Navigace

Obsah

Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH

logo

registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600,

Popis projektu

Cílové skupiny:

Nestátní neziskové organizace

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Klíčové aktivity

Zajištění a koordinace procesu plánování

Popis klíčové aktivity:

V KA1 dojde k nastavení všech pravidel pro práci na projektu tak, aby metodika a způsoby práce (analytická šetření, rešerše, projednávání v týmu a prac. skupinách) a nastavení časové i věcné posloupnosti aktivit vedly k naplnění cíle projektu – vytvoření kvalitního SPRSS pro území MAS. Jedná se o práci s cílovými skupinami (zástupci CS 1 a 2 budou součástí odborného pracovního týmu, tedy i domluva pravidel jednání a komunikace v rámci týmu se bude týkat práce s CS) nebo o zajišťování výstupu projektu.

Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS

Popis klíčové aktivity:

Aktivita KA 2 bude hlavní náplní realizační fáze projektu. Realizační fáze bude rozdělena na 2 etapy : bude se věnovat získání věrohodných dat pro tvorbu SPRSS a jejich analytickému zpracování, výstupem této etapy bude závěrečná SWOT analýza a Analýza problémů a potřeb

1. příprava výjezdů (podklady)

2. výjezdy (zjišťování potřeb v obl. poskytování SS komunitním způsobem)

KA komunitním způsobem zajistí vytváření návrhové části SPRSS, nastavování priorit, atd.. výstupem této etapy bude návrh opatření a monitorovacích indikátorů SPRSS. Aktivita bude probíhat stejným způsobem jako v předchozí realizační etapě – proběhne cca 8 schůzek pracovních skupin, budou probíhat připomínkovací procesy a komunitní diskuse.

Vytvoření SPRSS

Popis klíčové aktivity:

V průběhu této KA proběhne interpretace získaných dat. Vytvoření mapy potřebnosti - výstup pro CS 1 V návaznosti na vzniklý plán budou vytvořeny různé zkrácené verze pro veřejnost – výstup pro CS 3 dle jejich skupinových specifik.

Informování a zapojování účastníků plánování

Popis klíčové aktivity:

- informace o projektu a možnosti zapojení, elektr. formulář s možností volby formy zapojení do projektu

- v době, kdy bude probíhat sběr dat pro analýzu, budou zapojovány osoby z CS do analýzy potřeb (komunitní setkávání za účasti uživatelů soc. služeb různého zaměření)

- oslovení veřejnosti bude probíhat s pomocí elektronických i tištěných médií (volba způsobu se bude odvíjet od charakteru jednotlivých skupin – na rodiny, mládež a ekonomicky aktivní obyvatele bude cílena spíše digitální forma pozvánek, pro starší obyvatelstvo bude určena spíše forma letáčků a do schránek, plakátků v obci a info ve zpravodaji, zvažuje se i forma inzerce do novin, akce pro veřejnost apod.

Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem

Popis klíčové aktivity:

Tato KA 5 je v projektu zastoupena existencí a činností společné Partnerské platformy (PAPLA). Proběhnou 4 setkání Partnerské platformy v průběhu E2 – E4, na kterých bude prostor k diskusi nad dosaženými výsledky a kde budou schvalovány výstupy projektu:

1. setkání: po ukončení 1. etapy

Seznámení členů, seznámení účastníků s celým konceptem projektového záměru, s cíli a očekávanými přínosy projektu, způsobem provádění zjišťovacích a plánovacích aktivit a seznámení s realizačním týmem a jeho strukturou a kompetencemi. Proběhne volba předsedy PAPLA, bude projednán a schválen jednací řád a statut PAPLA.

2. setkání: na konci 2. etapy

PAPLA se sejde po ukončení prací nad analytickou částí SPRSS. Členům PAPLA budou předem rozeslány výsledky šetření k možnosti uplatnit své připomínky. Ty budou zapracovány do výstupního podkladu –SWOT analýzy, která bude na 2. setkání PAPLA projednána a schválena.

3. setkání: na konci 3. etapy

PAPLA bude svolána po ukončení prací nad návrhem priorit a opatření budoucího SPRSS. Členům PAPLA budou předem rozeslány výsledky návrhu strategie k připomínkování. Po zapracování připomínek do bude výstupního podklad připraven k diskusi na setkání PAPLA, kde se očekává jeho následné schválení.

4. setkání: v polovině 4. etapy

Úkolem posledního setkání bude schválení konečné podoby SPRSS po redakčních a grafických úpravách před jeho vytištěním a distribucí. Zároveň budou projednána evaluační kritéria plánu a proběhne diskuse nad využitím plánu v praxi – mohou být nastíněny 1. kroky k naplňování cílů plánu.

Souběžně s poslední etapou projektu bude komunikační plán upraven pro širší použití v souladu s výstupem v SPRSS a to za účelem nastavení koordinace a posílení spolupráce navzájem mezi obcemi a mezi obcemi a NNO, potažmo i Pardubickým krajem, v oblasti plánování, financování a zajišťování soc. služeb. Tyto aktivity budou promítnuty do tzv. smlouvy o partnerství.

Důležitým bodem posledního jednání bude schválení smlouvy o partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty. Smlouva o partnerství je reprezentativním dekretem budoucí spolupráce. Bude zavazovat její signatáře k následným každoročním setkáním a povinnosti aktualizovat data vyplývající z plánu. Z toho se jeví pozitivním aspektem, že nositelem projektu je právě MAS, která i do budoucna počítá s kapacitou na dohled nad dodržováním smlouvy a zároveň sleduje celý následný proces v rámci své působení v oblasti plánování a realizace SCLLD v rámci monitorování realizace strategie rozvoje území.