistent prevence zdraví prevence. Veškeré výsledky se zároveň sbíhají v aktuálním projektu MAS Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH.

Trvalou součástí činnosti kanceláře je také průběžné vyhodnocování a aktualizace procesu výběru a hodnocení projektů, např. aktualizace interních postupů a směrnic, informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesu výměny informací mezi zúčastněnými stranami v souladu s aktualizovanými dokumenty ŘO. Současně probíhal proces hodnocení výzev z konce r.2017. Jednalo se o:

•             Výzvu č. 4 IROP - Sociální podnikání

•             Výzvu č.4 OPZ - Zaměstnanost v území

•             Výzvu č. 3 OPZ - Sociální podnikání

•             Výzvu č. 2 PRV – Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů, rozvoj regionálního podnikání.            

MAS SKCH ve sledovaném období vyhlásila 4 výzvy pro programové rámce IROP, OPZ SCLLD.

Výzva č. 5 IROP - Komunitní centra. Příjem žádostí: 1. 6. 2018  - 31. 8. 2018, alokace 8 947 368 Kč. Výzva je zaměřena na rekonstrukce, úpravy a výstavba objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení provozu komunitního centra.

Výzva č. 5 OPZ - Komunitní sociální práce. Příjem žádostí: 26. 3. 2018 - 31. 5. 2018, alokace: 1 000 000 Kč. Výzva je zaměřena na usnadnění sociálního začleňování a na prevenci sociálního vyloučení osob formou posilování komunitních aktivit s cílem vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity.

Výzva č. 6 OPZ - Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování. Příjem žádostí: 26. 3. 2018 - 31. 5. 2018, alokace 1 046 220 Kč. Výzva je zaměřena na programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. (podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora aktivit pro osoby s chronickým duševním onemocněním, aktivizační, asistenční a motivační programy, programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability apod.

Výzva č. 7 OPZ - Sociální podnikání (II.). Příjem žádostí: 16. 4. 2018 - 30. 6. 2018 alokace: 1 700 000 Kč. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit a zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo na trhu práce.

Ve sledovaném období se tedy podařilo úspěšně dokončit proces výběru projektů (obdrželi právní akt) ve 2 případech PRV-zemědělské i nezemědělské činnosti, 6 IROP - dopravní automobily, základní a střední školy.

V průběhu monitorovacího období se pracovnice MAS zúčastnily řady školení věnovaných především realizaci SCLLD-SC 4.1, k programovému rámci OPŽP, dále workshopů na národní i krajské úrovni (vždy za účasti zástupců řídících orgánů, kteří komentovali aktuální informace), semináře k výzvě Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s SC 4.2. MAS pokračuje v realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE .

Neustále probíhají činnosti animace školských zařízení v OP VVV.MAS rozšířila konzultace i o SŠ, ZUŠ školní družiny a kluby. Pokračují konzultace všem mateřským a základním školám v území, především v souvislosti s monitorovacími zprávami a informacemi o přípravě šablon II. Animace školŠABLONY

Pokračuje aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních orgánů MAS, při konzultacích a v rámci komisí MAS SKCH.

Změnil se charakter činnosti komisí MAS – členové se účastní setkání v rámci realizovaných projektů-seminářů pro školy, zapojení do MAP a plánování soc. služeb. Cíle v oblasti cestovního ruchu SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb (hl. v oblasti cestovního ruchu), i ochranu kulturního i přírodního dědictví MAS naplňuje činností v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko, z.s., patří k zakládajícím členům. Zároveň tato činnost naplňuje i opatření 2.6.2 Památky a přírodní zajímavosti, a MAS připravuje ve spolupráci se svými členy i projekty v oblasti mezinárodní spolupráce. Oblast 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje výzvami Malý Leader.

Informace o strategii pro veřejnost je uvedena na webu MAS: strategie-clld/

Trvale je úspěšně plněn cíl MAS minimálně jedenkrát ročně vyhlásit a následně i úspěšně zrealizovat výzvu MAS pro každý programový rámec. V rámci každé výzvy jsou vybírány projekty konečných žadatelů, které nejlépe naplňují cíle SCLLD. Za tím účelem MAS zajišťuje administraci, monitorování, a především efektivní implementaci strategie včetně řádného a efektivního čerpání přidělené finanční alokace (cca 50 milionů korun). Úspěšnému naplňování strategie napomáhají jak profesionální lidské zdroje, tak trvalý dialog s řídícími orgány, vhodné postupy pro implementaci a  komunikační strategie a nastavené informační vazby k veřejnosti a cílovým skupinám.

 

 

 

Informace k 31.12.2017

MAS úspěšně vyhlásila 7 dalších výzev příjmu žádostí o podporu pro programové rámce OPZ a PRV SCLLD. V rámci těchto výzev poskytovala MAS SKCH jak formou konzultací (převažuje zájem o individuální konzultace, první informace pak nejvíce probíhají emailem, telefonem), tak prostřednictvím realizovaných seminářů podporu potenciálním příjemcům. Realizace Strategie CLLD v programovém období 2014-2023 je tedy naplňována probíhajícím procesem hodnocení žádostí podaných ve výzvách:

Cílem MAS je co nejúspěšnější naplňování strategie CLLD včetně stanovených indikátorů, milníků a odpovědného plnění finančního plánu včetně zajištění co nejrychlejšího uspokojení identifikovaných potřeb na území MAS. Z toho důvodu si kancelář MAS dala za úkol zajistit vyhlášení dalších výzev co nejdříve, ještě v roce 2017, což se podařilo v prosinci 2017. Jedná se o:

Ve sledovaném období se tedy podařilo úspěšně dokončit proces výběru projektů ve dvou případech: Ve výzvě na Sociální služby již byla úspěšně zahájena realizace projektu od 1.11.2017 a schválena byla též první žádost na rozvoj regionálního podnikání.

