Navigace

Obsah

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce

Typ: ostatní
Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce 1Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce.

Věcné zaměření programu

Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka (dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.

Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem, tj. že pomáhající vyhledává potenciální účastníky projektu v jejich přirozeném prostředí a společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

K základním principům terénní práce patří:

  • dodržování práv uživatelů – sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů;
  • zplnomocňování uživatelů;
  • práce v přirozeném prostředí uživatelů;
  • kontinuita a návaznost služeb;
  • princip nízkoprahovosti.

Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020  a komunitní plány popřípadě jinými strategickými či koncepčními dokumenty obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

Žádost o dotaci mohou podat pouze obce, a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec.

V případě, že obec realizuje terénní práci prostřednictvím příspěvkové organizace, je podmínkou, aby podpořené aktivity byly registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.

V případě, že obec realizuje terénní práci vlastními zaměstnanci, je podmínkou, aby tyto osoby byly součástí struktury obecního úřadu a tím také splňovaly veškeré podmínky pro danou odbornou způsobilost.

Výše finančních prostředků na dotační program

Požadovaná výše dotačních prostředků na program pro rok 2018 činí 11.900.000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2018 může změnit.

Výše dotace

Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně 300.000 Kč. Tuto částku může obec obdržet při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců, pak za každý měsíc, kdy terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, odečte příjemce částku v poměrné výši. Stejným způsobem se krátí dotace v případě zkráceného pracovního úvazku terénního pracovníka.

Výše spoluúčasti

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit až 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Uznatelné náklady

  • osobní náklady na plat terénního pracovníka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (včetně náhrad mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, pojistného na povinné zákonné pojištění zaměstnanců a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného sociálního fondu);
  • náklady na tuzemské cestovné terénního pracovníka;
  • náklady na prohlubování kvalifikace terénního pracovníka (tj. odborné kurzy, školení, semináře, výcviky atp.);
  • náklady na supervize pro terénního pracovníka.

 

Zdroj a celý článek naleznete ZDE


Vytvořeno: 24. 8. 2017
Poslední aktualizace: 24. 8. 2017 19:23
Autor: