Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Informace o projektu

Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH

Informace o projektu

Cílem projektu je podpora sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením v řešení  jejich obtížných životních situacích za pomoci efektivního propojování dostupných služeb, edukací a kontinuální podporou všech místních aktérů, kteří mohou takovým osobám poskytnout pomoc, to vše v rámci 21 členských obcí regionu MAS SKCH.

Projekt řeší sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením obyvatel venkovského regionu MAS SKCH. Aktivity budou mít příznivý dopad na osoby z cílových skupin a zajistí služby nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách. Projekt udrží nastavený dialog mezi veřejnou správou, poskytovateli sociálních služeb a ostatními místními aktéry. Tento dialog vede k funkční podpoře obyvatel regionu, kteří potřebují ve své situaci pomoci.

Očekávanou změnou projektu je vize zdravého regionu s dostatečnou podporou osob, které potřebují podporu pro zvládnutí obtížných životních situací. Obyvatelé regionu pocítí jistotu, že získají dostatek informací o způsobech pomoci pro sebe nebo své blízké. V regionu bude efektivní síť sociálních služeb s volnou kapacitou k dispozici pro nové zájemce, bude fungovat efektivní komunikace mezi místní samosprávou, neziskovými organizacemi jako poskytovateli sociálních služeb a dalšími místními aktéry ku prospěchu ohrožených osob. Sociální pracovníci měst budou mít odbornou podporu a budou aktivně vyhledávat nejohroženější skupiny osob. V regionu budou funkční a odborně zajištěná komunitní centra pro mezigenerační spolupráci a prevenci společensky nežádoucích jevů. Pečující rodiny budou mít možnost využití odborné pomoci v oblasti péče o osobu blízkou, získají představu o nabídce odlehčovacích služeb. Obyvatelé budou mít pocit jistoty rovných příležitostí a nediskriminačního prostředí v oblastech zdraví, bydlení, práce a vzdělávání. Projekt zároveň podpoří vytváření podmínek pro vznik nových udržitelných služeb a forem podnikání z oblasti pečovatelské služby a rozšíří tematické okruhy vzdělávání pro CS v sociální oblasti v souladu s novými potřebami společnosti a ve vztahu k demografickým trendům. Projekt doplní účinnou formou poskytované sociální služby v regionu. Činnosti projektu ale nejsou náhradou sociálních služeb, nýbrž jejich nadstavbou směřující k efektivnosti poskytování podpory sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Klíčové aktivity

Dialog mezi poskytovateli sociálních služeb, sociálními pracovníky měst a veřejnou správou

KA1 - Dialog mezi poskytovateli sociálních služeb, sociálními pracovníky měst a veřejnou správou

Sestavení odborného týmu

 • 3 sociální pracovníci MÚ Luže, Chrast, Skuteč, 4 zástupci poskytovatelů SS, 3 starostové obcí
 • celkem 10 osob
 • v prvních dvou měsících budou Odborným garantem vytipovány, osloveny a motivovány osoby s relevantními kompetencemi a zkušenostmi pro projekt, proběhnou schůzky s případnými členy, dojde u zavření DPP, nastavení komunikace a oblastí zájmu řešení

Pravidelné setkávání OT

 • v režimu cca 1x měsíčně 2 hodiny, mimo prázdninových měsíců, 27 setkání
 • obsahem setkání bude síťování služeb pro osoby sociálně vyloučené, předávání odborných zkušeností, odborné konzultace, sběr příkladů dobré praxe

Odborný tým byl sestaven z místních aktérů podle nejvyšší míry nutné podpory osob z CS. Jedná se o všechny (3) sociální pracovníky členských měst, kteří jsou s ohroženými osobami v každodenním kontaktu a jsou nositeli změny, evidují zakázky osob z CS či alespoň potřeby řešení jejich sociální situace. Dalšími členy OT jsou zástupci (4) neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí v regionu a jsou rovněž pracují s ohroženými osobami (Romodrom, Péče o duševní zdraví, Hewer, Šance pro Tebe a další. DPP budeme kombinovat podle momentální kapacity zástupců těchto organizací. Dalšími členy OT jsou zástupci místní samosprávy, starostové (3) menších obcí, kteří se v rámci úřadu potýkají s problematikou sociálně vyloučených osob, často jsou opatrovníky, ale nemají vhled do možných řešení.

