Navigace

Obsah

OPŽP - vodovody a kanalizace 70% dotace

Typ: ostatní
V nejbližších dnech bude spuštěn příjem žádostí do Operačního programu životního prostředí do specifického cíle na podporu přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.

 

V oblasti jakosti vody bude podporováno zejména: výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci (pokud bude kanalizační síť zakončena řádným čištěním odpadních vod, tedy napojením na stávající vyhovující ČOV nebo souběžnou výstavbou nové ČOV nebo intenzifikací stávající ČOV). U výstavby kanalizace bude preferovanou aktivitou výstavba oddílné splaškové kanalizace. 

 

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména: výstavba/dostavba vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody, doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů a výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

Projekt musí být v souladu se státní politikou plánování v oblasti vod a v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů.

 

Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury jsou obdobné jako v předchozí výzvě. Doba udržitelnosti 10 let.

 

Projekt musí mít přínos:

  • nové napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci
  • zlepšení úrovně čištění odpadních vod
  • zlepšení dodávek pitné vody v případě trvajícího problému - zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody.

Výzva bude uveřejněna na https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/

 

zdroj: www.dotacesnadno.cz

 


Vytvořeno: 12. 7. 2022
Poslední aktualizace: 12. 7. 2022 07:02
Autor: Z K