V průběhu monitorovacího období se pracovnice MAS zúčastnily řady školení věnovaných především realizaci SCLLD-SC 4.1, dále workshopů na národní i krajské úrovni (vždy za účasti zástupců řídících orgánů, kteří komentovali aktuální informace). Účastnily se také seminářů k související výzvě Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s SC 4.2. MAS také zahájila realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, který úzce navazuje na realizaci programového rámce OPZ.

V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE .

Neustále probíhají činnosti animace školských zařízení v OP VVV. MAS má manažerku na ½ úvazku pouze na tuto činnost. Pokračují konzultace školám v území, především v souvislosti s monitorovacími zprávami a informacemi o přípravě šablon II. Animace škol, ŠABLONY

Pokračuje aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

Informace o strategii pro veřejnost je uvedena na webu MAS: strategie-clld/

Aktuálně probíhá realizace strategie tvorbou interních předpisů, vyhlašováním výzev a zajištěním souvisejících činností včetně transparentnosti hodnotícího procesu, činností animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti vyhodnocováním aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

 

 

 

 

 

 

Informace k 30. 6.2017

V roce 2017 MAS vyhlásí min. 7 výzev -  tři výzvy v OPZ, jednu výzvu v PRV a tři výzvy IROP

Smyslem zpracování SCLLD bylo připravit strategické dokumenty nezbytné pro získání prostředků na investice do venkovské ekonomiky a venkovských společenství v nejširším slova smyslu. Tyto investice jsou klíčové pro celkovou stabilizaci a zvýšení přitažlivosti venkovského území MAS.

Cílem MAS je minimálně jedenkrát ročně vyhlásit a následně i úspěšně zrealizovat výzvu MAS pro každý programový rámec. V rámci každé výzvy budou vybírány projekty konečných žadatelů, které nejlépe naplňují cíle SCLLD. Za tím účelem MAS zajišťuje administraci, monitorování, a především efektivní implementaci strategie naplňováním jejích cílů včetně řádného a efektivního čerpání přidělené finanční alokace (cca 50 milionů korun). Předpokladem úspěšného naplňování strategie jsou pak profesionální lidské zdroje, srozumitelně zpracovaná dokumentace a postupy pro implementaci, zacílená komunikační strategie a nastavené informační vazby k veřejnosti a cílovým skupinám.

Mezi stěžejní cíle rozvoje regionu patří oblast:

Oblast Podnikáme pro budoucnost

SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel a znalosti potřeb místních zaměstnavatelů  

SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů -  sociálních podniků jako cestu k sociálnímu začleňování, sociální bydlení, především opatření týkající se zaměstnanosti a podpory podnikání

SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb

Oblast Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme

SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci zlepšení konkurenceschopnosti místní pracovní síly

SC 3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních služeb, vytváření nových pracovních míst a opatření týkající se sociálního začleňování, komunitní práce, sociálního bydlení a podnikání -  je aktuálně naplňováno výzvou č.1 OPZ a výzvou č.2 OPZ Sociální služby

Oblast Chráníme svůj životní prostor -

SC 1.1 Posílit environmentální charakter zemědělství - Fiche podporující zemědělské i nezemědělské činnosti je aktuálně naplňována probíhající výzvou č.1 PRV.

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace SCLLD MAS SKCH, z.s. Chráníme svůj životní prostor, jejímž cílem je zvyšování kvality života v dotčeném území cestou aktivizace občanů, budování partnerství a podporováním dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Samotný projekt v sobě zahrnuje aktivity jako je např. příprava a vyhlašování výzev, realizace osobních konzultací, seminářů, workshopů a konferencí, příjem žádostí, proces hodnocení a výběru projektů, monitorování a evaluace SCLLD apod.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Chráníme svůj životní prostor za účelem zvýšení kvality života na venkově a aktivizace místního potenciálu. Rozvoj regionu se dále zaměřuje na rozvoj zaměstnanosti, podporu místního podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi veřejnou správou a občany s cílem zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území.

Plán výzev  na r. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 2017

Aktuálně probíhá realizace strategie - tvorbou interních předpisů, vyhlašováním výzev a zajištěním souvisejících činností včetně transparentnosti hodnotícího procesu, činnosti animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí mAS SKCH.

Informace k sociálně vyloučeným lokalitám na území MAS SKCH

Podrobný popis situace:  vyjádření Šance pro Tebe

SCLLD_MASSKCh_01_16

SCLLD_MASSKCh_12_21

MAS SKCH-Strategie SCLLD

Činnost

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
3
18
5
19
5
20
6
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
12
1
6
2
6
3
5
4
7
5
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:475
TÝDEN:2431
CELKEM:734046

nahoru

Mohlo by Vás zajímat