Setkání všech místních aktérů

 • oslovení vybraných zástupců do partnerské platformy na základě platného Memoranda o partnerství, zapojení v zájmu budování trvalých partnerských vazeb v regionu
 • 3 setkání v režimu 1x ročně (poskytovatelé SS, sociální pracovníci měst, zástupci obcí a měst) v počtu cca 20 osob
 • podstatou je vzájemné propojování s cílem efektivní podpory ohrožených obyvatel regionu a určení priorit společné podpory osob z CS

Odborné stáže pro sociální pracovníky měst a starosty obcí u poskytovatelů sociálních služeb

 • cílem je lepší orientace v sociálních službách poskytovaných v regionu a následná možnost propojování služeb s obyvateli regionu
 • organizace 5 odborných stáží
 • s účastí max. 8 osob na akci pro lepší interakci a sebezkušenost jednotlivých účastníků
   

OT sestaví Odborný garant, po celou dobu projektu bude komunikačním rozhraním mezi jednotlivými členy týmu, povede pravidelná setkávání, bude organizovat 1x ročně setkávání všech místních aktérů (viz výše) a bude zajišťovat odborné stáže pro starosty obcí a sociální pracovníky měst. Bude nadřízeným pracovníkem Asistenta prevence sociálního vyloučení a je mu k dispozici pro intervize.
Z každého setkání bude vyhotoven zápis a prezenční listina.

Propojování potřeb osob z cílové skupiny s veřejnou správou a poskytovateli sociálních služeb

KA2 - Propojování potřeb osob z cílové skupiny s veřejnou správou a poskytovateli sociálních služeb

 

V prvních 2 měsících realizace projektu dojde k výběru osoby na pozici Asistent prevence sociálního vyloučení. Výběr provede vedení MAS za účasti Odborného garanta. VŘ není nákladem projektu.
Od třetího měsíce až do konce realizace projektu bude Asistent prevence sociálního vyloučení realizovat:

 • edukace a poradenství v oblasti neformální péče, propojování se sociálními službami, jednání se samosprávou, podpora neformálních pečovatelů při zvládání péče
 • profesní podpora komunitních pracovníků v regionu, osvěta v dobrovolnictví
 • spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v regionu, případná účast na případových konferencích
 • edukace starostů obcí, aby měli povědomí o možnostech podpory osob z CS
 • spolupráce se sociálními pracovníky měst pro optimalizaci podpory osob z CS, předávání zkušeností a odborné konzultace u konkrétní podpory osob z CS
 • preventivní a motivační aktivity pro osoby z CS (individuální poskytnutí informací o možnostech pomoci v regionu)
 • zacílení a síťování pomoci v sociálně vyloučených lokalitách
 • vzdělávání osob z CS v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
 • aktivity budou realizované terénní formou ve 21 obcích regionu MAS

 

Příklady dobré praxe

KA3 - Příklady dobré praxe

 

Dobrá praxe znamená dodržování několika základních pravidel konkrétní pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám ohroženým sociálním vyloučením. V pomoci se odrazí zejména jedinečnost a hodnota každého člověka, svoboda a spravedlnost ve společnosti. Projekt svým obsahem směřuje k ideálnímu modelu dobré praxe. Ve výstupu projektu popíše Odborný garant konkrétní  postupy, které se osvědčily především z hlediska spokojenosti osob z cílové skupiny i kvality práce všech zainteresovaných osob. Slovo úspěšně znamená, že je pomoc prováděna věcně a procedurálně správně, pro adekvátní cílovou skupinu, realizují jej osoby s odpovídající kompetencí, daná pomoc má skutečný efekt a je bezpečná. Zároveň je to pomoc dostatečně kreativní, ke které se dospělo tak, že se aktéři nebáli být dostatečně aktivní ve snaze zkoušet nové věci a  vylepšovat stávající stav. V daném výstupu půjde především o popis dobré praxe z pohledu spolupráce všech kompetentních aktérů v regionu - osoby z cílové skupiny, samospráva, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb, sociální pracovníci měst, komunitní centra. K propojení dojde právě díky tomuto projektu a činnosti Asistenta prevence sociálního vyloučení.

Za výstup je zodpovědný Odborný garant, který bude po celou dobu projektu shromažďovat konkrétní příklady dobré praxe, bude se účastnit všech setkání Odborného týmu, bude úzce spolupracovat s Asistentem prevence sociálního vyloučení a všemi aktéry projektu.
Výstupem projektu je dokument Příklady dobré praxe v propojování služeb vedoucích k prevenci sociálního vyloučení v regionu MAS SKCH

 • popsány budou příklady, kdy došlo k pozitivní změně u cílové skupiny díky realizaci projektu (propojení služeb pro sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením, edukace starostů obcí v řešení sociální situace obyvatel, edukace a propojování sociálních pracovníků měst, kontinuální komunikace všech místních aktérů.

Projekty MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
4
1
4
2
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:246
TÝDEN:1408
CELKEM:750361

nahoru

Mohlo by Vás zajímat