Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Zdravotní gramotnost dětí

Zdravotní gramotnost dětí 2

Podpora zdraví

Životní styl

ONLINE EVALUAČNÍ DOTAZNÍK

Zdravotně gramotné dítě nastupující povinnou školní docházku si uvědomuje, že způsob jeho života a chování má velký význam pro jeho zdraví. Ví, že životní styl může být různý a že i dítě jeho věku může v průběhu dne volit prospěšné, méně prospěšné až škodlivé činnosti. Má zájem volit správně.

Správná výživa
 • Ví a přijímá, že vhodná výživa je klíčovým prvkem životosprávy a má důležitý vliv na zdraví.
 • Rámcově ví, jakými potravinami zajistí vhodnou denní skladbu stravy (podle potravinové pyramidy přizpůsobené pro výuku dětí předškolního věku).
 • Rozumí vztahu nadměrného nebo nevhodného příjmu potravy a vzniku obezity a některých jiných nemocí.
 • Podílí se v rodině na přípravě stravy, dokáže sám připravit jednoduchý pokrm (svačina, snídaně) a dokáže se podílet na přípravě teplého jídla.
 • Zná a dodržuje zásady jídelního režimu v průběhu dne, zvládá připravit běžné stolování pro sebe či členy rodiny.
 • Zná význam a zásady pitného režimu, dává přednost neslazeným nápojům.
Tělesná aktivita
 • Uvědomuje si význam pohybové aktivity pro zdraví, má kladný vztah k pohybu.
 • Je pohybově aktivní včetně aktivní mobility každý den (chůze pěšky, jízda na kole).
 • Pod vedením pečující osoby postupně zvyšuje a rozvíjí svoji tělesnou zdatnost (obratnost, vytrvalost, sílu).
 • Denně pobývá přiměřený čas (dvě a více hodin) ve venkovním prostředí, zvládá samostatný pobyt a pohyb ve venkovním prostředí v okolí svého bydliště.
Denní režim
 • Uvědomuje si význam denního režimu pro zdraví.
 • Dokáže dodržovat doporučení denního režimu pro svůj věk ve smyslu střídání zátěže („povinností“), volnočasových aktivit a spánku.
 • Vnímá potřeby těla ve vztahu ke spánku a respektuje je (doba spánku, samostatné usínání atd.).
Vnitřní pohoda (duševní hygiena)
 • Uvědomuje si význam duševní pohody pro zdraví.
 • Umí navazovat a udržet sociální vztahy s ostatními dětmi a lidmi a přátele si vědomě vybírá.
 • Umí vyjadřovat své názory, postoje a emoce vhodným způsobem, umí odmítat přiměřeným způsobem, požádat o pomoc, zvládá negativní emoce (hněv, agresivita, smutek).
 • Uvědomuje si existenci marketingových a reklamních strategií, nepodléhá bez úvahy názorům okolí.
 • Uvědomuje si, že pro učení se novým věcem (rozvoj znalostí a dovedností) je nutné vyvíjet snahu, má kladný vztah k učení.
 • Umí požádat o pomoc v případě týrání, úzkosti, obav a jiných duševních traumat.
Svoboda od závislostí (Návykové chování)
 • Ví, že existují látky a chování, na které si lze snadno zvyknout a které jsou rizikové pro zdraví (např. cigarety), uvědomuje si proto, že je dobré se jim zcela vyhnout.

Péče o prostředí

Zdravotně gramotné dítě při nástupu na základní školu s ohledem na své potřeby přizpůsobuje své chování nárokům prostředí, ve kterých se pohybuje.

Domácnost
 • Využívá vhodné prostory pro odlišné činnosti (relaxace, pohyb či stravování).
 • Udržuje funkční uspořádání ve svém pokoji (uklizené hračky a pomůcky, roztříděné oblečení apod.).
 • S podporou dospělého se podílí se na pravidelném úklidu domácnosti.
 • Umí se postarat o návštěvu ve svém pokoji.
 • Odpovědně třídí a včas vynáší odpad, motivuje okolí pro třídění.
Instituce
 • Dodržuje a spoluvytváří bezpečnostní a životosprávná doporučení pro pobyt ve škole.
 • Dopravu do školy zvládá (s případným dohledem) samostatně, nejlépe pěšky.
 • Dodržuje pravidla chování v různých prostředích a orientuje se podle základních ikon (směrovky, zákazy apod.).
Veřejný prostor
 • Rozeznává kvalitu a původ základních zdrojů pro život (voda, vzduch, světlo, teplo, energie, potraviny).
 • Vědomě vyhledává pestrost a dodržuje pravidelnost zájmových aktivit.
 • Dokáže si (případně s dopomocí) připravit vybavení do různého prostředí (v závislosti na prostoru, ročním období, počasí apod.).

 

Prevence nemocí

Zdravotně gramotné dítě při nástupu na základní školu plně chápe, že být zdravý není samozřejmé, že o zdraví je třeba pečovat.

