Navigace

Obsah

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Typ: ostatní
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 1Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

Příjem žádostí:

 • Žádost v listinné podobě musí být doručena v jednom vyhotovení buď poštou doporučeně na adresu Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, a to nejpozději do 29. 9. 2017 nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultura nejpozději do 29. 9. 2017 do 15:30 hodin.

 Příjemce podpory:

 • O dotaci mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

 Typy podporovaných projektů:

 •  Akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly, a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají ucelený charakter, popřípadě mají trvání minimálně jeden týden) a akce a přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území minimálně dvou krajů.
 • Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z vybraných celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury.
 • Projekty mohou být zaměřeny na akce a aktivity podporující:
  • Tradiční českou hudebnost.
  • Slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů.
  • Neprofesionální tvorbu výtvarnou.
  • Všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec.
  • Estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů.
  • Kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017.
  • Umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci.
  • Odbornou ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů.
 • Dotace na jednu přehlídku může být udělena v max. výši 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v roce 2018 na území České republiky.
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

 

Zdroj naleznete ZDE


Vytvořeno: 1. 9. 2017
Poslední aktualizace: 19. 11. 2017 11:05
Autor: M K