Navigace

Obsah

Strategie SCLLD

Logo IROP a MMR

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 (2023)

              MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z. s.

 Chráníme svůj životní prostor

Číslo projektu: CLLD_15_01_026

Financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 4 - Komunitně vedený místní rozvoj a investiční priority 9d - Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Realizátor projektu: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Termín realizace: 16.3. 2017 - 31. 12. 2023 

Informace o stavu realizace - červen 2018 (Shrnutí pro veřejnost)

V 1. pololetí 2018 MAS SKCH v rámci realizace své strategie MAS pokračovala v naplňování stanovených cílů animačními aktivitami v území, posilováním propagace SCLLD v duchu koncepce Chráníme svůj životní prostor - budujeme Region zdraví fyzického, duševního i sociálního jako stěžejního nástroje sociálního začleňování a trvalého zlepšování kvality života.  Rozvoj „Regionu zdraví“  se v tomto období soustřeďuje především na tyto aktivity: posilování terénní sociální práce, zahájení komunitní sociální práce – projekty na personální podporu, posilováním zaměstnanosti v území výzvami na sociální začleňování tvorbou pracovních míst v místě, podporou rozvoje služeb a podnikání včetně sociálního podnikání a zvyšováním kvalifikace podporou rozvoje škol a  přípravou pilotního projektu Asistent prevence zdraví prevence. Veškeré výsledky se zároveň sbíhají v aktuálním projektu MAS Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH.

Trvalou součástí činnosti kanceláře je také průběžné vyhodnocování a aktualizace procesu výběru a hodnocení projektů, např. aktualizace interních postupů a směrnic, informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesu výměny informací mezi zúčastněnými stranami v souladu s aktualizovanými dokumenty ŘO. Současně probíhal proces hodnocení výzev z konce r.2017. Jednalo se o:

•             Výzvu č. 4 IROP - Sociální podnikání

•             Výzvu č.4 OPZ - Zaměstnanost v území

•             Výzvu č. 3 OPZ - Sociální podnikání

•             Výzvu č. 2 PRV – Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů, rozvoj regionálního podnikání.            

MAS SKCH ve sledovaném období vyhlásila 4 výzvy pro programové rámce IROP, OPZ SCLLD.

Výzva č. 5 IROP - Komunitní centra. Příjem žádostí: 1. 6. 2018  - 31. 8. 2018, alokace 8 947 368 Kč. Výzva je zaměřena na rekonstrukce, úpravy a výstavba objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení provozu komunitního centra.

Výzva č. 5 OPZ - Komunitní sociální práce. Příjem žádostí: 26. 3. 2018 - 31. 5. 2018, alokace: 1 000 000 Kč. Výzva je zaměřena na usnadnění sociálního začleňování a na prevenci sociálního vyloučení osob formou posilování komunitních aktivit s cílem vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity.

Výzva č. 6 OPZ - Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování. Příjem žádostí: 26. 3. 2018 - 31. 5. 2018, alokace 1 046 220 Kč. Výzva je zaměřena na programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. (podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora aktivit pro osoby s chronickým duševním onemocněním, aktivizační, asistenční a motivační programy, programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability apod.

Výzva č. 7 OPZ - Sociální podnikání (II.). Příjem žádostí: 16. 4. 2018 - 30. 6. 2018 alokace: 1 700 000 Kč. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit a zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo na trhu práce.

Ve sledovaném období se tedy podařilo úspěšně dokončit proces výběru projektů (obdrželi právní akt) ve 2 případech PRV-zemědělské i nezemědělské činnosti, 6 IROP - dopravní automobily, základní a střední školy.

V průběhu monitorovacího období se pracovnice MAS zúčastnily řady školení věnovaných především realizaci SCLLD-SC 4.1, k programovému rámci OPŽP, dále workshopů na národní i krajské úrovni (vždy za účasti zástupců řídících orgánů, kteří komentovali aktuální informace), semináře k výzvě Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s SC 4.2. MAS pokračuje v realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE .

Neustále probíhají činnosti animace školských zařízení v OP VVV.MAS rozšířila konzultace i o SŠ, ZUŠ školní družiny a kluby. Pokračují konzultace všem mateřským a základním školám v území, především v souvislosti s monitorovacími zprávami a informacemi o přípravě šablon II. Animace školŠABLONY

Pokračuje aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních orgánů MAS, při konzultacích a v rámci komisí MAS SKCH.

Změnil se charakter činnosti komisí MAS – členové se účastní setkání v rámci realizovaných projektů-seminářů pro školy, zapojení do MAP a plánování soc. služeb. Cíle v oblasti cestovního ruchu SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb (hl. v oblasti cestovního ruchu), i ochranu kulturního i přírodního dědictví MAS naplňuje činností v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko, z.s., patří k zakládajícím členům. Zároveň tato činnost naplňuje i opatření 2.6.2 Památky a přírodní zajímavosti, a MAS připravuje ve spolupráci se svými členy i projekty v oblasti mezinárodní spolupráce. Oblast 3.3.2 Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje výzvami Malý Leader.

Informace o strategii pro veřejnost je uvedena na webu MAS: strategie-clld/

Trvale je úspěšně plněn cíl MAS minimálně jedenkrát ročně vyhlásit a následně i úspěšně zrealizovat výzvu MAS pro každý programový rámec. V rámci každé výzvy jsou vybírány projekty konečných žadatelů, které nejlépe naplňují cíle SCLLD. Za tím účelem MAS zajišťuje administraci, monitorování, a především efektivní implementaci strategie včetně řádného a efektivního čerpání přidělené finanční alokace (cca 50 milionů korun). Úspěšnému naplňování strategie napomáhají jak profesionální lidské zdroje, tak trvalý dialog s řídícími orgány, vhodné postupy pro implementaci a  komunikační strategie a nastavené informační vazby k veřejnosti a cílovým skupinám.

 

 

 

Informace k 31.12.2017

MAS úspěšně vyhlásila 7 dalších výzev příjmu žádostí o podporu pro programové rámce OPZ a PRV SCLLD. V rámci těchto výzev poskytovala MAS SKCH jak formou konzultací (převažuje zájem o individuální konzultace, první informace pak nejvíce probíhají emailem, telefonem), tak prostřednictvím realizovaných seminářů podporu potenciálním příjemcům. Realizace Strategie CLLD v programovém období 2014-2023 je tedy naplňována probíhajícím procesem hodnocení žádostí podaných ve výzvách:

Cílem MAS je co nejúspěšnější naplňování strategie CLLD včetně stanovených indikátorů, milníků a odpovědného plnění finančního plánu včetně zajištění co nejrychlejšího uspokojení identifikovaných potřeb na území MAS. Z toho důvodu si kancelář MAS dala za úkol zajistit vyhlášení dalších výzev co nejdříve, ještě v roce 2017, což se podařilo v prosinci 2017. Jedná se o:

Ve sledovaném období se tedy podařilo úspěšně dokončit proces výběru projektů ve dvou případech: Ve výzvě na Sociální služby již byla úspěšně zahájena realizace projektu od 1.11.2017 a schválena byla též první žádost na rozvoj regionálního podnikání.

V průběhu monitorovacího období se pracovnice MAS zúčastnily řady školení věnovaných především realizaci SCLLD-SC 4.1, dále workshopů na národní i krajské úrovni (vždy za účasti zástupců řídících orgánů, kteří komentovali aktuální informace). Účastnily se také seminářů k související výzvě Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s SC 4.2. MAS také zahájila realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, který úzce navazuje na realizaci programového rámce OPZ.

V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE .

Neustále probíhají činnosti animace školských zařízení v OP VVV. MAS má manažerku na ½ úvazku pouze na tuto činnost. Pokračují konzultace školám v území, především v souvislosti s monitorovacími zprávami a informacemi o přípravě šablon II. Animace škol, ŠABLONY

Pokračuje aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

Informace o strategii pro veřejnost je uvedena na webu MAS: strategie-clld/

Aktuálně probíhá realizace strategie tvorbou interních předpisů, vyhlašováním výzev a zajištěním souvisejících činností včetně transparentnosti hodnotícího procesu, činností animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti vyhodnocováním aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

 

 

 

 

 

 

Informace k 30. 6.2017

V roce 2017 MAS vyhlásí min. 7 výzev -  tři výzvy v OPZ, jednu výzvu v PRV a tři výzvy IROP

Smyslem zpracování SCLLD bylo připravit strategické dokumenty nezbytné pro získání prostředků na investice do venkovské ekonomiky a venkovských společenství v nejširším slova smyslu. Tyto investice jsou klíčové pro celkovou stabilizaci a zvýšení přitažlivosti venkovského území MAS.

Cílem MAS je minimálně jedenkrát ročně vyhlásit a následně i úspěšně zrealizovat výzvu MAS pro každý programový rámec. V rámci každé výzvy budou vybírány projekty konečných žadatelů, které nejlépe naplňují cíle SCLLD. Za tím účelem MAS zajišťuje administraci, monitorování, a především efektivní implementaci strategie naplňováním jejích cílů včetně řádného a efektivního čerpání přidělené finanční alokace (cca 50 milionů korun). Předpokladem úspěšného naplňování strategie jsou pak profesionální lidské zdroje, srozumitelně zpracovaná dokumentace a postupy pro implementaci, zacílená komunikační strategie a nastavené informační vazby k veřejnosti a cílovým skupinám.

Mezi stěžejní cíle rozvoje regionu patří oblast:

Oblast Podnikáme pro budoucnost

SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel a znalosti potřeb místních zaměstnavatelů  

SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů -  sociálních podniků jako cestu k sociálnímu začleňování, sociální bydlení, především opatření týkající se zaměstnanosti a podpory podnikání

SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb

Oblast Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme

SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci zlepšení konkurenceschopnosti místní pracovní síly

SC 3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních služeb, vytváření nových pracovních míst a opatření týkající se sociálního začleňování, komunitní práce, sociálního bydlení a podnikání -  je aktuálně naplňováno výzvou č.1 OPZ a výzvou č.2 OPZ Sociální služby

Oblast Chráníme svůj životní prostor -

SC 1.1 Posílit environmentální charakter zemědělství - Fiche podporující zemědělské i nezemědělské činnosti je aktuálně naplňována probíhající výzvou č.1 PRV.

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace SCLLD MAS SKCH, z.s. Chráníme svůj životní prostor, jejímž cílem je zvyšování kvality života v dotčeném území cestou aktivizace občanů, budování partnerství a podporováním dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Samotný projekt v sobě zahrnuje aktivity jako je např. příprava a vyhlašování výzev, realizace osobních konzultací, seminářů, workshopů a konferencí, příjem žádostí, proces hodnocení a výběru projektů, monitorování a evaluace SCLLD apod.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Chráníme svůj životní prostor za účelem zvýšení kvality života na venkově a aktivizace místního potenciálu. Rozvoj regionu se dále zaměřuje na rozvoj zaměstnanosti, podporu místního podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi veřejnou správou a občany s cílem zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území.

Plán výzev  na r. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 2017

Aktuálně probíhá realizace strategie - tvorbou interních předpisů, vyhlašováním výzev a zajištěním souvisejících činností včetně transparentnosti hodnotícího procesu, činnosti animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí mAS SKCH.

Informace k sociálně vyloučeným lokalitám na území MAS SKCH

Podrobný popis situace:  vyjádření Šance pro Tebe

SCLLD_MASSKCh_01_16

SCLLD_MASSKCh_12_21

MAS SKCH-Strategie SCLLD