Základní hygiena
 • Zná a přijímá důvody, proč jsou základní hygienické návyky důležité.
 • Zvládá základní hygienickou péči o svou osobu: zná a přiměřeně dodržuje běžné návyky, které se týkají tělesné čistoty (mytí, čištění zubů, intimní hygiena apod.), s pomocí pečující osoby také péči o vlasy, o čistotu oděvu a obuvi a péči o čistotu osobních věcí.
Prevence infekčních nemocí
 • Ví, že některé nemoci jsou způsobeny mikroorganizmy (chápe, že se jedná o okem neviditelné organizmy, „zlá zvířátka“).
 • Ví, jak nemoc vzniká, zná různé způsoby nákazy (zkažené jídlo nebo pití, kýchání a kašlání, hmyz a klíšťata, přenos zvířaty, přímý kontakt s nemocným).
 • Ví, že proti některým nemocem jsou lidé očkovaní a k čemu je to dobré (protože to bolí mnohem méně než nemoc, kterou by člověk mohl dostat, kdyby nebyl očkovaný).
Prevence neinfekčních nemocí
 • Ví, že k lékaři se nechodí jen, když je člověk nemocný, ale i když je zdravý, aby nemoci předešel.
 • Ví, že správný životní styl (životospráva, způsob života) je základní prevencí nemocí.
Postoje ke zdravotní péči a péči o zdraví
 • Ví, že jsou některé nemoci, které je možno léčit v domácím prostředí a jiné jsou tak vážné, že je nutné je léčit v nemocnici pomocí léků, přístrojů nebo operací.
 • Ví, že někteří lidé jsou tak nemocní, že musí brát léky či se jinak léčit celý život.
 • Zvládá strach z preventivních zákroků (nebojí se očkování, zubní prohlídky atd.) a ví, proč jsou důležité.
 • Je seznámen s tím, že někteří lidé se nechtějí léčit nebo nechodí k lékaři, a uvědomuje si, že tak mohou ublížit sobě i ostatním.

 

Zdravotní péče

Ošetřovatelská péče

Zdravotně gramotné dítě tohoto věku ví, že člověka postihují nemoci a že ho to omezuje. Pozná na sobě příznaky poruchy zdraví a ví, jak se zachovat. Považuje za samozřejmé, že dospělý rozhoduje, jestli je možné nemoc léčit doma nebo je třeba jít k lékaři. Spolupracuje se zdravotnickými pracovníky při vyšetření a ošetření.

Rozpoznání příznaků poruchy zdraví
 • Rozezná příznaky poruchy zdraví, umí je pojmenovat a lokalizovat (bolest, pocit horečky, nezvyklou únavu).
 • Ví, že má říci někomu dospělému (rodinnému příslušníkovi, pedagogovi, jinému známému dospělému), pokud se necítí dobře či vnímá jiný zdravotní problém, a má se řídit jeho pokyny.
 • Spolupracuje při lékařském vyšetření a ošetření, respektuje pokyny zdravotnických pracovníků.
 • Komunikuje se zdravotníky, pravdivě odpovídá na jejich otázky, ví, že když něčemu nerozumí, může se zeptat.
Svépomoc a pomoc při poruše zdraví a v nemoci
 • Ví, že pro vyléčení potřebuje tělo klid a zvláštní režim.
 • Ví, že v době rekonvalescence se pozvolna vrací k běžné zátěži před nemocí.
 • Ví, jak se chovat k nemocným lidem ve svém okolí, rozumí tomu, že nemoc člověka oslabuje a často mu neumožňuje se o sebe postarat.
 • Chová se k nemocným ohleduplně a dokáže jim přiměřeně posloužit jednoduchou pomocí dle pokynů dospělého.
Dodržování léčebného režimu
 • Zná zásady léčebného režimu v době nemoci, ví, že je třeba brát léky, které mu dává dospělý.
 • Nebere si sám léky, nedává žádné léky kamarádům.
 • Zná „svoji nemoc“ a ví, jak se má chovat – ví, co mu pomáhá a co mu škodí, pozná na sobě příznaky zhoršení svého zdravotního stavu a ví, co má udělat a na koho se obrátit.
Neodkladná první pomoc a bezpečné chování

Zdravotně gramotné dítě tohoto věku dokáže rozlišit základní rizikové situace pro úraz a umí se správně zachovat v situaci s ohrožením zdraví.

První pomoc
 • Oznámí dospělému (rodinnému příslušníkovi, pedagogovi, jinému známému dospělému) každý zdravotní problém, přivolá pomoc dospělého v situaci, kdy si neví rady.
 • Umí pod dohledem dospělého ošetřit sobě nebo jinému malé poranění.
 • Zná číslo 112 a umí na něj zavolat z mobilního telefonu a ví, že tam mohou pomoci ve vážných situacích. Zná své jméno a příjmení (a příjmení rodičů, pokud jsou odlišná), zná adresu svého bydliště.
 • Pokud trpí chronickým onemocněním, ví jak se zachovat při jeho náhlém zhoršení.
Bezpečné chování
 • Uvědomuje si, že v okolním prostředí (doma, venku, ve školce) mohou nastat nebezpečné situace a zná hlavní zásady bezpečného chování doma, ve školce i venku, vědomě se vyhýbá rizikovým místům.
 • Při sportu a v dopravě dodržuje naučená pravidla a důsledně používá ochranné pomůcky.
 • V kontaktu se zvířaty se chová bezpečně.
 • Plody a části rostlin sbírá a jí výhradně pod dohledem zodpovědné osoby.

 

Doporučené odkazy na rozšiřující informace
Životní styl
Péče o prostředí
Prevence nemocí
Ošetřovatelská péče
První pomoc

 

Seznam zdrojů
 • AISIS, o.s. Zdravá abeceda [online]. [Cit. 3. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.zdrava-abeceda.cz/.
 • Akční plán rozvoje zdravotní gramotnosti (AP č. 12). In: Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Pracovní skupina č. 12. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0.
 • Young adult (psychology). In: Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [Cit. 1. 10. 2016]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Young_adult_(psychology).
 • Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.

 

Zdroj naleznete ZDE

Datum vložení: 26. 3. 2020 10:33
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2022 13:53
Autor:

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7
3
4
4
4
5
4
6
5
7
11
8
6
9
4
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
4
19
4
20
4
21
4
22
5
23
6
24
4
25
5
26
5
27
4
28
4
29
4
30
3

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nástroj č. 3.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:116
TÝDEN:1855
CELKEM:760495

nahoru

Mohlo by Vás zajímat