Navigace

Obsah

Strategie SCLLD

Logo IROP a MMR

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 (2023)

              MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z. s.

 Chráníme svůj životní prostor

Číslo projektu: CLLD_15_01_026

Financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 4 - Komunitně vedený místní rozvoj a investiční priority 9d - Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Realizátor projektu: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Termín realizace: 16.3. 2017 - 31. 12. 2023 

Informace o stavu realizace - prosinec 2017 (Shrnutí pro veřejnost)

Ve 2. pololetí 2017 MAS SKCH v rámci realizace své strategie Chráníme svůj životní prostor dokončila interní předpisy pro programové rámce IROP, OPZ a PRV a všechny potřebné související činnosti k zajištění transparentnosti hodnotícího procesu, Průběžně probíhají činnosti animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

MAS úspěšně vyhlásila 7 dalších výzev příjmu žádostí o podporu pro programové rámce OPZ a PRV SCLLD. V rámci těchto výzev poskytovala MAS SKCH jak formou konzultací (převažuje zájem o individuální konzultace, první informace pak nejvíce probíhají emailem, telefonem), tak prostřednictvím realizovaných seminářů podporu potenciálním příjemcům. Realizace Strategie CLLD v programovém období 2014-2023 je tedy naplňována probíhajícím procesem hodnocení žádostí podaných ve výzvách:

Cílem MAS je co nejúspěšnější naplňování strategie CLLD včetně stanovených indikátorů, milníků a odpovědného plnění finančního plánu včetně zajištění co nejrychlejšího uspokojení identifikovaných potřeb na území MAS. Z toho důvodu si kancelář MAS dala za úkol zajistit vyhlášení dalších výzev co nejdříve, ještě v roce 2017, což se podařilo v prosinci 2017. Jedná se o:

Ve sledovaném období se tedy podařilo úspěšně dokončit proces výběru projektů ve dvou případech: Ve výzvě na Sociální služby již byla úspěšně zahájena realizace projektu od 1.11.2017 a schválena byla též první žádost na rozvoj regionálního podnikání.

V průběhu monitorovacího období se pracovnice MAS zúčastnily řady školení věnovaných především realizaci SCLLD-SC 4.1, dále workshopů na národní i krajské úrovni (vždy za účasti zástupců řídících orgánů, kteří komentovali aktuální informace). Účastnily se také seminářů k související výzvě Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s SC 4.2. MAS také zahájila realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, který úzce navazuje na realizaci programového rámce OPZ.

V rámci propagace SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - ZPRAVODAJE .

Neustále probíhají činnosti animace školských zařízení v OP VVV. MAS má manažerku na ½ úvazku pouze na tuto činnost. Pokračují konzultace školám v území, především v souvislosti s monitorovacími zprávami a informacemi o přípravě šablon II. Animace škol, ŠABLONY

Pokračuje aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

Informace o strategii pro veřejnost je uvedena na webu MAS: strategie-clld/

Aktuálně probíhá realizace strategie tvorbou interních předpisů, vyhlašováním výzev a zajištěním souvisejících činností včetně transparentnosti hodnotícího procesu, činností animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti vyhodnocováním aktuálního stavu na setkáních komisí MAS SKCH.

leden 2017

V roce 2017 MAS vyhlásí min. 7 výzev -  tři výzvy v OPZ, jednu výzvu v PRV a tři výzvy IROP

Smyslem zpracování SCLLD bylo připravit strategické dokumenty nezbytné pro získání prostředků na investice do venkovské ekonomiky a venkovských společenství v nejširším slova smyslu. Tyto investice jsou klíčové pro celkovou stabilizaci a zvýšení přitažlivosti venkovského území MAS.

Cílem MAS je minimálně jedenkrát ročně vyhlásit a následně i úspěšně zrealizovat výzvu MAS pro každý programový rámec. V rámci každé výzvy budou vybírány projekty konečných žadatelů, které nejlépe naplňují cíle SCLLD. Za tím účelem MAS zajišťuje administraci, monitorování, a především efektivní implementaci strategie naplňováním jejích cílů včetně řádného a efektivního čerpání přidělené finanční alokace (cca 50 milionů korun). Předpokladem úspěšného naplňování strategie jsou pak profesionální lidské zdroje, srozumitelně zpracovaná dokumentace a postupy pro implementaci, zacílená komunikační strategie a nastavené informační vazby k veřejnosti a cílovým skupinám.

Mezi stěžejní cíle rozvoje regionu patří oblast:

Oblast Podnikáme pro budoucnost

SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel a znalosti potřeb místních zaměstnavatelů  

SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů -  sociálních podniků jako cestu k sociálnímu začleňování, sociální bydlení, především opatření týkající se zaměstnanosti a podpory podnikání

SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb

Oblast Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme

SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci zlepšení konkurenceschopnosti místní pracovní síly

SC 3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních služeb, vytváření nových pracovních míst a opatření týkající se sociálního začleňování, komunitní práce, sociálního bydlení a podnikání -  je aktuálně naplňováno výzvou č.1 OPZ a výzvou č.2 OPZ Sociální služby

Oblast Chráníme svůj životní prostor -

SC 1.1 Posílit environmentální charakter zemědělství - Fiche podporující zemědělské i nezemědělské činnosti je aktuálně naplňována probíhající výzvou č.1 PRV.

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace SCLLD MAS SKCH, z.s. Chráníme svůj životní prostor, jejímž cílem je zvyšování kvality života v dotčeném území cestou aktivizace občanů, budování partnerství a podporováním dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Samotný projekt v sobě zahrnuje aktivity jako je např. příprava a vyhlašování výzev, realizace osobních konzultací, seminářů, workshopů a konferencí, příjem žádostí, proces hodnocení a výběru projektů, monitorování a evaluace SCLLD apod.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Chráníme svůj životní prostor za účelem zvýšení kvality života na venkově a aktivizace místního potenciálu. Rozvoj regionu se dále zaměřuje na rozvoj zaměstnanosti, podporu místního podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi veřejnou správou a občany s cílem zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území.

Plán výzev  na r. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně probíhá realizace strategie - tvorbou interních předpisů, vyhlašováním výzev a zajištěním souvisejících činností včetně transparentnosti hodnotícího procesu, činnosti animace území, aktualizace strategie a evaluační činnosti především formou vyhodnocení aktuálního stavu na setkáních komisí mAS SKCH.

Informace k sociálně vyloučeným lokalitám na území MAS SKCH

Podrobný popis situace:  vyjádření Šance pro Tebe

SCLLD_MASSKCh_01_16

SCLLD_MASSKCh_12_21

MAS SKCH-Strategie SCLLD