Navigace

Obsah

logo

Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH

registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Tento projekt, který byl zahájen 1. 11. 2017, bude nápomocen při sestavení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území  SKUTEČSKA, KOŠUMBERSKA A CHRASTECKA.  Jedná se o dvacet jedna zapojených měst a obcí této lokality.

Rozdělení měst a obcí podle velikosti:

Zájezdec, Leštinka, Lozice, Střemošice, Trojovice, Přestavlky, Vrbatův Kostelec, Hroubovice, Řepníky, Horka, Jenišovice, Předhradí, Řestoky, Prosetín, Zaječice, Chroustovice, Rosice, Hrochův Týnec, Luže, Chrast, Skuteč.

Cílem projektu je vytvořit efektivní platformu spolupráce v oblasti komunitních, terénních a ambulantních služeb. Jedná se o posílení komunitního a zároveň koordinovaného přístupu k projednávání potřeb obyvatel na území MAS SKCH.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt

Mgr. Petr Čápek
Specialista pro tvorbu strategií a plánování (odborný koordinátor)
tel.: 725131820, email.: koordinatorpss@masskch.cz

Ing. Marie Kynclová
Odborný manažer, email.: pss@masskch.cz

Ing. Denisa Šlemrová
Projektový a finanční manažer, email: slemrova@masskch.cz

MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko, z.s.
náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže

 

 

123

456

 

Cílovou  skupinou projektu jsou:

  • Nestátní a neziskové organizace  ( spolky, o.p.s., ústavy, MAS, církve , které působí v oblasti sociální, rodinné nebo zdravotní problematiky v území MAS)

( Romodrom, Amalthea, Šance pro Tebe, Centrum Pestalozzi, Rytmus Chrudim, Péče o duševní zdraví, Oblastní charita Nové Hrady, Momo Chrudim, RC DaR Luže Oblastní charity Pardubice, Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco, Hewer Pardubice, Dům klidného stáří Glossus s.r.o. Luže, Spolek Hurá na Výlet a další ).

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služby pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 

Projekt napomůže k řešení konkrétních situací:

  • Společná diskuze o důležitosti sociálních služeb na území MAS SKCH
  • Práce sociálních pracovníků na obci, způsob jejich práce s klienty
  • Zapojení neziskových organizací

 

V rámci projektu bude vytvořena Partnerská platforma (PAPLA), do které budou zapojeni zástupci z řad zadavatelů (politické zastoupení), poskytovatelů (NNO, příspěvkové organizace obcí, kraje), subjektů zastupujících uživatelé sociálních služeb (asociace a kluby zastupující zájmy různých skupin), spolupracujících subjektů z oblasti vzdělávání a sociální prevence). Skladba členů PAPLA zohledňuje rovnoměrné zastoupení celého spektra druhů sociálních služeb pro všechny věkové kategorie a slupiny osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených. PAPLA má otevřený charakter-může se do ní zapojit každý zájemce o účast v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH.  

Klíčové aktivity

Zajištění a koordinace procesu plánování

Popis klíčové aktivity:

V KA1 dojde k nastavení všech pravidel pro práci na projektu tak, aby metodika a způsoby práce (analytická šetření, rešerše, projednávání v týmu a prac. skupinách) a nastavení časové i věcné posloupnosti aktivit vedly k naplnění cíle projektu – vytvoření kvalitního SPRSS pro území MAS. Jedná se o práci s cílovými skupinami (zástupci CS 1 a 2 budou součástí odborného pracovního týmu, tedy i domluva pravidel jednání a komunikace v rámci týmu se bude týkat práce s CS) nebo o zajišťování výstupu projektu.

Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS

Popis klíčové aktivity:

Aktivita KA 2 bude hlavní náplní realizační fáze projektu. Realizační fáze bude rozdělena na 2 etapy : bude se věnovat získání věrohodných dat pro tvorbu SPRSS a jejich analytickému zpracování, výstupem této etapy bude závěrečná SWOT analýza a Analýza problémů a potřeb

1. příprava výjezdů (podklady)

2. výjezdy (zjišťování potřeb v obl. poskytování SS komunitním způsobem)

KA komunitním způsobem zajistí vytváření návrhové části SPRSS, nastavování priorit, atd..výstupem této etapy bude návrh opatření a monitorovacích indikátorů SPRSS. Aktivita bude probíhat stejným způsobem jako v předchozí realizační etapě – proběhne cca 8 schůzek pracovních skupin, budou probíhat připomínkovací procesy a komunitní diskuse.

Vytvoření SPRSS

Popis klíčové aktivity:

V průběhu této KA proběhne interpretace získaných dat. Vytvoření mapy potřebnosti - výstup pro CS 1 V návaznosti na vzniklý plán budou vytvořeny různé zkrácené verze pro veřejnost – výstup pro CS 3 dle jejich skupinových specifik.

Informování a zapojování účastníků plánování

Popis klíčové aktivity:

informace o projektu a možnosti zapojení, elektr. formulář s možností volby formy zapojení do projektu

v době, kdy bude probíhat sběr dat pro analýzu, budou zapojovány osoby z CS do analýzy potřeb (komunitní setkávání za účasti uživatelů soc. služeb různého zaměření)

oslovení veřejnosti bude probíhat s pomocí elektronických i tištěných médií (volba způsobu se bude odvíjet od charakteru jednotlivých skupin – na rodiny, mládež a ekonomicky aktivní obyvatele bude cílena spíše digitální forma pozvánek, pro starší obyvatelstvo bude určena spíše forma letáčků a do schránek, plakátků v obci a info ve zpravodaji, zvažuje se i forma inzerce do novin, akce pro veřejnost apod.

Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem

Popis klíčové aktivity:

Tato KA 5 je v projektu zastoupena existencí a činností společné Partnerské platformy (PAPLA).Proběhnou 4 setkání Partnerské platformy v průběhu E2 – E4, na kterých bude prostor k diskusi nad dosaženými výsledky a kde budou schvalovány výstupy projektu:

1. setkání: po ukončení 1. etapy

Seznámení členů, seznámení účastníků s celým konceptem projektového záměru, s cíli a očekávanými přínosy projektu, způsobem provádění zjišťovacích a plánovacích aktivit a seznámení s realizačním týmem a jeho strukturou a kompetencemi. Proběhne volba předsedy PAPLA, bude projednán a schválen jednací řád a statut PAPLA.

2. setkání: na konci 2. etapy

PAPLA se sejde po ukončení prací nad analytickou částí SPRSS. Členům PAPLA budou předem rozeslány výsledky šetření k možnosti uplatnit své připomínky. Ty budou zapracovány do výstupního podkladu –SWOT analýzy, která bude na 2. setkání PAPLA projednána a schválena.

3. setkání: na konci 3. etapy

PAPLA bude svolána po ukončení prací nad návrhem priorit a opatření budoucího SPRSS. Členům PAPLA budou předem rozeslány výsledky návrhu strategie k připomínkování. Po zapracování připomínek do bude výstupního podklad připraven k diskusi na setkání PAPLA, kde se očekává jeho následné schválení.

4. setkání: v polovině 4. etapy

Úkolem posledního setkání bude schválení konečné podoby SPRSS po redakčních a grafických úpravách před jeho vytištěním a distribucí. Zároveň budou projednána evaluační kritéria plánu a proběhne diskuse nad využitím plánu v praxi – mohou být nastíněny 1. kroky k naplňování cílů plánu.

Souběžně s poslední etapou projektu bude komunikační plán upraven pro širší použití v souladu s výstupem v SPRSS a to za účelem nastavení koordinace a posílení spolupráce navzájem mezi obcemi a mezi obcemi a NNO, potažmo i Pardubickým krajem, v oblasti plánování, financování a zajišťování soc. služeb. Tyto aktivity budou promítnuty do tzv. smlouvy o partnerství.

Důležitým bodem posledního jednání bude schválení smlouvy o partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty. Smlouva o partnerství je reprezentativním dekretem budoucí spolupráce. Bude zavazovat její signatáře k následným každoročním setkáním a povinnosti aktualizovat data vyplývající z plánu. Z toho se jeví pozitivním aspektem, že nositelem projektu je právě MAS, která i do budoucna počítá s kapacitou na dohled nad dodržováním smlouvy a zároveň sleduje celý následný proces v rámci své působení v oblasti plánování a realizace SCLLD v rámci monitorování realizace strategie rozvoje území.

06.12.2017

Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit? 1

Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků. Proto v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila rozesílání dopisů s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení.

Detail

05.12.2017

První střípky ze síťování aneb Pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám z pohledu síťování

Jedná se o první střípky ze síťování, které dělá MPSV ohledně pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. V brožuře je mnoho důležitých informací ohledně síťování a o transformaci systému o péči ohrožených dětí.

Detail

01.12.2017

Informace o vyplacených dávkách za říjen 2017

Informace o vyplacených dávkách za říjen 2017

Detail

29.11.2017

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020

Národní plán podpory se snaží hledat možnosti jak odstranit existující bariéry bránící osobám se zdravotním postižením účastnít se plnohodnotného života ve společnosti.

Detail

29.11.2017

Národní strategie protidrogové politiky

Národní strategie ukazuje jak je na tom ČR a jak je potřeba řešit zavislosti. Tato strategie navazuje na strategii 2005 - 2008.Tato strategie je také vypracovaná v kontextu EU.

Detail